امروز : 31 تیر 1403
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

اعضاء شورای HSR  معاونت بهداشت:

 رییس شورا: آقای دکتر مهدی دلاوری

دبیر شورا: آقای دکتر محسن حسامی 

اعضای شورا:

آقای دکتر مرتضی پنجه شاهی

آقای دکتر مهدی ناظری

آقای دکتر حبیب الله رحیمی

خانم دکتر زینب حق پرست

خانم مهندس زهره رجبی آرانی

آقای مهندس علی اکبر سیدی 

خانم مهندس صدیقه دهقانی

خانم اعظم مدیحی 

مهندس منیره دهقانی آرانی

خانم سیمین سادات اجتهد

خانم دکتر فهیمه محبوبی

خانم دکتر ریحانه رحیمی