امروز : 01 مرداد 1403
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
عباس بارفروش

عباس بارفروش

کارشناسی ادبیات فارسی
کارشناس مسئول روابط عمومی

وحید مدرس زاده برزکی

وحید مدرس زاده برزکی

کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی
کارشناس روابط عمومی

محمدهادی اسماعیلی کله

محمدهادی اسماعیلی کله

دیپلم تعمیرموتور خودرو
متصدی امور دفتری

فهیمه طاهری فرد

فهیمه طاهری فرد

کارشناس ارشد کامپیوتر- گرایش نرم افزار
کارشناس روابط عمومی