امروز : 08 مهر 1402
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
محمدمهدی ثقفی

محمدمهدی ثقفی

کارشناسی فناوری و اطلاعات
مدیریت فناوری اطلاعات


شرح وظایف
x

-1 اسمبل و نصب و راه اندازي سيستم هاي كامپيوتري

-2 مشاركت در راه اندازي شبكه هاي كامپيوتري با هماهنگي مركز IT دانشگاه

 -3 چك كردن سيستم ها از نظر سخت افزاري و تعميرات و تنظيمات مربوط به آن

 -4 انجام تنظيمات مربوط به شبكه جهت اتصال به اينترنت با هماهنگي مركز IT دانشگاه

 -5 آموزش و راهنمايي پرسنل جهت رفع مشكلات سخت افزاري و نرم افزاري

 -6 بازديد از قسمت ها و بررسي مشكلات سخت افزاري و شبكه اي و رفع مشكلات موجود

-7 ثبت ليست سخت افزاري كامپيوترهايي كه كد شناسايي ندارند و ارائه آن به مركز فن آوري اطلاعات

-8 همكاري در نصب و راه اندازي و آموزش نرم افزارهاي مربوط به حوزه خود

-9 تهيه برنامه آموزشي براي كاركنان مربوط به واحد خود و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي برنامه

 -10 همكاري در مطالعه و ارزيابي فعاليتها و سيستم ها و روش هاي موجود و ارائه پيشنهادات اصلاحي در جهت نيل به اهداف سازماني

-11 عيب يابي شبكه LAN واحد مربوطه و رفع عيوب با هماهنگي مركز IT دانشگاه

 -12 نصب و راه اندازي نودهاي جديد در واحد مربوطه و نظارت بر اجراي آن

 -13 پيشنهاد مشخصات تجهيزات شبكه مورد نياز و برآورد قيمت آنها با هماهنگي مركز IT دانشگاه

علی بازوند

علی بازوند

کارشناسی فناوری اطلاعات
کارشناس فناوری اطلاعات


شرح وظایف
x

-1 اسمبل و نصب و راه اندازي سيستم هاي كامپيوتري

-2 مشاركت در راه اندازي شبكه هاي كامپيوتري با هماهنگي مركز IT دانشگاه

-3 چك كردن سيستم ها از نظر سخت افزاري و تعميرات و تنظيمات مربوط به آن

-4 انجام تنظيمات مربوط به شبكه جهت اتصال به اينترنت با هماهنگي مركز IT دانشگاه

-5 آموزش و راهنمايي پرسنل جهت رفع مشكلات سخت افزاري و نرم افزاري

-6 بازديد از قسمت ها و بررسي مشكلات سخت افزاري و شبكه اي و رفع مشكلات موجود

-7 ثبت ليست سخت افزاري كامپيوترهايي كه كد شناسايي ندارند و ارائه آن به مركز فن آوري اطلاعات

-8 همكاري در نصب و راه اندازي و آموزش نرم افزارهاي مربوط به حوزه خود

-9 تهيه برنامه آموزشي براي كاركنان مربوط به واحد خود و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي برنامه

-10 همكاري در مطالعه و ارزيابي فعاليتها و سيستم ها و روش هاي موجود و ارائه پيشنهادات اصلاحي در جهت نيل به اهداف سازماني

-11 عيب يابي شبكه LAN واحد مربوطه و رفع عيوب با هماهنگي مركز IT دانشگاه

-12 نصب و راه اندازي نودهاي جديد در واحد مربوطه و نظارت بر اجراي آن

-13 پيشنهاد مشخصات تجهيزات شبكه مورد نياز و برآورد قيمت آنها با هماهنگي مركز IT دانشگاه

-14 تست و تأييد طرح هاي شبكه LAN واحد مربوطه -15 پيگيري علل سخت افزاري بروز اختلال يا قطع اينترنت

-16 فعال سازي نودهاي موجود در واحد مربوطه و رفع عيوب احتمالي

-17 نصب آنتي ويروس و انجام تنظيمات شبكه جهت اتصال به اينترنت و شبكه با هماهنگي مركز IT دانشگاه

-18 نصب رك، پچ پنل و سوئيچ در واحد مربوطه طبق مشخصات سخت افزاري مركز IT دانشگاه

-19 بازديد دوره اي از رايانه هاي واحد مربوطه و رفع عيوب سخت افزاري و نرم افزاري

-20 بررسي و كارشناسي كاركرد و اختلالات موجود در شبكه بي سيم واحد مربوطه

-21 تهيه پشتيبان از اطلاعات نرم افزارهاي موجود در واحد مربوط

-22 نظارت بر امنيت شبكه در واحد مربوط -23 ارائه خدمات تبادل داده اي به اعضاي واحد

-24 كارشناسي فني در تهيه نرم افزار براي واحد مربوطه و ارائه گزارش مكتوب زير نظر مركز IT دانشگاه

-25 مذاكره با شركت هاي مختلف IT جهت كارشناسي اوليه و دعوت از آنها جهت ارائه دمو برنامه با هماهنگي مركز IT دانشگاه

-26 ارائه مشاوره جهت استفاده از تجهيزات جديد -27 طراحي فرايندهاي مورد نياز جهت افزايش بهره وري شبكه و اينترنت

-28 كارشناسي و نظارت بر كاركرد فني نرم افزارهاي واحد مربوطه

-29 كارشناسي و كنترل و نظارت برتهيه يا خريد تجهيزات Passive و Active مورد نياز واحد جهت توسعه شبكه LAN موجود با هماهنگي مركز IT دانشگاه

-30 كارشناسي فني در تهيه قراردادهاي برنده مناقصه IT دانشگاه در واحد مربوطه با هماهنگي مركز IT دانشگاه

-31 دريافت شماره سريال براي كامپيوترهاي جديد خريداري شده براي واحدها و ثبت فايل مشخصات سخت افـزاري آنهـا و اصـلاح محـل اسـتقرار و كاربر آن در صورت جابجائي، به مركز آمار و فن آوري

-32 رفع اشكالات كاربران اتوماسيون اداري

-33 تعريف اطلاعات پايه از قبيل تعريف سازمان ، پرونده ، موضوع و ... در برنامه اتوماسيون اداري

-34 آموزش كاربران جديد اتوماسيون اداري

-٣۵ نصب و اصلاح ويندوز رايانه هاي واحد مربوطه و انجام تنظيمات مربوطه و ساير برنامه هاي كاربردي مورد نياز