امروز : 11 اسفند 1402
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

معرفی مرکز بهورزی:

دور نما:

ما بر آنیم تا از طریق بازنگری و اصلاح نظام آموزش بهورزی موجود و ارتقاء کیفی برنامه های آموزش و بازآموزی کارکنان و پیگیری امور رفاهی , اداری بهورزان و مربیان در جهت ارتقاء سطح سلامت مردم از میان سایر ادارات کل تا پایان دهه 1410 از بهترین شاخصهای مدیریتی و آموزشی برخوردار باشیم .

رسالت:

گروه منابع انسانی و  بهورزی وزارت بهداشت و درمان متولی جذب و تربیت و بکارگیری نیروهای بومی بعنوان بهورز جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی سطح اول در جامعه روستایی می باشد و در راستای استقرار نظام شبکه های بهداشتی با فناوری روز و در حیطه قوانین و دستورالعملهای موجود متعهد گردیده تا با فراهم آوردن امکانات مورد نیاز و توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در سیستم , خدمات خود را به بهترین شیوه ارائه نماید .

تاریخچه:

در راستای اجرای عدالت همگانی وتحقق اهداف نظام سلامت درکشور ، مراکز آموزش بهورزی وتوانمندازی کارکنان نظام سلامت به عنوان طلایه داران استقرار نظام شبکه های بهداشتی در جوامع روستایی وباهدف بهره مند کردن خانه های بهداشت از بهورزان دارای مهارتهای کافی و با فراهم آوردن امکانات مورد نیاز منطبق بر فناوری روز ودرجهت ارتقاء نظام سلامت خدمات خود را به بهترین شیوه ارائه مینمایند . همگام با سایر دانشگاههای علوم پزشکی ،مرکز آموزش بهورزی کاشان نیز فعالیتهای خودرا ازسال 1365 آغاز وحاصل 12 دوره تلاش مستمر وصادقانه مربیان این مرکز تربیت تعداد 108 بهورز جهت شهرستانهای کاشان ، آران وبیدگل و نطنز و هدیه آن به جامعه سلامت کشور می باشد ،از طرفی آموزش بدو خدمت وضمن خدمت نیروها  و هم چنین آموزش دانشجویان در عرصه بهداشت گامی موثر درجهت ارتقاء سطح آگاهی ومهارت نیروهاست که در نهایت موجب ارتقاء سطح سلامت جامعه می گردد.