امروز : 31 تیر 1403
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

برنامه بهبود تغذیه مادران باردار و شیرده

هدف کلی:  ارتقاء سلامت تغذیه ای مادران باردار و شیرده

اهداف اختصاصی:

  1. افزایش آگاهی های تغذیه ای بهورزان، مراقبین سلامت و کارشناسان ذیربط در زمینه تغذیه دوران قبل از بارداری، بارداری و شیردهی به میزان 30% نسبت به وضعیت موجود
  2. بهبود نگرش و عملکرد کارکنان بهداشتی در زمینه مراقبت های تغذیه ای دوران بارداری و شیردهی به میزان 30% وضع موجود
  3. افرایش آگاهی های زنان باردار و شیرده درزمینه تغذیه صحیح دردروان بارداری وشیردهی به میزان 20% نسبت به وضعیت موجود
  4. بهبود نگرش و عملکرد تغذیه مادران باردار و شیرده به میزان 10% وضع موجود
  5. کاهش درصد زنان باردار با افزایش وزن نامطلوب دردوران بارداری به میزان 10% نسبت به وضعیت موجود
  6. پوشش حمایت تغذیه ای حداقل 70% زنان باردار و شیرده نیازمند دچار سوء تغذیه در مناطق روستایی
  7. افزایش درصد مادران باردار دیابتی که به کارشناس تغذیه ارجاع داده شده اند و قند خون کنترل شده  دارند به میزان 10 درصد وضع موجود