امروز : 01 مرداد 1403
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

اهداف کلی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان:

1- تامین، حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روحی ، روانی ، اجتماعی و معنوی جمعیت تحت پوشش دانشگاه

2- تامین عدالت در ارائه و توزیع خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی،درمانی

3- دستیابی به بالاترین رضایتمندی مردم

4- بستر سازی تلفیق آموزه های دینی در آموزش و پژوهش و ارائه خدمات سلامت

5- دستیابی به یکی از قطب های علمی حوزه سلامت

6- افزایش سهم دانشگاه در تولید عالم و محقق در حوزه علوم پزشکی

7- حضور در عرصه بین المللی ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی،درمانی

8- تاثیر گذاری بر مدیریت و سیاست گذاری های کلان نظلم سلامت کشور

9- تامین و توسعه منابع جهت به کار گیری موثر در نظام سلامت