امروز : 09 مهر 1402
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
لیست اخبار صفحه :1
روزشمار هفتگی هفته ملی شیرمادر
هفته ملی شیر مادر گرامی باد

روزشمار هفتگی هفته ملی شیرمادر

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻫﻤﺮﺍﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن های ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻭ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎﺩﺭ "ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﻮ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﺩﻫﯽ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.