امروز : 11 اسفند 1402
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جواد رجبی

جواد رجبی

کارشناسی بهداشت عمومی
رئیس گروه واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر


شرح وظایف
x
 1. پاسخگويي کتبی، شفاهي و تلفني در خصوص مسائل حوزه کاری و ابلاغ برنامه ها , دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی به سطوح محیطی و نظارت بر اجرای مفاد آنها
 2. پیگیری در جهت تامين نيروي انساني
 3. تشكيل جلسات داخلي به منظور انجام بهتر امور و ايجاد هماهنگي درون بخشي
 4. تهیه و تنظیم لیست اضافه کار پرسنل تحت پوشش
 5. انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی واگیر منطقه و تعیین اولویت ها جهت پیش بینی برنامه اجرایی
 6. تدوین برنامه عملیاتی بیماری های واگیر با توجه به اولویت آنها و پیشنهاد به مرکز مدیریت بیماری های وزارت متبوع
 7. پیش بینی و تامین لوازم و امکانات مورد نیاز و توزیع آن بین واحدهای تابعه جهت اجرای عملیات طبق اعتبارات مصوب
 8. بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و خانه ها ی بهداشت و پایگاههای بهداشتی به منظور بررسی فعالیت مراکز مذکور در زمینه پیشگیری و مبارزه با بیماریها
 9. سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت پرسنل
 10. .شرکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی
 11. .نظارت بر انجام کلیه امور فنی واحدهای تابعه مانند نمونه برداری ؛بیماریابی و ...
 12. کنترل و کشف به موقع اپیدمی ها و اجرای طرح ها و برنامه های کشوری کنترل ، حذف و ریشه کنی بیماری های واگیر
 13. .دریافت گزارشات و آمار از واحدهای تابعه و تنظیم گزارش نهایی و ارسال آن به واحدهای ذیربط
 14. شرکت در جلسات مختلف و ارائه نظرات مشورتی بر حسب مورد
 15. پیش بینی و پیگیری نیروی انسانی مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
 16. شرکت در سمینار ، همایش و کارگاههای آموزشی کشوری و منطقه ای بر حسب نیاز
 17. نظارت بر حسن اجرای برنامه اکسیناسیون و زنجیرسرما
 18. جلب مشارکت پزشکان بخش خصوصی و دولتی در امر نظام مراقبت و گزارش دهی بیماری های واگیر
 19. جلب مشارکت بین بخشی و برون بخشی
 20. تهیه متون آموزشی واطلاع رسانی برای کلیه رده های مختلف بهداشتی درمانی بر حسب نیاز
 21. پیگیری مسائل مالی و اعتبارات مورد نیاز
 22. شرکت در برنامه های بازآموزی دانشجویان پزشکی اجتماعی و پزشکان جدیدالورود به سیستم
 23. انجام سایر وظایف و امور مربوطه حسب دستور مقام مافوق
مهدی عباسی کاشانی

مهدی عباسی کاشانی

کارشناسی بهداشت عمومی
کارشناس ایدز وبیماریهای آمیزشی


شرح وظایف
x

1.           نظارت بر حسن انجام امور واحدهاي واگیرمرکز بهداشت کاشان وشبکه بهداشت آران وبیدگل

2.          پاسخگويي شفاهي و تلفني در جهت انجام فرایندهای گروه پیشگیری ومبارزه با بیماریها 

3.          تشكيل جلسات داخلي به منظور انجام بهتر امور و ايجاد هماهنگي درون بخشي

4.          انجام هماهنگی های مختلف با واحد های ستادی

5.          شرکت در جلسات کمیته استانی  SIP (نماینده دانشگاه)

6.          اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری گروه

7.          بازدید وتهیه گزارش از مرکز بهداشت کاشان ،شبکه آران وبیدگل و مراکز وپایگاهها

8.          بازدید وتهیه گزارش از KEY POPULATION/LOCATION

9.          اجرای برنامه آموزشی ویژه کادربهداشت ودرمان

10.        نظارت براجرای برنامه استراتژیک ملی ایدز شهرستان

11.        تهيه آمار و گزارشات مربوط به عملكرد واحدهای تحت سرپرستی و ارائه به مقام ما فوق

12.        انجام سایر وظایف و امور مربوطه حسب دستور مقام مافوق

امیر حسین مدبر تبار

امیر حسین مدبر تبار

کارشنناسی بهداشت عمومی
کارشناس بیماریهای واگیر


شرح وظایف
x
 1. پیش‌بینی و تهیه برنامه جامع تفصیلی و عملیاتی سالانه بیماری های قابل پیشگیری با واکسن
 2. نظارت، پایش و ارزشیابی برنامه و فعالیت‌های مبارزه با بیماری‌ها در واحدهای تابعه
 3. نظارت و بررسی آمار بیماری‌ها و عملیات انجام شده در واحدهای تابعه
 4. انجام مطالعات لازم در مورد بیماری‌های بومی منطقه و تعیین اولویت‌ها جهت پیش‌بینی برنامه‌های اجرایی
 5. شرکت در جلسات برون بخشی و درون بخشی مرتبط
 6. شرکت در کارگاه ‌ها و نشست های کشوری
 7. ارائه گزارش عملکرد به مدیر گروه بیماریها
 8. گردآوری و تجزیه تحلیل آمار بیماری‌ها . بررسی سامانه سیب. پرتال و تنظیم گزارش نهایی و ارسال به وزارت متبوع
 9. نظارت بر توزیع واکسن ، سرم در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
 10. نظارت بر اجرای صحیح برنامه واکسیناسیون گروه‌های هدف، نظارت بر حفظ زنجیره سرما در کلیه مراحل
 11. شرکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی
 12. نظارت بر عملکرد کارشناسان گروه بیماریها در 2 شهرستان و ارائه پس خوراند مناسب
 13. پیش بینی و تامین لوازم و امکانات مورد نیاز و توزیع آن بین واحدهای تابعه جهت اجرای عملیات طبق اعتبارات وردیف ها
 14. نظارت بر انجام کلیه امور فنی واحدهای تابعه مانند نمونه برداری ؛بیماریابی، کنترل و کشف به موقع اپیدمی ها   پ اجرای طرح ها و برنامه های کشوری کنترل ، حذف و ریشه کنی بیماری های واگیر
 15. نظارت بر انجام کلیه امور فنی واحدهای تابعه مانند نمونه برداری ؛بیماریابی، کنترل و کشف به موقع اپیدمی ها /طغیان ها
 16. هماهنگی و پیگیری در ارسال نمونه ها به آزمایشگاه مرجع/ قطب
 17. شرکت در برنامه های بازآموزی دانشجویان پیراپزشکی، پزشکی اجتماعی و پزشکان جدیداالورود به سیستم بهداشتی درمانی
 18. پیش‌بینی و تهیه برنامه جامع تفصیلی و عملیاتی سالانه توزیع واکسن و زنجیره  سرما
 19. نظارت، پایش و ارزشیابی برنامه و فعالیت‌های مبارزه با بیماری‌ها و زنجیره سرما در واحدهای تابعه
 20. نظارت و بررسی زنجیره سرما، توزیع واکسن  و عملیات انجام شده در واحدهای تابعه
 21. شرکت در جلسات برون بخشی و درون بخشی مرتبط
 22. تهیه و توزیع واکسن دانشگاه و توزیع بر اساس دستورالعمل و SOP زنجیره سرد در 2 شهرستان
 23. ارائه گزارش عملکرد به مدیر گروه بیماریها
 24. گردآوری و تجزیه تحلیل آمار واکسن ها  . عوارض واکسیناسیون ، بررسی سامانه سیب. پرتال و تنظیم گزارش نهایی و ارسال به مرکز مدیریت بیماریها
 25. پیگیری و نظارت بر سردخانه های نگهداری واکسن دانشگاه
 26. نظارت بر توزیع واکسن ، نمودار ایمنسازی ، تهیه سرنگ های استاندارد و معدوم سازی سفتی باکس هاپیگیری و درخواست به موقع  واکسن های  مربوطه از مرکز مدیریت بیماریها و تحویل به شهرستانها
 27. شرکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی
 28. تشکیل کمیته عوارض واکسیناسیون
 29. ثبت و مراقبت عوارض ناخواسته ایمنسازی
حسینعلی ارج

حسینعلی ارج

کارشناسی بهداشت عمومی
مراقب سلامت


شرح وظایف
x
 1. تدوین و اجرای برنامه تفصیلی و عملیاتی سالیانه برنامه آنفولانزا
 2. مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری در  حوزه معاونت بهداشتی
 3. پایش، ارزیابی و نظارت مداوم بر اجرای برنامه در دو شهرستان، مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه‌های بهداشتی و خانه‌های بهداشت
 4. تشکیل کمیته دانشگاهی آنفلوانزا
 5. جلب و ایجاد همکاری  وهماهنگی های درون و برون بخشی در راستای اجرای نظام مراقبت بیماری آنفلوانزا
 6. اجرای نظام مراقبت بیماری‌ آنفلوانزا نظیر ثبت و پیگیری موارد مشکوک تا رسیدن به نتیجه قطعی و پیگیری درمان موارد مثبت
 7. جمع آوری،ثبت و گزارش منظم و مستمر اطلاعات و نهایتا تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به بیماری و ارائه گزارش به مقامات بهداشتی
 8. ابلاغ برنامه ها , دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی به سطوح محیطی(مرکز بهداشت شهرستان) و نظارت بر اجرای مفاد آنها
 9. نظارت برتوزیع واکسن آنفلوانزا
 10. نظارت . پایش و ارزیابی مرکز بهداشت دو شهرستان از نحوه عملکرد و وظایف محوله و ارائه پس خوراند مناسب
 11. شرکت در جلسات، کنگره ها، سمینارها و کارگاه های علمی
 12. انجام اقدامات مداخله‌ای برحسب مورد
 13. ایجاد بستری مناسب برای تحقیقات
 14. هماهنگی و برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاهها وجلسات آموزشی و بازآموزی در مورد تازه های بیماری جهت پرسنل بهداشتی و عموم مردم
 15. پیش بینی و تامین لوازم و امکانات مورد نیاز و توزیع آن بین واحدهای تابعه جهت اجرای عملیات طبق اعتبارات وردیف ها
 16. ارائه گزارش فعالیت های انجام شده به مراجع ذیربط
 17. هماهنگی و پیگیری در ارسال نمونه ها به آزمایشگاه مرجع/ قطب
 18. تدوین و اجرای برنامه تفصیلی و عملیاتی سالیانه برنامه کووید-19
 19. مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری در حوزه معاونت بهداشتی
 20. جمع آوری،ثبت و گزارش منظم و مستمر اطلاعات و نهایتا تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به بیماری
 21. جمع آوری داده های مربوط به برنامه های مرتبط با بیماری از شهرستانهای تابعه و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش به مقامات بهداشتی
 22. ارائه پسخوراند عملکرد به مرکز بهداشت/ شبکه بهداشت شهرستان های تابعه
 23. ابلاغ مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا، برنامه ها , دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی برنامه کووید-19به سطوح محیطی(مرکز بهداشت دو شهرستان) و نظارت بر اجرای مفاد آنها
 24. تشکیل کارگروه دانشگاهی پیشگیری و شناسایی موارد کووید-19
 25. جلب و ایجاد همکاری  وهماهنگی های درون و برون بخشی در راستای اجرای نظام مراقبت بیماری کووید-19
 26. هماهنگی های لازم جهت تهیه و خرید اقلام بهداشتی و آزمایشگاهی و داروئی مورد نیاز برنامه نظام مراقبت برنامه کووید19
 27. بازدید از مراکزخدمات جامع سلامت / پایگاهها و خانه های بهداشت در مورد وضعیت اجرای نظام مراقبت و کنترل بیماری کووید-19
 28. نظارت بر ثبت صحیح، دقیق، مستمر و بموقع اطلاعات در سامانه پورتال مرکز مدیریت بیماری های واگیر توسط ستاد مرکز بهداشت دو شهرستان
 29. نظارت، پایش و ارزیابی نیروهای محیطی از نحوه عملکرد و وظایف محوله و ارائه پس خوراند مناسب
 30. شرکت در برنامه های بازآموزی دانشجویان پیراپزشکی، پزشکی اجتماعی و پزشکان جدیداالورود به سیستم بهداشتی درمانی
 31. تکمیل روزانه اطلاعات بیماری کووید-19 و فوت ناشی از آن در حوزه دانشگاه در پورتال مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت متبوع
 32. نظارت ، تجزیه وتحلیل ورود اطلاعات بیماری در سامانه پورتال کشوری و ارسال بازخورد به مرکز بهداشت دو شهرستان
 33. هماهنگی و برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی و بازآموزی برای گروه‌های مختلف پرسنلی
 34. انجام اقدامات مداخله‌ای برحسب مورد
 35. شرکت در جلسات، کنگره ها، سمینارها و کارگاه های علمی
 36. ارائه گزارش فعالیت های انجام شده به مراجع ذیربط
 37. نظارت مستقیم ، ارزیابی و پیگیری نحوه اجرای برنامه نظام مراقبت بیماری کووید-19 در کلیه واحدهای تحت پوشش
 38. استفاده کاربردی از اطلاعات بیماری در راستای برقراری ارتباط موثر بین حوزه درمان و بهداشت جهت آمادگی در خصوص افزایش احتمالی موارد بیماری
 39. پیش بینی و تامین لوازم و امکانات مورد نیاز و توزیع آن بین واحدهای تابعه جهت اجرای عملیات طبق اعتبارات وردیف ها
 40. انجام فعالیت‌های پژوهشی
 41. پایش و ارزیابی میدانی از اجرای برنامه