امروز : 01 مرداد 1403
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

برنامه بهبود تغذیه زنان روستایی 

هدف کلی: افزایش میزان دسترسی و بهره مندی زنان روستایی به سبد غذایی مطلوب، سالم و ایمن

اهداف اختصاصی:

1- ارتقای آگاهی های تغذیه ای  زنان روستایی به میزان 50 درصد وضع موجود

2- بهبود نگرش و عملکرد تغذیه ای  زنان روستایی به میزان 20 درصد وضع موجود

3- افزایش تعداد باغچه های خانگی سبزیجات به میزان 10درصد سال پایه

4- افزایش تولیدات مواد غذایی توسط زنان روستایی براساس معیارهای غذای سالم