امروز : 31 تیر 1403
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

اعضاء کمیته ارزیابی رسانه ها

  • آقای دکتر مرتضی پنجه شاهی
  • خانم محبوبه اعلانی
  • خانم مریم رمضانی صباغ
  • خانم ام البنین مشهدی
  • خانم زهره رجبی
  • خانم زهره ربانی
  • خانم اعظم ترنجی نژاد
  • خانم منیره خاکپور
  • آقای امیرحسین مدبرنژاد