امروز : 01 مرداد 1403
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

برنامه بهبود تغذیه میانسالان و سالمندان

هدف کلی: بهبود تغذیه میانسالان و سالمندان

اهداف اختصاصی:

1- افزایش آگاهی پرسنل در خصوص در خصوص پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی میانسالان

2- افزایش آگاهی جامعه در خصوص افزایش مصرف میوه ها و سبزی ها و کاهش مصرف روغن و شکر

3- افزایش آگاهی جامعه در خصوص اهمیت مصرف نمک یددار ، روغن های سالم و ظروف مناسب

4- افزایش آگاهی جامعه در خصوص نقش تغذیه در پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر