امروز : 01 مرداد 1403
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

تاریخچه معاونت بهداشت

این اداره از سال 61 به عنوان شبکه بهداری شروع به ارائه خدمت نمود. سپس در سال 65  با نام سیستم شبکه بهداشت و درمان شهرستان راه اندازی شد که تا  قبل از سال 73 به عنوان مرکز بهداشت شهرستان و زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خدمات خود را ارائه می داد. پس از آن با استناد مصوبه شماره 766/د ش مورخ 31/4/74 شورای عالی اداری کشور، اختیارات و وظایف رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان در زمینه امور شبکه بهداشت، درمان شهرستان کاشان به رئیس دانشگاه علوم پزشکی تفویض گردید و در نتیجه معاونت بهداشت رسما به صورت مستقل و زیر نظر ریاست دانشگاه شروع بکار نمود.

 

:لیست معاونین سابق تا اکنون به شرح زیر می باشد 

♦ جناب آقای دکتر حسن الماسی : دکترای داروسازی و pHDبهداشت حرفه ای از سال 1373 لغایت 1376

♦ جناب آقای دکتر حسن افضلی: متخصص بیماریهای عفونی از سال 1376 لغایت 1378

♦ جناب آقای دکتر عباس تقوی اردکانی: فوق تخصص گوارش اطفال از سال 1378 لغایت 1382

♦ جناب آقای دکتر رضا رزاقی: متخصص بیماریهای عفونی از سال 1382 لغایت 1385

♦ جناب آقای دکتر علی فخری : دکترای حرفه ای از سال 1385 لغایت 1387

♦ جناب آقای دکتر حسن افضلی : متخصص بیماریهای عفونی از سال 1387 لغایت 1389

♦ جناب آقای دکتر حسن الماسی: دکترای داروسازی و pHD بهداشت حرفه ای از سال 1389 لغایت 1390

♦ جناب آقای دکتر سید علیرضا مروجی: متخصص پزشکی اجتماعی از سال 1390 لغایت 1398

♦ جناب آقای دکتر رضا رزاقی: متحصص عفونی از سال 1398 لغایت 1399

♦ جناب آقای دکتر مهدی دلاوری: دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی 1399 تاکنون