امروز : 11 اسفند 1402
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
مریم میرزایی نیستانی

مریم میرزایی نیستانی

کارشناسی ارشد روانشناسی (تربیتی)
مسئول واحد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد


شرح وظایف
x

1- نظارت بر تدوین برنامه جامع عملیاتی سلامت روان، سلامت اجتماعی و اعتیاد

2- طراحی برنامه های مداخله ای سلامت روانی اجتماعی بر اساس نیازهای جمعیت های تحت پوشش

3- برگزاری کارگاه، سمینار و دوره های آموزشی سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد برای گروه های هدف

4- بازدید و نظارت بر اجرای برنامه های اجرایی سلامت روان در مراکز بهداشت

5- تشکیل کمیته های سلامت روان شهرستان و پیشگیری از اعتیاد بر اساس برنامه های اجرایی

7-  شرکت در همایش ها، کنگره ها و کارگاه های تخصصی و آموزشی مرتبط با برنامه

8- برآورد اعتبارات مورد نیاز و پیگیری و تأمین آن جهت اجرای برنامه های سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد

زهرا دهقانی

زهرا دهقانی

کارشناسی ارشد روانشناسی
کارشناس سلامت روان


شرح وظایف
x
 1. بارگذاری برنامه عملیاتی در سامانه پایش برنامه عملیاتی وزارت متبوع
 2. بازدید و نظارت بر اجرای برنامه های اجرایی سلامت روان در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی
 3. پیگیری اعتبارات مربوط به برنامه های سلامت روان، سلامت اجتماعی و اعتیاد
 4. تجزیه و تحلیل شاخص های ارسالی از مراکز بهداشت و ارائه فید بک
 5. نظارت بر حسن اجرای برنامه پیشگیری از خشونت خانگی
 6. نظارت بر حسن اجرای برنامه حمایتهای روانی اجتماعی در حوادث و بلایا
 7. نظارت بر حسن اجرای برنامه آموزش مهارتهای فرزند پروری
 8. اجرای برنامه های آموزشی و بازآموزی برای پرسنل و دانشجویان
سیمین سادات اجتهد

سیمین سادات اجتهد

کارشناسی ارشد روانشناسی
کارشناس سلامت روان


شرح وظایف
x
 1. تهیه گزارش عملکرد واحد سلامت روان، سلامت اجتماعی و اعتیاد
 2. نظارت بر حسن اجرای برنامه پیشگیری اولیه از خودکشی
 3. ثبت موارد اقدام به خودکشی در پورتال وزارت بهداشت
 4. نظارت بر حسن اجرای برنامه خودمراقبتی در سلامت روان
 5. تهیه و تدوین مجموعه های آموزشی برای کلیه پرسنل بهداشتی درمانی بر اساس اولویت های آموزشی