امروز : 11 اسفند 1402
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

معـرفی

بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت(Who) سلامت روان چیزی فراتر از فقدان یا نبود بیماری روانی است مفهوم سلامت روان شامل آسایش ذهنی، احساس خود توانمندی، خودمختاری، کفایت، درک همبستگی بین نسلی و شناخت توانایی خود در محقق ساختن ظرفیت‌های عقلی و هیجانی خویش است.

سلامت روان شامل افزایش توانایی‌های افراد و جامعه و قادرسازی آنها در دستیابی به اهداف مورد نظر است. سلامت روان به همه ما مرتبط است، نه فقط به کسانی که از بیماری‌های روانی رنج می‌برند. به خاطر بسپاریم هیچ گروهی از بیماری‌های روانی مصون نیست.

 

شرح وظایف واحد سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی

1- تدوین برنامه جامع عملیاتی سلامت روان، سلامت اجتماعی و اعتیاد

2- طراحی برنامه های مداخله ای سلامت روانی اجتماعی بر اساس نیازهای جمعیت های تحت پوشش

3- برگزاری کارگاه، سمینار و دوره های آموزشی سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد برای گروه های هدف

4- تهیه و تدوین مجموعه های آموزشی برای کلیه پرسنل بهداشتی درمانی بر اساس اولویت های آموزشی

5- بازدید و نظارت بر اجرای برنامه های اجرایی سلامت روان در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی

6- تشکیل کمیته های سلامت روان شهرستان و پیشگیری از اعتیاد بر اساس برنامه های اجرایی

7- اجرای برنامه های آموزشی و بازآموزی برای پرسنل و دانشجویان

8- شرکت در همایش ها، کنگره ها و کارگاه های تخصصی و آموزشی مرتبط با برنامه

9- تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار برنامه های اجرایی و ارائه فیدبک به مراکز مرتبط

10- برآورد اعتبارات مورد نیاز و پیگیری و تأمین آن جهت اجرای برنامه های سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد