امروز : 01 مرداد 1403
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
کمیل بهروز

کمیل بهروز

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
مسئول امور مالی


شرح وظایف
x
 1. -      سرپرستی و نظارت بر اجرای کامل روشها، سیستم ها و خط مشی های مالی در واحد حسابداری
 2. -      کنترل و تایید اسناد حسابداری صادره
 3. -      پیگیری وصول مطالبات بیمه های طرف قرارداد
 4. -      نظارت بر ثبت و  تهیه تراز آزمایشی ماهیانه
 5. -      نظارت بر اجرای صحیح مقررات و دستورالعمل ها و روشهای مصوب آیین نامه مالی معاملاتی
 6. -      بررسی و تایید کلیه پرداخت ها با توجه به آیین نامه ها و مجوزهای مربوطه
 7. -      نظارت بر بستن حساب پایان سال
 8. -      همکاری با مدیر مالی دانشگاه به منظور تهیه صورتهای مالی
 9. -      نظارت مستمر بر نحوه عمل هریک از کارکنان واحد حسابداری و حصول اطمینان نسبت به صحت انجام امور بر اساس شرح وظایف تعیین شده

ارائه پشنهاد به مدیر مالی در خصوص تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد مربوطه

جواد رضائی زارع

جواد رضائی زارع

فوق دیپلم مدیریت بازرگانی
کارشناس امور مالی


شرح وظایف
x
 1. محاسبه حقوق پزشک و مامایی بیمه روستایی براساس دستورالعمل ارسالی از وزارتخانه – پرداخت 80% بصورت ماهیانه و فصلی پس از پایش به کارکنان براساس گواهی انجام شده و تهیه گزارش به اداره کل گسترش
 2. صدرو سند حسابداری کلیه اسناد اجاره، قبوض و حقوق
 3. پرداخت علی الحساب به پرسنل – تنخواه به کارپردازان – پیش پرداخت به فروشنده هاو شرکت ها
 4. جمع آوری و تنظیم اسناد پرداخت شده جهت ارسال به ستاد مرکزی دانشگاه
 5. محاسبه و کسر کسورات قانونی اسناد
 6. کنترل و بررسی مدارک و ضمائم اسناد به منظور انجام مراحل بعدی ( صدور برگه و چک )
 7. رسیدگی و تنظیم و پرداخت قبوض تلفن و حاملهای انرژی مراکز
 8. بارگذاری و صدور فیش های مالیات حقوق و مزایای پرسنلی
 9. ارسال صورت مالیات فصلی ماده 169 مالیاتهای مؤدیان
زینب رمضانی بیدگلی

زینب رمضانی بیدگلی

کارشناسی حسابداری
کارشناس امور مالی


شرح وظایف
x
 1. پیاده کردن احکام حقوقی پرسنل ( رسمی – پیمانی – قراردادی – طرحی ) در برنامه حقوق و مزایا
 2. تهیه وتنظیم سند حقوقی کارکنان با ریزکسورات آن
 3. تهیه و تنظیم اسناد تفاوت احکام کارکنان که نسبت به ارتقاء حکم حقوقی آنان تنظیم می گردد.
 4. تهیه تنظیم و کنترل کسورات ( صندوق ها – بیمه ها – طرحها – مالیات و غیره )
 5. پرداخت حق الزحمه واحدهای تابعه
 6. تهیه وتنظیم لیست بن های غیر نقدی – نقدی – عیدی – پاداش کلیه کارکنان براساس عملکرد آنان
 7. تهیه فیش حقوقی برای کارکنان
 8. پرداخت اضافه کار بازخرید خدمت – بازخرید مرخصی – بازنشستگی – پاداش پایان خدمت و غیره
 9. تنظیم نامه ها و مراسلات اداری با بانک – بیمه و صندوق های قرض الحسنه
 10. تحویل فرم ضمانت نامه و کسر از حقوق و راهمای کارکنان جهت اخذوام
 11. معرفی کارکنان جدید الاستخدام – طرحی و قراردادی به بانک و مشمولین قانون کار به تأمین اجتماعی
محمدرضا فرازنده

محمدرضا فرازنده

کارشناسی حسابداری
کارشناس امور مالی


شرح وظایف
x
 1. تأمین اعتبار درخواست ها پس از مرحله تشخیص
 2. نگهداری حسابهای بدهکاری اشخاص ( تنخواه گردان پرداخت – علی الحساب و پیش پرداخت ) پیگیری و تسویة آنها
 3. تهیه صورت عملکرد ماهیانه بودجه برای هر یک از حسابهای مستقل
 4. تهیه گزارشات مالی ( ترازنامه – صورت ریز حسابها - مغایرت بانکی ) بصورت ماهیانه
 5. صدور برگه و چک اسناد حسابداری کلیه دریافت ها و پرداخت ها
 6. تهیه سایر گزارشات مالی جهت اتخاذ و تصمیم مدیران و مسؤلین
 7. تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی – کدگذاری و طبقه بندی آنها
 8. ثبت اسناد ارسالی – دریافت وجوه از ستاد
 9. دریافت و پرداخت کلیه وجوه بودجه جاری – اختصاصی ردیف ابلاغی و سایر منابع براساس قوانین و ضوابط
 10. ثبت اسناد در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه – معین – اعتبارات – تعهدات و دفتر کل
 11. صدور سند حسابداری کلیه دریافت ها و پرداخت ها
 12. پرداخت علی الحساب به پرسنل-تنخواه به کارپردازان-پیش پرداخت به فروشنده ها و شرکت ها
محمدرضا رسول زاده

محمدرضا رسول زاده

کارشناسی مدیریت بازرگانی
کارشناس بودجه


شرح وظایف
x
 1. تعیین میزان مطالبات از مؤسسات بیمه ای و غیر بیمه ای و اشخاص
 2. ارسال بموقع صورتحسابها به مؤسسات طرف قرارداد با معاونت بهداشتی
 3. پیگیری وصول بموقع در آمدها
 4. پیگیری ویژه بمنظور کاهش کسورات صورتحسابها
 5. پیگیری اجرای بموقع دستورالعملها و قراردادهای در آمدی و تعرفه ای
 6. جمع آوری آمار کلی از مراکز
 7. آموزش مداوم پزشکان و دندان پزشکان و ماماها و پرستاران و صندوقدارن
 8. ارائه آمارهای درخواستی از بیمه روستایی – وزارتخانه و مسؤلین مافوق
 9. بازدید از مراکز ( داروخانه – دفتر پذیرش و ... )
 10. بررسی نسخ داروخانه های قراردادی ( شخصی ) بیمه روستایی
 11. ثبت درآمدهای متفرقه (‌کمکهای مردمی – اجاره – صدور کارت بهداشتی – آزمایشات مواد خوراکی – نمونه گیری آب و غیره )
 12. محاسبه ی کارکرد پزشکان و دندان پزشکان جهت پرداخت کارانه طبق دستورالعمل های ابلاغی
 13. سوپروایزری نرم افراز صندوق و پذیرش مراکز شهری و روستایی کاشان و آران و بیدگل
 14. جمع آوری نسخ نیروی مسلح و سایر بیمه ها از مراکز تابعه
 15. رسیدگی به اقلام دارویی اعم از (ترالی اورژانس – مانا – بهورزی.....) و صدور حواله های دارویی
 16. ثبت درآمدهای نقدی و غیرنقدی به تفکیک مراکز بصورت ماهیانه و برسی آن با واریزی نقدی و کارت خوان ها
 17. پیگیری مداوم نگهداشت و نصب دستگاههای کارت خوان در مراکز
حسین صناعتی

حسین صناعتی

کارشناسی ارشد حسابداری
کارشناس درآمدی


شرح وظایف
x
 1. تعیین میزان مطالبات از مؤسسات بیمه ای و غیر بیمه ای و اشخاص
 2. ارسال بموقع صورتحسابها به مؤسسات طرف قرارداد با معاونت بهداشتی
 3. پیگیری وصول بموقع در آمدها
 4. پیگیری ویژه بمنظور کاهش کسورات صورتحسابها
 5. پیگیری اجرای بموقع دستورالعملها و قراردادهای در آمدی و تعرفه ای
 6. جمع آوری آمار کلی از مراکز
 7. آموزش مداوم پزشکان و دندان پزشکان و ماماها و پرستاران و صندوقدارن
 8. ارائه آمارهای درخواستی از بیمه روستایی – وزارتخانه و مسؤلین مافوق
 9. بازدید از مراکز ( داروخانه – دفتر پذیرش و ... )
 10. بررسی نسخ داروخانه های قراردادی ( شخصی ) بیمه روستایی
 11. ثبت درآمدهای متفرقه (‌کمکهای مردمی – اجاره – صدور کارت بهداشتی – آزمایشات مواد خوراکی – نمونه گیری آب و غیره )
 12. محاسبه ی کارکرد پزشکان و دندان پزشکان جهت پرداخت کارانه طبق دستورالعمل های ابلاغی
 13. سوپروایزری نرم افراز صندوق و پذیرش مراکز شهری و روستایی کاشان و آران و بیدگل
 14. جمع آوری نسخ نیروی مسلح و سایر بیمه ها از مراکز تابعه
 15. رسیدگی به اقلام دارویی اعم از (ترالی اورژانس – مانا – بهورزی.....) و صدور حواله های دارویی
 16. ثبت درآمدهای نقدی و غیرنقدی به تفکیک مراکز بصورت ماهیانه و برسی آن با واریزی نقدی و کارت خوان ها
 17. پیگیری مداوم نگهداشت و نصب دستگاههای کارت خوان در مراکز
نرجس خاتون رفیعی

نرجس خاتون رفیعی

کارشناسی الهیات و معارف اسلامی
تکنسین امور دارویی


شرح وظایف
x
 1. تعیین میزان مطالبات از مؤسسات بیمه ای و غیر بیمه ای و اشخاص
 2. ارسال بموقع صورتحسابها به مؤسسات طرف قرارداد با معاونت بهداشتی
 3. پیگیری وصول بموقع در آمدها
 4. پیگیری ویژه بمنظور کاهش کسورات صورتحسابها
 5. پیگیری اجرای بموقع دستورالعملها و قراردادهای در آمدی و تعرفه ای
 6. جمع آوری آمار کلی از مراکز
 7. آموزش مداوم پزشکان و دندان پزشکان و ماماها و پرستاران و صندوقدارن
 8. ارائه آمارهای درخواستی از بیمه روستایی – وزارتخانه و مسؤلین مافوق
 9. بازدید از مراکز ( داروخانه – دفتر پذیرش و ... )
 10. بررسی نسخ داروخانه های قراردادی ( شخصی ) بیمه روستایی
 11. ثبت درآمدهای متفرقه (‌کمکهای مردمی – اجاره – صدور کارت بهداشتی – آزمایشات مواد خوراکی – نمونه گیری آب و غیره )
 12. محاسبه ی کارکرد پزشکان و دندان پزشکان جهت پرداخت کارانه طبق دستورالعمل های ابلاغی
 13. سوپروایزری نرم افراز صندوق و پذیرش مراکز شهری و روستایی کاشان و آران و بیدگل
 14. جمع آوری نسخ نیروی مسلح و سایر بیمه ها از مراکز تابعه
 15. رسیدگی به اقلام دارویی اعم از (ترالی اورژانس – مانا – بهورزی.....) و صدور حواله های دارویی
 16. ثبت درآمدهای نقدی و غیرنقدی به تفکیک مراکز بصورت ماهیانه و برسی آن با واریزی نقدی و کارت خوان ها
 17. پیگیری مداوم نگهداشت و نصب دستگاههای کارت خوان در مراکز
حسین مرادی

حسین مرادی

دیپلم گرافیک کامیتوتری
متصدی خدمات عمومی


شرح وظایف
x
 1. دریافت درخواست های خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع گردد.
 2. خرید اجناس و خدمات طبق قوانین مالی ومعاملاتی
 3. تحویل اجناس به انبار و گرفتن رسید آنها تأیید خدمات خریداری شده توسط درخواست کننده آن و تنظیم صورت تحویل در محل
 4. تنظیم اسناد و تحویل به آن به رسیدگی
 5. تکمیل ضمائم و مدارک اسناد رسیدگی شده طبق قانون
 6. پرداخت از طریق حواله حساب – واریز حساب یا در وجه بستانکاران
 7. استعلام بهاء قبل از خرید و گزارش آن به مقام مافوق
مهدی رحیمی

مهدی رحیمی

فوق دیپلم بهداشت عمومی
متصدی خدمات عمومی


شرح وظایف
x
 1. دریافت درخواست های خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع گردد.
 2. خرید اجناس و خدمات طبق قوانین مالی ومعاملاتی
 3. تحویل اجناس به انبار و گرفتن رسید آنها تأیید خدمات خریداری شده توسط درخواست کننده آن و تنظیم صورت تحویل در محل
 4. تنظیم اسناد و تحویل به آن به رسیدگی
 5. تکمیل ضمائم و مدارک اسناد رسیدگی شده طبق قانون
 6. پرداخت از طریق حواله حساب – واریز حساب یا در وجه بستانکاران
 7. استعلام بهاء قبل از خرید و گزارش آن به مقام مافوق
الهه بابایی

الهه بابایی

کارشناسی حسابداری
کارشناس امور مالی


شرح وظایف
x
 1. مطالعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
 2. کنترل و بررسی مدارک حسابداری
 3. رسیدگی به اسناد حسابداری بمنظور تعیین میزان بدهی براساس مدارک اثبات کننده بدهی ( تسجیل )
 4. همکاری در تهیه نامه ها – دستورالعملها و قراردادها
 5. مراجعه به بانک – دارایی – تامین اجتماعی جهت انجام امور اداری
 6. ثبت صورت مالیات فصلی169
 7. ثبت چک جهت ارائه به بانک
 8. بررسی قیمت های کارپردازی و اسناد حسابداری
علیرضا روشنی

علیرضا روشنی

کارشناسی حسابداری
کارشناس امور مالی


شرح وظایف
x
 1. مطالعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
 2. کنترل و بررسی مدارک حسابداری
 3. رسیدگی به اسناد حسابداری بمنظور تعیین میزان بدهی براساس مدارک اثبات کننده بدهی ( تسجیل )
 4. همکاری در تهیه نامه ها – دستورالعملها و قراردادها
 5. مراجعه به بانک – دارایی – تامین اجتماعی جهت انجام امور اداری
 6. ثبت صورت مالیات فصلی169
 7. ثبت چک جهت ارائه به بانک
 8. بررسی قیمت های کارپردازی و اسناد حسابداری