امروز : 31 تیر 1403
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

معرفی برنامه سلامت کودکان

کودکان، سرمایه های اصلی و آینده سازان کشور عزیز ما هستند. رویکرد به کودک و سلامتی او اولویتی همیشگی است. توجه به کودکان در واقع ارزشمند ترین سرمایه کشوری در جهت نیل به توسعه پایدار است. این توجه باید عادلانه باشد و به آنها که نیازمندتر هستند توجه بیشتری شود. سلامت جزئی از حقوق اولیه هر یک از کودکان است. کودکانی که اگر امروز به توانمندی های جسمی و ذهنی خود نرسند فردا برایشان دیر است.

 

گروه هدف برنامه:

کل کودکان زیر 5 سال

کودکان آسیب پذیر، کودکان روستایی، کودکان حاشیه نشین شهر، کودکانی که در موسسات نگهداری می شوند برای دریافت خدمت اولویت دارند.

 

اهداف کلی برنامه کودکان:

♦ کاهش مرگ و میر کودکان زیر 5 سال

♦ ارتقاء سطح سلامت کودکان زیر 5 سال

♦ کاهش بار بیماری در کودکان 

♦ کاهش معلولیت در کودکان 

 

اهداف اختصاصی برنامه:

♦ ارتقای مهارت های کارکنان ارائه دهنده خدمات

♦ بهبود سیستم های بهداشتی ( دارو - ارجاع نظارت(

♦ بهبود رفتار و عملکرد خانواده و جامعه

♦ شاخص های کلی برنامه کودکان:

♦ کاهش مرگ و میر کودکان زیریکسال

♦ کاهش مرگ و میر کودکان زیرپنج سال

♦ کاهش مرگ و میر کودکان 1-59 ماهه

♦ کاهش درصد معلولیت های قابل پیشگیری جسمی

♦ کاهش درصد اختلالات تکاملی کودکان زیر 5 سال

♦ ارتقاء توان ذهنی کودکان زیر 5 سال

♦ کاهش اختلال تغذیه و رشد کودکان

♦ کاهش بار بیماری ها

♦ افزایش دسترسی کودکان زیر 5 سال به خدمات استاندارد شده کودک سالم

♦ افزایش درصد تغذیه با شیرمادر تا دو سالگی

♦ افزایش درصد تغذیه انحصاری با شیرمادر در کودکان زیر 6 ماه

 

برنامه های کودکان:

♦ مراقبت های ادغام یافته کودک سالم 

♦ تشخیص زودرس مشکلات تکاملی 

♦ مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال (مانا )

♦ نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه 

♦ ترویج تغذیه با شیرمادر