امروز : 01 مرداد 1403
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
زهره رجبی آرانی

زهره رجبی آرانی

کارشناس ارشد آموزش پزشکی
کارشناس مسئول آموزش بهورزی و توانمندسازی کارکنان


شرح وظایف
x
 • نظارت بر تهيه و تدوين برنامه عملياتي سالیانه توسط مرکز آموزش بهورزی و توانمنسازی کارکنان
 • جمع آوری اولویتهای مورد نیاز پذیرش بهورز از شهرستانها
 • هماهنگی با مدیریت منابع انسانی دانشگاه و سایر واحدهای مرتبط جهت تشکیل کمیته جذب و پذیرش بهورز
 • مسئولیت هماهنگی وبرنامه ریزی برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه علمی بهورزان از میان نفرات واجد شرایط
 • تهیه وتنظیم بودجه مرکز آموزش بهورزی وکارکنان ودوره های آموزشی کارکنان وارائه به کارشناس بودجه دانشگاه و نظارت بر نحوه هزینه کرد اعتبارات
 • پیگیری دریافت اعتبار مورد نیاز
 • هماهنگی جهت تشکیل شورای آموزشی بعنوان دبیر شورا و بررسی نیازهای آموزشی واحدهای ستادی و شهرستانها
 • حضور در جلسات کمیته سرمایه انسانی دانشگاه بعنوان نماینده معاونت بهداشتی و پیگیری دریافت مجوز دوره های آموزشی
 • طراحی و برنامه ریزی کارگاه های آموزشی ودوره های بازآموزی برای مدیران ومربیان مرکزآموزش بهورزی وتوانمندسازی کارکنان براساس نیازهای اولویت بندی شده
 • نظارت بر آموزش تئوری وعملی ، حضوری وغیر حضوری مراقبین سلامت وبرنامه های بازآموزی آنها
 • همکاری با امور اداری در تشکیل شناسنامه آموزشی کارکنان و مزایای مرتبط
 • تنظیم بودجه آموزش مراقبین ،بهورزان وسایرنیروها و پیگیری تامین هزینه های آموزشی ومدرسین
 • پایش ،نظارت وارزشیابی کمی وکیفی فعالیت مرکز آموزش بهورزی وتوانمندسازی کارکنان ،خانه های بهداشت آموزشی درروستاها طبق ضوابط ومقررات اجرایی مراکز آموزشی
 • مسئولیت هماهنگی فعالیت های مرکز آموزش بهورزی با سایرواحدهای بهداشتی درسطح دانشگاه
 • نظارت درتامین وتکمیل نیازهای پرسنلی وتجهیزاتی مرکزآموزش بهورزی وپیگیری مشکلات آنها
 • پایش ونظارت بر مرکز آموزش بهورزی و  توانمندسازی کارکنان
 • تنظیم بودجه لازم برای برگزاری آیین بزرگداشت روز بهورز وپیگیری تامین آن بصورت سالانه
 • توزیع بودجه برگزاری آیین بزرگداشت روز بهورز بین شهرستانها براساس فرمول ودریافت پس خوراند نحوه هزینه کردآن
 • نظارت برنحوه انتخاب بهورز ومربی نمونه در شهرستانها 
 • مدیریت و برنامه ریزی اجرای جشن بهورزی در سطح دانشگاه
 • برنامه ریزی جهت نیازهای آموزشی کارشناسان و مدیران ستادی و برنامه ریزی جهت توانمند سازی آنها
 • نیازسنجی آموزشی مدیران ،کارشناسان وسایرکارکنان ستادی معاونت و برنامه ريزي جهت توانمند سازي آنها با همكاري واحدها
 • ایجاد رویکردی جدید در اجرای برنامه های آموزشی از طریق توجه به حیطه های نگرش ، عملکردی و مهارتی در کارکنان
 • پیگیری ارتقاء علمی مربیان به کارشناس ارشد جامعه نگر
 • مشارکت درکمیته های فنی واجرایی و انجام ادغام طرح های جدید
 • هماهنگی با معاونتهای آموزشی ، دانشجویی یا درمان جهت انجام امور بهورزی فراگیران بهورزی
 • انجام پژوهشهای کاربردی در راستای ارتقاء کیفیت عملکرد آموزش بهورزی و  توانمندسازی کارکنان
 • هماهنگی با معاونت توسعه جهت دریافت مجوز پذیرش بهورز با توجه به اولویتهای اعلام شده در کمیته پذیرش
 • مسئولیت نظارت بر کلیه فرایندهای اجرایی و فني جذب و پذیرش بهورز در دانشگاه
 • برنامه ریزی جهت برگزاری آزمون فینال تئوری وعملی فراگیران بهورزی
 • همکاری با مدیریت منابع انسانی دانشگاه در امور استخدام بهورزان فارغ التحصیل
 • برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم جهت تشکیل شورای بهورزی دانشگاه در راستای ارتقاء کیفیت خدمات
 • همکاری با وزارت در تدوین کتب بهورزی و امور آموزشی
 • پیگیری جهت تامین وتوزیع کتب ومواد آموزشی مورد نیاز مرکز آموزش بهورزی وتوانمندسازی کارکنان با همکاری واحدهای ستادی
 • هماهنگی با مسئولین وزارتی و انتقال مشکلات امور بهورزی و ارائه راهکارهای موثر در راستای پیرو اهداف بهورزی
 • توانمند سازی بهورزان و مربیان در راستای انجام پژوهشهای کاربردی
 • ارزیابی وتحلیل نتایج نحوه برگزاری کارگاههاومدرسین وارائه پس خوراند به مراکز آموزشی و مدرسین
 • جمع آوری آمار و اطلاعات اعلام شده از سوی وزارت و ارائه به وزارت
 • همکاری با فصلنامه بهورز به عنوان عضو هیئت تحرریه  فصلنامه  وپیگیری امورآن
 • هماهنگی وهمکاری در تهیه وتنظیم مقالات آموزشی  کارکنان ، مربیان و بهورزان جهت ارائه به فصلنامه بهورز
 • دریافت نيازهاي آموزشي بهورزان شاغل وسایر رده ها درحوزه معاونت بهداشتی براساس فرمت فصلنامه وارسال به دفتر آن
 • مشارکت با گروه ساختار در تدوین و بازنگری تشکیلات
 • ارائه راهکارهای پیشنهادی به هیئت امناء وهیئت رئیسه دانشگاه در راستای حل مشکلات موجود
 • ارائه گزارش عملکرد و نتایج اقدامات به مقامات مسئول
 • مدیریت و برنامه ریزی آموزش کارکنان در بدو خدمت در سطح ستاد و نظارت بر نحوه اجرای آموزش بدو خدمت در شهرستانها
 • تشکیل کارگروههای بازنگری آموزش بدو خدمت و به کارگیری راهکارهای ارتقاء آموزش بدو خدمت
 • نظارت برکیفیت برنامه های آموزش بدوخدمت وارائه راهکارهای پیشنهادی در راستای ارتقائ آن
 • همکاری با مدیریت منابع انسانی دانشگاه در خصوص برگزاری دوره های آموزش عمومی
 • هماهنگی با وزرات و سایر واحدهای دانشگاه جهت پیگیری امور ادامه تحصیل بهورزان شاغل
 • نظارت مستمر بر مرکز آموزش بهورزی و کارکنان در زمینه روند آموزش و کار آموزی دانشجویان بهورزی و مشکلات تحصیلی آنها
 • دبیر کارگروه بسته پاسخگویی اجتماعی
 • همکاری با دانشکده ها در برنامه ریزی آموزش تئوری دانشجویان در عرصه
 • مدیریت و نظارت در برگزاری دوره های کارورزی ، کارآموزی دانشجویان در عرصه بهداشت و مشارکت در ارتقاء برنامه های آموزشی
 • مشارکت در امر تدریس دانشجویان و سایر رده ها
 • هماهنگی با دانشکده ها و معاونت آموزشی و مشارکت در مرتفع ساختن مسائل موجود در دوره های آموزش تئوری و کارآموزی دانشجویان در مراکز خدمات جامع سلامت به آنها و انتقال مسائل و مشکلات واحدهای ستادی و مراکز روستایی و شهری
 • تشکیل جلسات هماهنگی با مدیران شبکه وروسای مراکز بهداشت شهرستانها وتعامل جهت حل مشکلات موجود وارائه راهکارهای پیشنهادی
 • دریافت نیازهای آموزشی بهورزان ، مراقبین سلامت و سایر رده ها از شهرستانها و واحدهای ستادی
 • ابلاغ مصوبات شورای آموزشی به واحدها و پیگیری اجرای آن
 • جمع آوری نیازهای آموزشی مدیران ومربیان مراکزآموزش بهورزی ،تحلیل واولویت بندی نیازها
 • نظارت بر صدور گواهی آموزش بدو خدمت توسط مرکز آموزش بهورزی وتوانمندسازی کارکنان
 • تشکیل جلسات شورای مربیان در مرکز آموزش بهورزی و کارکنان و حضور در این جلسات و انجام مداخلات لازم
 • شرکت درتیم های کارشناسی مرکز بهداشت استان به منظور نظارت وپایش واحدهای بهداشتی (خانه بهداشت ،پایگاه سلامت ومراکز خدمات جامع سلامت)
 • نظارت بر ارتقاء کیفی آموزش بهورزان ،مراقبین سلامت، پزشکان وسایرکارکنان ، در بدو ورود و حین خدمت با همکاری واحدهای ستادی
 • همکاری با مراکز آموزش بهورزی در طراحی برنامه های آموزشی جهت مراقبین سلامت ، وسایر پرسنل محیطی براساس نیاز با همکاری واحدهای ستادی
 • نظارت بر امور فرهنگی ، رفاهی و اداری مرکز آموزش بهورزی وتوانمندسازی کارکنان ، بهورزان شاغل و پیگیری درخواستهای آنها
 • هماهنگی با سایر واحدهای دانشگاه در خصوص امور رفاهی دانش آموزان بهورزی
 • نظارت و پیگیری امور رفاهی بهورزان (بیمه مسئولیت ، لباس فرم و ... )
 • تنظیم صورتجلسات شورای بهورزی و پیگیری اجرای مصوبات
 • نظارت بر روند تشکیل واجرای مصوبات شورای بهورزی در شهرستانهای تابعه
 • بررسی جزوات ومتون  آموزشی مورد استفاده مربیان وتایید آن
 • هماهنگی و نظارت بر تجهیز و بهسازی مراکز آموزش بهورزی و کارکنان
 • نظارت بر اجرای برنامه های آموزش غیر حضوری بهورزان وآزمون فصلنامه بهورز
 • همکاری با دانشکده ها در برنامه ریزی آموزش تئوری دانشجویان در عرصه
زینب رحیمی

زینب رحیمی

کارشناس بهداشت عمومی
کارشناس مسئول بهورزی شبکه

ندیمه حسین پور

ندیمه حسین پور

کارشناس ارشد مراقبت ویژه
مربی پرستاري

فاطمه فدایی

فاطمه فدایی

کارشناس پرستاری
مربی پرستاري

زهره فلاح

زهره فلاح

کارشناس بهداشت محیط
مربی بهداشت محیط

محسن جعفری

محسن جعفری

کارشناس بهداشت عمومی
مربی بیماری ها

الهام متشکر

الهام متشکر

کارشناس بهداشت عمومی
مربی بهداشت خانواده

وجیهه رمضانی

وجیهه رمضانی

کارشناس IT
مربی درس کار با کامپیوتر

زینب حاجی زاده

زینب حاجی زاده

کارشناس مامایی
مربی مامایی