امروز : 01 مرداد 1403
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر فهیمه محبوبی قزاآنی

دکتر فهیمه محبوبی قزاآنی

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
کارشناس مسئول آموزش سلامت


شرح وظایف
x
 1. اجراي سياست ها و برنامه هاي ابلاغ شده از دفتر آموزش و ارتقاي سلامت
 2. تدوین برنامه عملیاتی بر اساس برنامه های واحد
 3. جلب حمايت و همكاري درون بخشي و برون بخشی براي پيشبرد برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت منطقه
 4. آموزش و توانمند سازی كارشناسان ستادی و محیطی در حوزه هاي آموزشي، ارتباطي، اطلاع رساني و ارتقاي سلامت
 5. دبیر کمیته ارزیابی رسانه ها و بررسی و نظارت بر تولید رسانه های آموزشی
 6. همكاري باساير واحدهاي حوزه معاونت بهداشتي در طراحي و اجراي مداخلات سلامت منطقه
 7. جمع آوري، تحليل، گزارش و بازخورد آمار فعاليت هاي آموزش سلامت شهرستان هاي تابعه
 8. پایش عملکرد فعالیتهای آموزشی شهرستانهای تابعه
 9. مشاركت در طراحي و اجراي پژوهش هاي كاربردي در حوزه آموزش و ارتقاي سلامت در سطح منطقه
 10. برنامه ريزي در زمینه اجرای بسيج هاي اطلاع رسانی در سطح منطقه
 11. همكاري با ساير واحدهاي حوزه معاونت بهداشتي در طراحي و اجراي مداخلات سلامت منطقه
 12. پیگیری و نظارت در خصوص اجرای برنامه ملی خودمراقبتی فردی در سطح معاونت
 13. شرکت در جلسات هماهنگی در سطح وزارت
 14. پیگیری و نظارت بر جذب اعتبارات واحد و هزینه کرد آن
 15. شرکت در کمیته ها و جلسات هماهنگی
 16. نظارت بر روند آمار و شاخص های آماری واحد
 17. پیگیری و هماهنگی با کارشناسان دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت متبوع در زمینه برنامه های واحد
 18. پیگیری و نظارت بر برنامه خود مراقبتی سازمانی
 19. پیگیری و نظارت بر برنامه خود مراقبتی اجتماعی
 20. پیگیری و نظارت بر برنامه خود مراقبتی فردی
 21. پیگیری و نظارت بر برنامه داوطلبین سلامت
 22. پیگیری و نظارت بر برنامه خود مراقبتی دانش آموزی و دانشجویی
مریم رمضانی صباغ

مریم رمضانی صباغ

کارشناسی مامایی
کارشناس آموزش سلامت


شرح وظایف
x
 1. پیگیری و هماهنگی در خصوص اجرای برنامه ملی خودمراقبتی سازمانی در سطح معاونت
 2. پیگیری و هماهنگی در خصوص اجرای برنامه جذب و تربیت داوطلبین سلامت محله
 3. پیگیری و هماهنگی در خصوص اجرای برنامه گروههای خودیار
 4. بروز رسانی و بارگذاری مطالب علمی در پورتال قلب سالم
 5. ثبت شاخص های واحد در سامانه پایش برنامه عملیاتی
 6. بازدید و پایش عملکرد کارشناسان آموزش سلامت مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه
 7. بازدید و پایش عملکرد آموزش سلامت پرسنل پایگاهها و مراکزخدمات جامع سلامت تحت پوشش
 8. پیگیری و هماهنگی در زمینه تولید رسانه های آموزشی واحدهای ستادی و محیطی
 9. پیگیری و اجرای امور محوله از طرف مقام مافوق
 10. تجزیه و تحلیل شاخص های هر برنامه و هماهنگی و برنامه ریزی در زمینه ارتقاء شاخص های مذکور
 11. هماهنگی و پیگیری در زمینه برگزاری همایش ها و کمپین های اطلاع رسانی
 12. شرکت در جلسات هماهنگی و کمیته های مرتبط
 13. تدوین برنامه عملیاتی بر اساس برنامه های واحد
 14. جلب حمایتهای بین بخشی و درون بخشی در زمینه پیشبرد برنامه های واحد
 15. مکاتبه و پاسخگویی به نامه های دفتر اموزش و ارتقاء سلامت وزارت
 16. هماهنگی در خصوص برگزاری کمیته ارزیابی رسانه ها
 17. اجراي سياست ها و برنامه هاي ابلاغ شده از دفتر آموزش و ارتقاي سلامت
 18. جلب حمايت و همكاري درون بخشي و برون بخشی براي پيشبرد برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت منطقه
 19. آموزش و توانمند سازی كارشناسان ستادی و محیطی در حوزه هاي آموزشي، ارتباطي، اطلاع رساني و ارتقاي سلامت
 20. همكاري باساير واحدهاي حوزه معاونت بهداشتي در طراحي و اجراي مداخلات سلامت منطقه
 21. جمع آوري، تحليل، گزارش و بازخورد آمار فعاليت هاي آموزش سلامت شهرستان هاي تابعه
 22. مشاركت در طراحي و اجراي پژوهش هاي كاربردي در حوزه آموزش و ارتقاي سلامت در سطح منطقه
 23. برنامه ريزي در زمینه اجرای بسيج هاي اطلاع رسانی در سطح منطقه
ام البنین مشهدی

ام البنین مشهدی

کارشناسی بهداشت عمومی
کارشناس آموزش سلامت


شرح وظایف
x
 1. پیگیری و هماهنگی در خصوص اجرای برنامه ملی خودمراقبتی اجتماعی در سطح معاونت
 2. پیگیری و هماهنگی در خصوص اجرای برنامه جذب و تربیت سفیران سلامت طلبه
 3. پیگیری و هماهنگی در خصوص اجرای برنامه جذب و تربیت سفیران سلامت دانش آموز
 4. پیگیری و هماهنگی در خصوص اجرای برنامه جذب و تربیت سفیران سلامت دانشجو
 5. پیگیری و هماهنگی در خصوص اجرای برنامه نیازسنجی سلامت
 6. پیگیری و هماهنگی در خصوص اجرای برنامه مداخلات ارتقاء سلامت
 7. بازدید و پایش عملکرد کارشناسان آموزش سلامت مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه
 8. بازدید و پایش عملکرد آموزش سلامت پرسنل پایگاهها و مراکزخدمات جامع سلامت تحت پوشش
 9. پیگیری و هماهنگی در زمینه تولید رسانه های آموزشی واحدهای ستادی و محیطی
 10. پیگیری و اجرای امور محوله از طرف مقام مافوق
 11. تجزیه و تحلیل شاخص های هر برنامه و هماهنگی و برنامه ریزی در زمینه ارتقاء شاخص های مذکور
 12. هماهنگی و پیگیری در زمینه برگزاری همایش ها و کمپین های اطلاع رسانی
 13. شرکت در جلسات هماهنگی و کمیته های مرتبط
 14. تدوین برنامه عملیاتی بر اساس برنامه های واحد
 15. جلب حمایتهای بین بخشی و درون بخشی در زمینه پیشبرد برنامه های واحد
 16. مکاتبه و پاسخگویی به نامه های دفتر اموزش و ارتقاء سلامت وزارت
 17. اجراي سياست ها و برنامه هاي ابلاغ شده از دفتر آموزش و ارتقاي سلامت
 18. جلب حمايت و همكاري درون بخشي و برون بخشی براي پيشبرد برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت منطقه
 19. آموزش و توانمند سازی كارشناسان ستادی و محیطی در حوزه هاي آموزشي، ارتباطي، اطلاع رساني و ارتقاي سلامت
 20. همكاري باساير واحدهاي حوزه معاونت بهداشتي در طراحي و اجراي مداخلات سلامت منطقه
 21. جمع آوري، تحليل، گزارش و بازخورد آمار فعاليت هاي آموزش سلامت شهرستان هاي تابعه
 22. مشاركت در طراحي و اجراي پژوهش هاي كاربردي در حوزه آموزش و ارتقاي سلامت در سطح منطقه
 23. برنامه ريزي در زمینه اجرای بسيج هاي اطلاع رسانی در سطح منطقه
 24. همكاري باساير واحدهاي حوزه معاونت بهداشتي در طراحي و اجراي مداخلات سلامت منطقه