امروز : 01 مرداد 1403
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
حسن نخودکار

حسن نخودکار

کارشناسی علوم تغذیه
کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه


شرح وظایف
x
 1. -   برنامه ریزی جهت افزايش فرهنگ و سواد تغذيه ای از طريق آموزش هاي تغذيه، همكاري با رسانه هاي جمعي، تهيه مطالب آموزشی، مقالات، برگزاري بسيج آموزش همگاني تغذيه و...
 2. -   برنامه ریزی برای بهبود الگوي تغذيه گروه هاي سني مختلف شامل: مادران باردار و شیرده، كودكان زیر 5 سال،  نوجوانان، جوانان،  ميانسالان و سالمندان از طريق هماهنگی هاي درون و برون بخشي
 3. -   مديريت برنامه هاي تغذيه اي در پيشگيري و کنترل کمبودهای شایع تغذیه ای مانند: کلسیم، آهن، يد، ويتامين آ و دی از طريق آموزش تغذیه سالم و مكمل ياري گروه های هدف
 4. -   مديريت برنامه هاي تغذيه اي در پيشگيري و کنترل بيماري هاي غيرواگير شامل اضافه وزن، چاقی، ديابت، پرفشاري خون، چربي خون بالا و انواع سرطان ها
 5. -   پايش و نظارت بر اجراي برنامه هاي بهبود تغذيه  در برنامه تحول نظام سلامت
 6. -   ابلاغ بسته هاي خدمت  تغذيه برای گروه های سنی مختلف
 7. -   مديريت اجرای برنامه هاي ابلاغی دفنر بهبود تغذیه جامعه
 8. -   مديريت انجام طرح هاي پژوهشی و مداخله ای كشوري
 9. -   مديريت برنامه هاي تغذيه اي منطقه در شرايط بحران
محسن غظنفری مجرد

محسن غظنفری مجرد

کارشناسی علوم تغذیه
کارشناس تغذیه


شرح وظایف
x
 1. شناسايي جمعيت تحت پوشش از نظر تعداد نفرات به تفکيک سن و جنس و وجود عوامل و مشکلات اثرگذار بر بهبود تغذیه
 2. هماهنگی و همکاری در اجرای برنامه های کشوری ابلاغی برای سلامت مادران باردار و شیرده، کودکان ، نوجوانان و ...
 3. تهیه شاخص ها و آمار مرتبط با تغذیه در مراکز تحت پوشش در قالب پنل مدیریت اطلاعات سلامت، گزارشها و نمودارها
 4. مشارکت در اجرای فعالیت‌های اجتماع محور مانند برگزاری جشنواره‌ها و برنامه های مناسبت‌های مختلف
 5. پایش و ارزشیابی نحوه اجرای برنامه های جاری تغذیه در واحدهای محیطی
 6. همکاری با واحد بهبود تغذیه مراکز بهداشت شهرستان ها
 7. انجام سایر امور محوله در راستای برنامه های جدید ابلاغی