امروز : 11 اسفند 1402
معاونت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
شهناز خاندایی

شهناز خاندایی

کارشناس مامایی
کارشناس مسئول واحد سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس


شرح وظایف
x
 1. تهيه و بررسي وبازنگري آئين نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ، استانداردها ، تشكيلات و پيشنهاد اصلاحات به رئيس گروه تخصصي
 2. نظارت براجراي ضوابط و دستورالعمل هاي ابلاغي
 3. جمع بندي ، پيشنهاد و پيگيري ونظارت برتامين وتوزيع ونحوه استفاده ازمنابع مالي ، نيروي انساني ، ملزومات تجهيزات وفضاي فيزيكي مورد نياز
 4. نظارت برحسن جمع آوري داده ها،آناليز اطلاعات وارائه نتايج و شاخصها به معاون بهداشتی
 5. تلاش درجهت تقويت انگيزه وخلاقيت كاركنان پوياسازي
 6. رسيدگي به شكايات ومشكلات كاركنان وتلاش درجهت حل مشكلات ايشان
 7. ارزشيابي مستمركاركنان ذيربط
 8. تعيين اولويتها ، اهداف و استراتژيها ی برنامه ها
 9. نظارت و تدوين برنامه جامع عملياتي
 10. همكاري وهماهنگي درون وبرون بخشی وجلب مشاركت مردمي
 11. مشاركت برنظارت ، پايش وارزشيابي برنامه هاي جاري
 12. جمع بندي ، تنظيم وتدوين نهائي گزارشات ادواري حاصل ازپايش وارزشيابي به انضمام تحليل و پيشنهادات
 13. تهيه وتدوين وارائه متون ، رسانه ها و مدولهاي علمي آموزشي
 14. انجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس
 15. نظارت ، طراحي ومشاركت در اجراي مطالعات پژوهشي كاربردي
 16. مشاركت ونظارت برحسن برگزاري سمينارها ، كارگاهها و برنامه هاي آموزشي
 17. تلاش درجهت اعتلاي سطح دانش فني وعلمي فردي
 18. مشاركت دربرنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي معاينات ادواري – برنامه هاي ايمنسازي – وضعيت ايمني و بهداشت محيط مدارس و سايربرنامه هاي مرتبط با سلامت دانش آموزان
طاهره باغ شیخی

طاهره باغ شیخی

کارشناسی مدارک پزشکی
کارشناس سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس


شرح وظایف
x
 1. همكاري درتهيه وجمع آوري آئين نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعملها ، استانداردهاي برنامه ها
 2. بررسي وشناخت وضعيت موجود گروه جوانان و نوجوانان به منظور تعيين نيازها و اولويت ها
 3. انجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت جوانان و نوجوانان
 4. تشكيل وشركت دركميته هاي علمي ، فني واستاني بمنظور بهره گيري از تجارب
 5. برگزاري و شركت درسمينارها ، كارگاهها و كنفرانس هاي علمي مربوط
 6. تهيه وتدوين متون آموزشي ، در زمينه سلامت جوانان و نوجوانان
 7. آموزش تكنولوژي جديد خدمات سلامت جوانان و نوجوانان ازطريق پيش بيني وتهيه برنامه هاي اجرايي آموزشي
 8. تهيه وتدوين برنامه جامع عملياتي سالانه
 9. بررسي وشناخت مسائل ومشكلات شهرستانها وهمكاري درجهت رفع آنها
 10. پيشنهاد وهمكاري درتهيه وتدارك تجهيزات و ملزومات
 11. انجام هماهنگي هاي درون بخشی
 12. همكاري وهماهنگي با سايربخشهاي مرتبط ، درجهت توسعه برنامه هاي سلامت جوانان و نوجوانان
 13. هماهنگي وهمكاري با سايردانشگاهها ، دانشكده ها و سازمان ملي جوانان و نوجوانان
 14. فراهم نمودن زمينه مشاركت جوانان در ارتقاء سلامت جوانان
 15. همكاري با دفترسلامت جوانان ، نوجوانان و مدارس معاونت سلامت دربرنامه هاي تفضيلي
 16. همكاري درتدوين بودجه پيشنهادي وتخصيص بودجه به شهرستانهاي تابعه
 17. نظارت ، پايش ، ارزشيابي مستمر و مداوم از فعاليتهاي سلامت جوانان و نوجوانان و مارس درمراكزتابعه
 18. اجراي ضوابط واستانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي
 19. جمع آوري داده ها،آناليز اطلاعات وارائه نتايج وشاخصها
عطیه نجاتی

عطیه نجاتی

کارشناس بهداشت عمومی
کارشناس سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس


شرح وظایف
x
 1. همكاري درتهيه وجمع آوري آئين نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعملها ، استانداردهاي برنامه ها
 2. بررسي وشناخت وضعيت موجود گروه جوانان و نوجوانان به منظور تعيين نيازها و اولويت ها
 3. انجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت جوانان و نوجوانان
 4. تشكيل وشركت دركميته هاي علمي ، فني واستاني بمنظور بهره گيري از تجارب
 5. برگزاري و شركت درسمينارها ، كارگاهها و كنفرانس هاي علمي مربوط
 6. تهيه وتدوين متون آموزشي ، در زمينه سلامت جوانان و نوجوانان
 7. آموزش تكنولوژي جديد خدمات سلامت جوانان و نوجوانان ازطريق پيش بيني وتهيه برنامه هاي اجرايي آموزشي
 8. تهيه وتدوين برنامه جامع عملياتي سالانه
 9. بررسي وشناخت مسائل ومشكلات شهرستانها وهمكاري درجهت رفع آنها
 10. پيشنهاد وهمكاري درتهيه وتدارك تجهيزات و ملزومات
 11. انجام هماهنگي هاي درون بخشی
 12. همكاري وهماهنگي با سايربخشهاي مرتبط ، درجهت توسعه برنامه هاي سلامت جوانان و نوجوانان
 13. هماهنگي وهمكاري با سايردانشگاهها ، دانشكده ها و سازمان ملي جوانان و نوجوانان
 14. فراهم نمودن زمينه مشاركت جوانان در ارتقاء سلامت جوانان
 15. همكاري با دفترسلامت جوانان ، نوجوانان و مدارس معاونت سلامت دربرنامه هاي تفضيلي
 16. همكاري درتدوين بودجه پيشنهادي وتخصيص بودجه به شهرستانهاي تابعه
 17. نظارت ، پايش ، ارزشيابي مستمر و مداوم از فعاليتهاي سلامت جوانان و نوجوانان و مارس درمراكزتابعه
 18. اجراي ضوابط واستانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي
 19. جمع آوري داده ها،آناليز اطلاعات وارائه نتايج وشاخصها