امروز : 31 تیر 1403
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

برنامه سلامت نوزادان

تمامی نوزادان فارغ از جنسیت،  نژاد، زبان و مذهب با هر وضعیت از سلامت و بیماری به هر مرکز ارایه خدمات در هر زمانی از زندگی خود مراجعه نمایند باید خدمات اثربخش و کارآمدی دریافت کنند به گونه ای که پس از طی این دوره زنده و در سلامت کامل باشند و در صورت بروز عارضه، درمان کامل شده یا مسیر درمان و پیگیری برای آنان کاملا مشخص و فراهم باشد.

  

هدف کلی برنامه نوزادن:

♦ افزایش امید به زندگی 

 

اهداف اختصاصی برنامه:

  1. کاهش مرگ نوزادان به کمتر از 7 در هزار تولد زنده
  2. بهبود مراقبت تکاملی در بخش های مراقبت نوزادان به میزان 70 درصد