امروز : 01 مرداد 1403
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر مرتضی پنجه شاهی
معاون فنی
دکتری حرفه ای
دکتر مرتضی پنجه شاهی
شرح وظایف:

الف: مشارکت و همکاری با معاون محترم بهداشتی در فعالیت های مربوط به:

 • برنامه ریزی 
 • سازماندهی 
 • هدایت و رهبری واحدهای زیر مجموعه 
 • به کارگیری و جذب منابع درجهت نیل به اهداف 
 • نظارت، پایش وارزشیابی 
 • هماهنگی های درون و بین بخشی 
 • گزارش دهی و جمع آوری اطلاعات و شاخصهای سلامت 

 

ب: جزئیات شرح وظایف

 1. شناخت خصوصیات جغرافیایی وجمعیتی استان و شناسایی مسائل محلی و منطقه ای و بررسی راه های عملی حل مشکلات
 2. همکاری با معاون بهداشتی در زمینه آشنایی کامل با برنامه های کشوری با تاکید بر انتخابات مناسب ترین روشها
 3. مشارکت در تهیه برنامه های راهبردی و استراتژیک و برنامه های عملیاتی
 4. تهیه و بروزرسانی پنل مدیریت اطلاعات سلامت منطقه تحت پوشش
 5. تحلیل شاخص های بهداشتی پنل مدیریت اطلاعات سلامت
 6. احصا مشکلات عمده بهداشتی و پیگیری تدوین برنامه های مداخله ای مناسب برای حل مشکلات بهداشتی احصا شده از تحلیل پنل  مدیریت اطلاعات سلامت
 7. همراهی در انجام پایش های فنی و مدیریتی ستاد معاونت بهداشتی
 8. تلاش وپیگیری در جهت نهادینه سازی نظام پایش و ارزشیابی سطح به سطح
 9. پیگیری و تلاش در جهت نهادینه سازی تشکیل جلسات هماهنگی لازم با تواتر مشخص و مستند به صورتجلسه.
 10. پیگیری ارتقا توان مدیریتی نظام بهداشتی با اجرای برنامه های آموزشی مختلف مبانی مدیریتی مانند روشهای برنامه ریزی ، روشهای حل مسئله ، کار تیمی یک و عملیاتی حوزه سلامت
 11. مطالعه و بررسی نیازهای واحدهای تابعه و ارائه راه حل مناسب جهت توزیع امکانات و منابع
 12. هماهنگی و نظارت جهت آموزش و ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی
 13. نظارت و هدایت کلیه برنامه های فنی واحدهای تحت پوشش معاونت بهداشتی استانی
 14. دریافت و بررسی گزارش های رسیده از واحدها و شبکه های بهداشتی درمانی تابعه و نظارت بر تهیه گزارشات نهایی واحدهای مافوق
 15. جمع آوری و دسته بندی اطلاعات ، آمارها و شاخص های مورد نیاز جهت برنامه ریزی و اجرای برنامه های آتی و ارتقای شاخص های سلامت
 16. مشارکت در تهیه و تطبیق دستورالعمل ها ، پروتکل های بهداشتی درمانی ،آموزشی و پژوهشی از طریق کمیته های علمی
 17. نظارت بر تهیه و تدوین متون ، جزوات و و وسایل کمک آموزشی جهت آموزشهای بدو و حین خدمت وبازآموزیهاو نظارت و پایش اجرای برنامه های آموزشی
 18. نظارت بر برقراری هماهنگیهای لازم بین احدهای تابعه و وزارت متبوع
 19. برقراری هماهنگی های لازم بین واحدهای تابعه و سایر واحدهای دانشگاه
 20. جستجوی راه حل های مناسب و کاربردی جهت جلب هماهنگی بخش های موثر در سلامت و توسعه و ارتقای سطح بهداشت جامعه
 21. نظارت بر اشتراک دستاوردهای سلامت معاونت بهداشتی با سایر بخش های موثر در سلامت جامعه
 22. برنامه ریزی و هماهنگی جهت توسعه کمی و کیفی خدمات بهداشتی و سایر خدمات مرتبط در چار چوب قوانین ودستورالعمل های کشوری
 23. نظارت بر فعالیت های پژوهشی حوزه معاونت بهداشتی در جهت انجام پژوهش های مناسب وکاربردی