امروز : 11 اسفند 1402
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

معرفی برنامه سلامت مادران

مقدمه

 سالانه هزاران زن به دلیل عدم دسترسی به خدمات مراقبت بارداری ، زایمان وپس اززایمان ویاعدم دریافت مراقبت های باکیفیت مطلوب ، جان خودراازدست می دهند.مرگ مادرلطمه شدیدی به بنیادیک خانواده زده وازلحاظ اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی بارسنگینی بردوش جامعه اضافه می نماید . ارتقای سلامت مادران یکی از ارکان اساسی مراقبت های بهداشتی ودرمانی است وبه همین دلیل علت شاخص مرگ مادر ، یکی از شاخص های مهم توسعه کشورها درجهان می باشد .همچنین خانم های باردار وتازه زایمان کرده به عنوان گروه آسیب پذیرموردتوجه خاص سیاست گذاران برنامه های سلامتی قراردارند و توجه به این گروه اولویت ملی محسوب می شود.

 

رسالت واحدسلامت مادران:

این واحد متولی کاهش بار بیماری های ناشی از حاملگی، زایمان و پس از زایمان در مادر ( تا ۶ هفته پس از زایمان ) جنین و نوزاد ( تا ۶ ساعت اول پس از زایمان ) در راستای تعهدات ملی و بین المللی و با توجه به ارزش های سازمانی است.

 

مأموریت واحدسلامت مادران:

گروه مادران برنامه ریزی می نماید تا خدمات آموزشی، مشاوره ای، مراقبتی در دوران قبل از بارداری، حین بارداری و پس از زایمان به کلیه زنان خواهان بارداری، خانم های باردار و زایمان کرده با کیفیت مطلوب و بطور رایگان در واحدهای بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان ارائه گردد.

 همچنین این گروه تلاش می نماید تا جامعه و کارکنان بهداشتی درمانی را در زمینه اهمیت انجام زایمان ایمن آموزش داده و شرایط و امکانات انجام زایمان ایمن را فراهم نماید.

از جمله سیاست های متخذه در راستای ارائه هر چه بهتر خدمات، ایجاد ارتباط با بخش خصوصی، اطلاع رسانی از طریق رسانه های گروهی، تهیه و توزیع پمفلت، پوستر و جزوات آموزشی، انجام هماهنگی با مراکز آموزشی و سایر ادارات و ارگان های مرتبط می باشند.

  

چشم انداز واحد سلامت مادران:

تمام زنان خواهان بارداری و مادران باردار با هر وضعیتی از سلامتی و بیماری، در هر زمانی قبل و حین بارداری، حین و پس از زایمان (تا شش هفته) به مراکز ارائه دهنده خدمات در هر کجای نظام شبکه اعم از بخش دولتی یا خصوصی مراجعه نمایند، خدمات اثر بخش و مطلوب دریافت کنند. به نحوی که طی این دوره یا پس از آن دچار مرگ و عوارض غیر قابل درمان نشده و در صورت ابتلا به هر مشکلی درمان مناسب و موثر  دریافت کرده باشند و گذر از این دوران خاطره ای خوش برای آنها به جا بگذارد.