امروز : 31 تیر 1403
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر مسعود دهقانی
معاون اجرایی
پزشک عمومی
دکتر مسعود دهقانی
شرح وظایف:
 1. نظارت برانجام كليه فعاليت هاي مالي و اداري و مراقبت در حفظ و رعايت مقررات مربوطه
 2. نظارت بر انجام امور تداركاتي واحد مربوطه طبق دستورالعمل هاي موجود به دستور مافوق
 3. مراقبت در نگهداري و توزيع كالا و ملزومات خريداري شده كنترل موجودي انبار
 4. مراقبت در انجام سريع ثبت و توزيع و تحرير نامه هاي وارده و صادره
 5. كنترل حضور و غياب كاركنان واحد مربوطه
 6. مراقبت در حسن انجام اجراي تعميرات ساختمان هاي واحد مربوطه ، نظارت و تامين آب و برق و تلفن و برودت و گرما و انتظامات
 7. نظارت بر كنترل ورود و خروج افراد و وسايط نقليه كليه امور مربوطه
 8. اتخاذ تدابير لازم بمنظور پيشرفت و بهبود امور جاري
 9. تهيه گزارشات لازم و ضروري به مقام مافوق
 10. تامين نيروي انساني لازم و تقسيم كار در حوزه سرپرستي
 11. نظارت و مراقبت در تامين محيط مناسب كار و رفاه كاركنان