امروز : 01 مرداد 1403
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
محمدمهدی ثقفی

محمدمهدی ثقفی

کارشناسی فناوری و اطلاعات
مدیریت فناوری اطلاعات


شرح وظایف
x
 1. اسمبل و نصب و راه اندازي سيستم هاي كامپيوتري
 2. مشاركت در راه اندازي شبكه هاي كامپيوتري با هماهنگي مركز IT دانشگاه
 3. چك كردن سيستم ها از نظر سخت افزاري و تعميرات و تنظيمات مربوط به آن
 4. انجام تنظيمات مربوط به شبكه جهت اتصال به اينترنت با هماهنگي مركز IT دانشگاه
 5. آموزش و راهنمايي پرسنل جهت رفع مشكلات سخت افزاري و نرم افزاري
 6. بازديد از قسمت ها و بررسي مشكلات سخت افزاري و شبكه اي و رفع مشكلات موجود
 7. ثبت ليست سخت افزاري كامپيوترهايي كه كد شناسايي ندارند و ارائه آن به مركز فن آوري اطلاعات
 8. همكاري در نصب و راه اندازي و آموزش نرم افزارهاي مربوط به حوزه خود
 9. تهيه برنامه آموزشي براي كاركنان مربوط به واحد خود و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي برنامه
 10. همكاري در مطالعه و ارزيابي فعاليتها و سيستم ها و روش هاي موجود و ارائه پيشنهادات اصلاحي در جهت نيل به اهداف سازماني
 11. عيب يابي شبكه LAN واحد مربوطه و رفع عيوب با هماهنگي مركز IT دانشگاه
 12. نصب و راه اندازي نودهاي جديد در واحد مربوطه و نظارت بر اجراي آن
 13. پيشنهاد مشخصات تجهيزات شبكه مورد نياز و برآورد قيمت آنها با هماهنگي مركز IT دانشگاه
علی بازوند

علی بازوند

کارشناسی فناوری اطلاعات
کارشناس فناوری اطلاعات


شرح وظایف
x
 1. اسمبل و نصب و راه اندازي سيستم هاي كامپيوتري
 2. مشاركت در راه اندازي شبكه هاي كامپيوتري با هماهنگي مركز IT دانشگاه
 3. چك كردن سيستم ها از نظر سخت افزاري و تعميرات و تنظيمات مربوط به آن
 4. انجام تنظيمات مربوط به شبكه جهت اتصال به اينترنت با هماهنگي مركز IT دانشگاه
 5. آموزش و راهنمايي پرسنل جهت رفع مشكلات سخت افزاري و نرم افزاري
 6. بازديد از قسمت ها و بررسي مشكلات سخت افزاري و شبكه اي و رفع مشكلات موجود
 7. ثبت ليست سخت افزاري كامپيوترهايي كه كد شناسايي ندارند و ارائه آن به مركز فن آوري اطلاعات
 8. همكاري در نصب و راه اندازي و آموزش نرم افزارهاي مربوط به حوزه خود
 9. تهيه برنامه آموزشي براي كاركنان مربوط به واحد خود و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي برنامه
 10. همكاري در مطالعه و ارزيابي فعاليتها و سيستم ها و روش هاي موجود و ارائه پيشنهادات اصلاحي در جهت نيل به اهداف سازماني
 11. عيب يابي شبكه LAN واحد مربوطه و رفع عيوب با هماهنگي مركز IT دانشگاه
 12. نصب و راه اندازي نودهاي جديد در واحد مربوطه و نظارت بر اجراي آن
 13. پيشنهاد مشخصات تجهيزات شبكه مورد نياز و برآورد قيمت آنها با هماهنگي مركز IT دانشگاه
 14. تست و تأييد طرح هاي شبكه LAN واحد مربوطه -15 پيگيري علل سخت افزاري بروز اختلال يا قطع اينترنت
 15.  فعال سازي نودهاي موجود در واحد مربوطه و رفع عيوب احتمالي
 16. نصب آنتي ويروس و انجام تنظيمات شبكه جهت اتصال به اينترنت و شبكه با هماهنگي مركز IT دانشگاه
 17. نصب رك، پچ پنل و سوئيچ در واحد مربوطه طبق مشخصات سخت افزاري مركز IT دانشگاه
 18. بازديد دوره اي از رايانه هاي واحد مربوطه و رفع عيوب سخت افزاري و نرم افزاري
 19. بررسي و كارشناسي كاركرد و اختلالات موجود در شبكه بي سيم واحد مربوطه
 20. تهيه پشتيبان از اطلاعات نرم افزارهاي موجود در واحد مربوط
 21. نظارت بر امنيت شبكه در واحد مربوط -23 ارائه خدمات تبادل داده اي به اعضاي واحد
 22. كارشناسي فني در تهيه نرم افزار براي واحد مربوطه و ارائه گزارش مكتوب زير نظر مركز IT دانشگاه
 23. مذاكره با شركت هاي مختلف IT جهت كارشناسي اوليه و دعوت از آنها جهت ارائه دمو برنامه با هماهنگي مركز IT دانشگاه
 24. ارائه مشاوره جهت استفاده از تجهيزات جديد -27 طراحي فرايندهاي مورد نياز جهت افزايش بهره وري شبكه و اينترنت
 25. كارشناسي و نظارت بر كاركرد فني نرم افزارهاي واحد مربوطه
 26. كارشناسي و كنترل و نظارت برتهيه يا خريد تجهيزات Passive و Active مورد نياز واحد جهت توسعه شبكه LAN موجود با هماهنگي مركز IT دانشگاه
 27.  كارشناسي فني در تهيه قراردادهاي برنده مناقصه IT دانشگاه در واحد مربوطه با هماهنگي مركز IT دانشگاه
 28. دريافت شماره سريال براي كامپيوترهاي جديد خريداري شده براي واحدها و ثبت فايل مشخصات سخت افـزاري آنهـا و اصـلاح محـل اسـتقرار و كاربر آن در صورت جابجائي، به مركز آمار و فن آوري
 29. رفع اشكالات كاربران اتوماسيون اداري
 30. تعريف اطلاعات پايه از قبيل تعريف سازمان ، پرونده ، موضوع و ... در برنامه اتوماسيون اداري
 31. آموزش كاربران جديد اتوماسيون اداري
 32. نصب و اصلاح ويندوز رايانه هاي واحد مربوطه و انجام تنظيمات مربوطه و ساير برنامه هاي كاربردي مورد نياز