امروز : 01 مرداد 1403
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر مرتضی پنجه شاهی

دکتر مرتضی پنجه شاهی

دکتری حرفه ای
مسئول واحد توسعه مدیریت شبکه و ارتقای سلامت

مریم اسماعیلی طاهری

مریم اسماعیلی طاهری

کارشناسی بهداشت عمومی
کارشناس هماهنگی طرح گسترش و ساختار

تانیا احمدی اسلاملو

تانیا احمدی اسلاملو

کارشناسی بهداشت عمومی
کارشناس پرونده الکترونیک سلامت - کارشناس رضایت سنجی خدمات سلامت - کارشناس پایش و ارزشیابی


شرح وظایف
x
 1. پیگیری و اطلاع رسانی تغییرات و بروزرسانی های سامانه سیب
 2. ایجاد، حذف و اصلاح نقش برای کاربران سامانه سیب
 3. آموزش کاربران سامانه سیب
 4. پیگیری، راهنمایی و پاسخگویی به اشکالات سامانه سیب
 5. پایش و بازدید از نحوه کار کاربران سامانه سیب
 6. همکاری و پاسخگویی به راهبران سامانه سیب
 7. مکاتبه با مرکز مدیریت شبکه و مراکز بهداشت شهرستانها در خصوص سامانه سیب
 1. تدوین واجرای برنامه نظارت وپایش گروههای /واحدهای فنی معاونت بهداشتی از مراکز بهداشت شهرستان های تحت
 2. پوشش
 3. پیگیری درجهت تدوین وبروزرسانی چک لیست نظارت واحدهای فنی ازمراکز بهداشت شهرستان های تحت پوشش
 4. تجمیع وساماندهی پسخوراند نظارت های انجام شده واحدهای فنی از شهرستان های تحت پوشش وارسال پسخو اندهای مذکور به شهرستان های مربوطه.
 5. پیگیری پسخوراندهای ارسال شده به شهرستان ها درخصوص رفع نواقص ومشکلات مشاهده شده درنظارت ها ودریافت
 6. جوابیه پسخوراندها از شهرستان ها.
 7. پیگیری درجهت استخراج شاخص های بهداشتی توسط گروهها/واحدهای فنی معاونت بهداشتی وبرنامه ریزی درجهت
 8. ارتقاء شاخص های فوق
 9. رنکینگ مراکز بهداشت شهرستان های تحت پوشش براساس عملکرد آنها طبق نظارت واحدهای فنی معاونت بهداشتی
 10. وبرنامه ریزی جهت اخذ تعهد نامه درجهت ارتقائ عملکرد از شهرستان هایی که عملکرد آنها مطلوب نبوده است.
 11. برنامه ریزی ومدیریت نظارت وپایش شهرستان های تحت پوشش از واحدهای محیطی ازطریق کارشناس پایش وارزشیابی شهرستان ها.
 12. رسیدگی به درخواست ها و شکایات مردمی
اعظم بابائی نصرآبادی

اعظم بابائی نصرآبادی

کارشناسی پرستاری
کارشناس بهبود استاندارد تجهیزات و فضای فیزیکی - امور دارویی - نظام ارجاع - امور بهورزی


شرح وظایف
x
 1. ساختمان و فضاهای فیزیکی
 2. مدیریت بررسی و برآورد نیاز واحدها در زمینه بهبود استانداردفضای فیزیکی شامل: نیاز سنجی- احداث پروژه ها- توسعه-تعمیر و نگهداری فضاهای فیزیکی
 3. جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمارهای مربوطه
 4. تشکیل کمیته فضای فیزیکی و پیگیری مصوبات
 5. مدیریت بررسی و برآورد نیاز واحدها در زمینه بهبود استاندارد تجهیزات شامل: خرید- توزیع- نگهداری و استفاده- خروج تجهیزات از چرخه استفاده و...
 6. جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمارهای مربوطه)اقلام تجهیزات،وضعیت واحدها از نظر تجهیزات،بودجه های
 7. مورد نیاز و صرف شده و...(
 8. تشکیل کمیته تجهیزات و پیگیری مصوبات
 9. مدیریت در نظارت بر تهیه زیرساخت های مورد نیاز جهت اجرای برنامه
 10. هماهنگی با کارشناسان مربوطه از سایر ارگان ها و تشکیل جلسات جهت اجرای برنامه
 11. ارسال دستورالعمل های اجرایی به پرسنل سطح یک
 12. تدوین برنامه عملیاتی سالانه واحد و نظارت بر تدوین برنامه عملیاتی واحد های امور دارویی مراکز تابعه
 13. مدیریت بررسی و برآورد نیاز، نحوه نگهداشت، تأمین و توزیع دارو
 14. کنترل کیفی و تاریخ انقضای داروهای موجود در انبار و مراکز
 15. بررسی میانگین قیمت و اقلام تجویزی در هر نسخه  به صورت سه ماهانه  و ارسال فیدبک به پزشکان شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت
 16. مشارکت و همکاری در اجرای طرحهای بهداشتی و هنگام بحران به منظور تامین به موقع دارو های مورد نیاز براساس پروتکل های پیشنهادی
 17. تشکیل کمیته های دارویی و جلسات کارشناسی و تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات
 18. همکاری با گروههای سلامت جمعیت و خانواده –سلامت مدارس و جوانان- پیشگیری و مبارزه با بیماریها و بهبود تغذیه در زمینه دارو و مکمل
 19. تشکیل کمیته دارویی و پیگیری مصوبات
 20. ارسال آمار فصلی مدیریت بهورزی به مرکز گسترش وزارتخانه
 21. همکاری با مرکز آموزش بهورزی در تهیه برنامه عملیاتی
 22. هماهنگی، مکاتبه و پیگیری جهت جذب بهورزان در آستانه بازنشستگی
فائزه رجبی

فائزه رجبی

کارشناسی بهداشت عمومی
کارشناس اعتبارات - کارشناس جلب مشارکت های مردمی وخیرین سلامت


شرح وظایف
x
 1. پیگیری اخذ اعتبار از اداره کل بیمه و توزیع متناسب اعتبارات بیمه روستایی بین شهرستان ها و واحدهای اجرایی
 2. پیگیری در خصوص اعتبارات تحول شهری و توزیع متناسب بین شهرستان ها
 3. نظارت ، کنترل وپیگیری لازم درخصوص وصول اعتبارات از مبادی ذیربط
 4. جمع بندی اعتبارات بیمه سلامت مربوط به تفاهم نامه بیمه
 5. درخواست افزایش سقف اعتبارات مصوب اختصاصی در صورت نیاز
 6. پیگیری های لازم درخصوص اخذ مبالغ ریالی تعدیلات برنامه بیمه روستایی
 7. هماهنگی و برنامه ریزی در راستای کاهش تعدیلات برنامه بیمه روستایی
 8. تهیه و تنظیم لیست حق الزحمه وکارانه
 9. جمع آوری آمارخیرین از شهرستان ها و ارسال به اداره سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه
 10. پیگیری درخصوص ثبت شناسه اموال برای تجهیزات اهدایی
 11. پیگیری در خصوص صدور و نصب پلاک خیرین جهت تجهیزات اهدایی
 12. پایش واحدهای تحت پوشش
عذری سادات موسویان قمصری

عذری سادات موسویان قمصری

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش بهداشت
کارشناس برنامه بیمه روستایی و پزشکی خانواده


شرح وظایف
x
 1. اعلام نیاز و پيگيري جذب پزشك (دوره ای و اعزام مستقیم) از وزارت متبوع و ستاد مرکزی دانشگاه جهت اشتغال در برنامه پزشك خانواده مراکز مجری
 2. اعلام نیاز و پیگیری جذب نیرو در قالب قرارداد پزشک خانواده
 3. ارسال دستورالعمل، تفاهم نامه و موارد ابلاغی وزارت به واحدهای تحت پوشش
 4. پیگیری انعقاد قرارداد با تیم سلامت
 5. هماهنگي آموزش بدو خدمت پزشکان جدیدالورود
 6. انجام پایش از واحدهای تحت پوشش، جمع بندی مشکلات جهت رفع آنها
 7. تنظیم و ارسال پسخوراتد پایش بیمه روستائی به اداره بیمه سلامت
 8. ارسال آمار عملکرد تایمکس و اسکن پرداختی تیم سلامت به صورت ماهیانه به اداره بیمه سلامت
 9. پیگیری ماهیانه پرداخت عملکرد تیم سلامت
 10. هماهنگی و تنظیم برنامه کشیک پرسنل مراکز مجری در تعطیلات نوروزی
 11. اعلام تعداد مراجعه کنندگان به مراکز مجری در تعطیلات نوروزی به تفکیک
 12. هماهنگي تشكيل جلسات كميته اجرائي برنامه بيمه روستائي در سطح شهرستان و دانشگاه
 13. تنظیم مکاتبات مرتبط با امورات محوله در داخل و خارج سازمان