امروز : 01 مرداد 1403
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر ریحانه رحیمی

دکتر ریحانه رحیمی

سرپرست واحد بهداشت دهان و دندان


شرح وظایف
x
 1. برنامه ریزی در خصوص وضعیت موجود به منظور تعیین نیازها واولویتها
 2. برنامه‌ریزی، سازماندهی و هدایت اجرایی برنامه‌های دهان ودندان
 3. نظارت بر عملکرد واحد بهداشت دهان و دندان شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل
 4. برنامه ریزی و انجام کارگاه های آموزشی
 5. شرکت در جلسات، کنگره ها، سمینارها و کارگاه های علمی
 6. انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و یا مشارکت در آنها
 7. جلب و ایجاد همکاری درون و بین بخشی
 8. پیگیری و انجام امور جذب نیرو
مرضیه جانجانی

مرضیه جانجانی

کارشناس واحد سلامت دهان و دندان


شرح وظایف
x
 1. اجرای برنامه سلامت دهان و دندان کودکان زیر14 سال
 2. پایش و بازدید از واحدهای دهان ودندان
 3.  برنامه ریزی و همکاری در انجام برنامه های آموزش همگانی و آموزش کارکنان
 4. گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار ها و تنظیم گزارش نهایی و ارسال به وزارتخانه
 5. تهیه تجهیزات ، وسایل  و مواد مصرفی مورد نیاز واحد های دندانپزشکی تحت پوشش
 6. تهیه و تنظیم برنامه جامع عملیاتی واحد بهداشت دهان و دندان بر اساس برنامه استراتژیک دانشگاه