امروز : 01 مرداد 1403
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

برنامه بهبود تغذیه نوجوانان و مدارس

هدف کلی: ارتقاء سطح سلامت تغذیهای نوجوانان 5 تا 18 ساله

اهداف اختصاصی:

  1. افزایش سطح آگاهی دانش آموزان از علل و عوارض چاقی و روشهای پیشگیری و کنترل آن
  2. افزایش پوشش غربالگری نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی در طرح تحول سلامت
  3. افزایش دسترسی نوجوانان و دانش آموزان به مشاوره تغذیه ای ارائه شده در طرح تحول سلامت