امروز : 11 اسفند 1402
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

دستورالعمل های آزمایشگاه

پروتکل سل - کشت

پروتکل سل - استاندارهای کشت

پروتکل سل - چک لیست کشت سل

دستورالعمل فرآیندهای آزمایشگاه تشخیص مصرف مواد مخدر و روان گردان

کارکرد اختصاصی خدمات آزمایشگاهی در بلایا و فوریتها

دستورالعمل نظام سطح بندی شبکه (آزمایشگاههای مراکز بهداشتی درمانی)

راهنمای ایمنی جهت انتقال نمونه های عفونی

دستورالعمل مدیریت نمونه در آزمایشگاههای پزشکی

دستورالعمل فنی هودهای ایمنی بیولوژیک

جداول میکروارگانیسم های بیماریسای اولویت دار و آنتی بیوتیک های تعیین شده برای آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی در برنامه مهار مقاومت میکروبی

ابلاغ دستورالعمل آزمایشگاهی مدیریت نمونه  آبله میمونی

استفاده و کالیبراسیون لوپ های میکروبیولوژیک

آزمایشگاه و بیماران مشکوک به CCHF

چک لیست ارزیابی آسیب پذیری آزمایشگاه پشتیبان در شرایط بحران و فوریتها

دستورالعمل  نحوه مراقبت و حفاظت کارکنان آزمایشگاهی

دستورالعمل آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی

دستورالعمل کشورى مقابله با کرونا (ویرایش بهمن 98)

راهنمای مدیریت آزمایشگاه در بحران و بلایا

راهنمای ایمنی زیستی دربیمار

سیاه زخم و تشخیص آزمایشگاهی

مجموعه روش های اجرایی استاندارد میکروسکوپی ملاریا

مدیریت ایمنی در آزمایشگاه