توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

6:01:40 PM 1401 / 07 / 13
   


 

 
Skip Navigation Links.
Collapse خانهخانه
اخبار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
ارتباط مستقیم با معاون بهداشت دانشگاه
Collapse معرفی معاونت بهداشتی دانشگاهمعرفی معاونت بهداشتی دانشگاه
معاونت بهداشتی
رئیس مرکز بهداشت شهرستان
اهداف و شرح وظایف معاونت
Collapse گزارش عملکرد حوزه معاونت بهداشتی  گزارش عملکرد حوزه معاونت بهداشتی
گزارش عملکرد مرکز بهداشت سال1391
گزارش عملکرد مرکز بهداشت سال1392
گزارش عملکرد مرکز بهداشت سال1393
گزارش عملکرد مرکز بهداشت سال1394
گزارش عملکرد مرکز بهداشت 1395
گزارش عملکرد معاونت بهداشتی96
گزارش عملکرد مرکز بهداشت 97
گزارش عملکرد مرکز بهداشت در سال 98
تاریخچه معاونت
شرح وظایف واحدها
معاون فنی معاونت بهداشتی
معاون بهداشت دانشگاه
Collapse شورای HSR معاونت بهداشتیشورای HSR معاونت بهداشتی
اعضای شورای پژوهشی معاونت بهداشتی
آیین نامه ها شورای پژوهشی معاونت
مصوبات شورای پژوهشی معاونت
اولویت های تحقیقاتی شورای پژوهشی
چکیده طرح های تحقیقاتی
آموزش آنلاین روش تحقیق
فرایند و فرمت تهیه پروپوزال
سمینارها و کنگره ها
ماهنامه کاشانه سلامت
Collapse آموزش و ارتقای سلامت آموزش و ارتقای سلامت
معرفی آموزش و ارتقای سلامت
Collapse فعالیت های آموزش و ارتقای سلامت فعالیت های آموزش و ارتقای سلامت
اجرای طرح پیشگیری واحد ارتقاء سلامت
اولویت های آموزش و ارتقای سلامت
Collapse محیط های حامی سلامتمحیط های حامی سلامت
روحانیت و سلامت
بسیج و سلامت
مساجد مروج سلامت
تماس معاونت بهداشتی دانشگاه
هفته سلامت
دستورالعملهای واحدآموزش سلامت
Collapse خودمراقبتیخودمراقبتی
خودمراقبتی فردی
رسانه ها
طرح درس
Collapse رسانه های آموزشیرسانه های آموزشی
پوستر
پمفلت
تراکت
کتاب
بنر
استیکر
Collapse کرونا ویروس کرونا ویروس
استند
استیکر
بنر
پمفلت
پوستر
نیازسنجی
درباره کرونا ویروس
Collapse مرکز آموزش بهورزیمرکز آموزش بهورزی
معرفی مرکز آموزش بهورزی
Collapse آموزش و بازآموزی آموزش و بازآموزی
Collapse آموزش کارکنانآموزش کارکنان
آموزش بهورزان و کارکنان
آموزش و باز آموزی مربیان بهورزی و کارشناسان ستادی
تئوری ها و مدلها
کارگاه طراحی برنامه آموزشی
کارگاه نیاز سنجی آموزشی
Collapse  آموزش بدو خدمت آموزش بدو خدمت
پزشکان
کاردان وکارشناس خانواده و بیماریها
کاردان وکارشناس محیط وحرفه ای
عناوین آموزشهای برگزار شده توسط مرکز بهورزی
آموزش دانشجویان
همایشها و کارگاهها
تماس مرکز آموزش بهورزی
برنامه عملیاتی
Collapse تحقیق و پژوهشتحقیق و پژوهش
فعالیت های علمی دانش آموزان
Collapse پایش و نظارتپایش و نظارت
فرایندهای پایش
اسلایدهای آموزشی
فرم های پایش
Collapse امور رفاهیامور رفاهی
جشن روز بهورز
جذب و تربیت بهورز
شاخصهای ارزیابی عملکرد واحد آموزش و توانمند سازی منابع انسانی
قوانین و دستورالعمل ها
Collapse شورای آموزشی معاونت بهداشتیشورای آموزشی معاونت بهداشتی
صورتجلسات شورای آموزشی معاونت بهداشتی
آموزش و توانمندسازی مراقبین سلامت در برنامه تحول سلامت
Collapse مرکز مدیریت توسعه شبکه و ارتقای سلامتمرکز مدیریت توسعه شبکه و ارتقای سلامت
Collapse معرفی مرکز توسعه مدیریت شبکه و ارتقای سلامتمعرفی مرکز توسعه مدیریت شبکه و ارتقای سلامت
معرفی مرکز
کارکنان مرکز مدیریت توسعه شبکه و ارتقای سلامت
دستورالعمل های مرکز مدیریت توسعه شبکه و ارتقای سلامت
Collapse برنامه پزشک خاناوده روستایی و شهرهای زیر20 هزار نفربرنامه پزشک خاناوده روستایی و شهرهای زیر20 هزار نفر
دستورالعمل ها و فرآیندهای اجرایی
معرفی برنامه پزشک خانواده
برنامه های بیمه روستایی
عمده فعالیتهای برنامه گسترش شبکه
چالشهای گسترش شبکه
راهکارهای کلی گسترش شبکه
راهنماهای بالینی پزشک خانواده
Collapse طرح گسترش شبکه های بهداشتی درمانیطرح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی
معرفی برنامه
دستورالعمل ها و فرآیندهای اجرایی
DTARH یا HNIS
Collapse بهبود استاندارد تجهیزات و فضای فیزیکیبهبود استاندارد تجهیزات و فضای فیزیکی
معرفی برنامه
دستورالعمل ها و فرآیندهای اجرایی
Collapse اطلاعات تماس مراکز، پایگاههای سلامت و خانه های بهداشتاطلاعات تماس مراکز، پایگاههای سلامت و خانه های بهداشت
مراکز تحت پوشش شهرستان کاشان
مراکز تحت پوشش شهرستان آران و بیدگل
بانک اطلاعاتی تماس با واحدهای تحت پوشش
بانک اطلاعاتی تماس با واحدهای تحت پوشش1
بانک اطلاعاتی تماس با واحدهای تحت پوشش2
بانک اطلاعاتی تماس با واحدهای تحت پوشش3
بانک اطلاعاتی تماس با واحدهای تحت پوشش4
بانک اطلاعاتی تماس با واحدهای تحت پوشش5
بانک اطلاعاتی تماس با واحدهای تحت پوشش6
بانک اطلاعاتی تماس با واحدهای تحت پوشش7
بانک اطلاعاتی تماس با واحدهای تحت پوشش9
تماس با مرکز مدیریت توسعه شبکه و ارتقای سلامت
دوره آموزش مجازی ویزیت پایه
Collapse برنامه پزشک خانواده و پوشش همگانی سلامت در مناطق شهریبرنامه پزشک خانواده و پوشش همگانی سلامت در مناطق شهری
پزشک خانواده
معرفی برنامه
Collapse دستورالعمل ها و فرآیندهای اجراییدستورالعمل ها و فرآیندهای اجرایی
بسته های خدمتی تحول سلامت
Collapse برنامه جلب مشارکت های مردمیبرنامه جلب مشارکت های مردمی
معرفی برنامه
برنامه هرخانه یک پایگاه سلامت
برنامه شهرسالم
دستورالعمل ها و فرآیندهای اجرایی
Collapse پرونده الکترونیک سلامتپرونده الکترونیک سلامت
معرفی برنامه
دستورالعمل ها و فرآیندهای اجرایی
Collapse نظام ارجاع الکترونیکنظام ارجاع الکترونیک
معرفی برنامه
دستورالعمل ها و فرآیندهای اجرایی
Collapse رضایت سنجی خدماترضایت سنجی خدمات
معرفی برنامه
دستورالعمل ها و فرآیندهای اجرایی
Collapse بهبود کیفیت خدماتبهبود کیفیت خدمات
معرفی برنامه
دستورالعمل ها و فرآیندهای اجرایی
Collapse امورداروییاموردارویی
معرفی برنامه
دستورالعمل ها و فرآیندهای اجرایی
Collapse پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیرپیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
معرفی واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
Collapse بیماری های واگیربیماری های واگیر
Collapse بیماریهای قابل پیشگیری با واکسنبیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
فرمهای آماری
Collapse بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوانبیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان
بیماری های منتقله از حیوان به انسان
Collapse بیماری های منتقله از آب و غذابیماری های منتقله از آب و غذا
عفونتهای بیمارستانی
بیماری های آمیزشی
بیماری های منتقله با ناقلین
Collapse HIV/AIDS HIV/AIDS
اقدامات ایدز
تازه های ایدز
عامل بیماری ایدز
راههای انتقال و عدم انتقال
چه کسانی در معرض خطرند
پرسش و پاسخ در خصوص ایدز
آخرین آمار ایدز در ایران
برنامه ایدز در دانشگاه علوم پزشکی
مرکز مشاوره بیماری های رفتاری
سل
مرکز مشاوره بیماری های رفتاری
نظام مراقبت از بیماری
بخش درمان پیشگیری هاری
Collapse آنفلوآنزاآنفلوآنزا
آنفلوآنزای انسانی
IHR و تیم واکنش سریع
جذام
برنامه ها و عملکرد ایدز
آخرین آمار مراقبت بیماریهای واگیر
آخرین آمار مراقبت بیماریهای واگیر
آنفلوانزای پرندگان H7N9
نکات بهداشتی
داروهای جدید ترکیبی ضد سل
بیماری مالاریا
مراقبت و درمان ایدز
شپش
کورونا ویروس
بیماری ابولا
تماس با واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
آخرین آمار مراقبت بیماریهای واگیر
Collapse گالری عکس بیماری های واگیرگالری عکس بیماری های واگیر
تصاویر بازدید چرخشی
Collapse پیشگیری و مبارزه بابیماریهای غیرواگیرپیشگیری و مبارزه بابیماریهای غیرواگیر
معرفی واحد پیشگیری و مبارزه بابیماریهای غیرواگیر
بیماری های قلبی عروقی
Collapse  سرطان و پیشگیری از آن سرطان و پیشگیری از آن
سرطان و راههای پیشگیری از آن
Collapse ثبت سرطانثبت سرطان
برنامه سرطان
برنامه غربالگری سرطان پستان
بیماری های غدد و متابولیک
سوانح و حوادث
نظام مراقبت غیر واگیر
پیشگیری و کنترل نابینایی
Collapse تماس واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیر واگیرتماس واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیر واگیر
توصیه هایی برای جلوگیری از غرق شدن
Collapse ژنتیک و بیماریهای مرتبط با آن ژنتیک و بیماریهای مرتبط با آن
تالاسمی
Collapse پیشگیری و کنترل فنیل کتونوریپیشگیری و کنترل فنیل کتونوری
دستورالعمل ها
فرم ها
Collapse دیابتدیابت
Diabetes Education package
diabetes films
Diabetes Posters
Diabetes pre-post Test
Diabetes-pamphlet
SHEP trainer forms
هفته سلامت 92
Collapse بیماریهای مزمن تنفسیبیماریهای مزمن تنفسی
بیمایهای مزمن تنفسی
پاورپنت اموزشی
کارگروه جامعه ایمن
گزارش عملکرد
برنامه فشارخون
Collapse سلامت روانی و اجتماعی سلامت روانی و اجتماعی
معرفی واحد سلامت روانی و اجتماعی
Collapse برنامه های واحد سلامت روانی و اجتماعیبرنامه های واحد سلامت روانی و اجتماعی
برنامه های سلامت روانی اجتماعی
سلامت روانی اجتماعی شهری
سلامت روانی اجتماعی روستایی
برنامه های پیشگیری از سوء مواد
برنامه تشخیص و مراقبت اختلالات روانپزشکی
برنامه تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات، الکل و مواد
برنامه پیشگیری از خودکشی
برنامه خودمراقبتی در سلامت روان
برنامه مهارت زندگی
برنامه مهارت فرزندپروری (2-12 سال)
برنامه پیشگیری از همسرآزاری
برنامه پیشگیری از کودک‌آزاری
برنامه مهارت فرزندپروری (17-12 سال/ نوجوان سالم)
حمایت‌های روانی اجتماعی در بلایا و حوادث غیرمترقبه
تماس با واحد سلامت روانی و اجتماعی
Collapse دستورالعملهای سلامت رواندستورالعملهای سلامت روان
بسته های آموزشی و راهنمای عمل ویژه کارشناسان سلامت روان
فرمهای سلامت روان
آموزشی
شرح وظایف
کارشناس مسؤول و کارشناسان
Collapse آموزش برنامه‌های واحد سلامت روانی اجتماعی و اعتیادآموزش برنامه‌های واحد سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد
آموزش تشخیص و مراقبت اختلالات روانپزشکی
Collapse سلامت خانواده و جمعیتسلامت خانواده و جمعیت
معرفی واحد سلامت جمعیت و خانواده
Collapse برنامه های واحد سلامت جمعیت و خانوادهبرنامه های واحد سلامت جمعیت و خانواده
Collapse برنامه مادران سلامت خانواده و جمعیت برنامه مادران سلامت خانواده و جمعیت
مراقبتهای ادغام یافته سلامت ماردان
دستورالعمل های سلامت مادران
نظام مراقبت مرگ مادری
Cell free fetal DNA
Collapse تنظیم خانواده برنامه سلامت خانواده و جمعیت تنظیم خانواده برنامه سلامت خانواده و جمعیت
تنظیم خانواده برنامه سلامت خانواده و جمعیت
مشاوره قبل از ازدواج
باروری سالم و تنظیم خانواده
Collapse برنامه کودکان سلامت خانواده و جمعیت برنامه کودکان سلامت خانواده و جمعیت
مانا ( IMCI )
کودک سالم ( W.C.C )
ترویج تغذیه با شیر مادر
بوکلت مانا و کودک سالم ویژه غیر پزشک
بوکلت مانا و کودک سالم ویژه پزشک
Collapse برنامه زنان و سالمندان سلامت جمعیت و خانوادهبرنامه زنان و سالمندان سلامت جمعیت و خانواده
برنامه زنان سلامت جمعیت و خانواده
برنامه سالمندان سلامت جمعیت و خانواده
Collapse میانسالانمیانسالان
بسته خدمات نوین سلامت سالمندان
تماس با واحد سلامت جمعیت و خانواده
دستورالعملها و فرمهای باروری سالم
Collapse بهبود تغذیهبهبود تغذیه
معرفی واحد بهبود تغذیه
تغذیه و پایش رشد کودکان
کمبود آهن و کم خونی
کمبود ید و اختلالات
تغذیه گروه های ویژه
تماس با واحد بهبود تغذیه
نکات آموزشی و بهداشتی تغذیه
Collapse سلامت جوانان و مدارسسلامت جوانان و مدارس
Collapse معرفی واحد سلامت جوانان و مدارسمعرفی واحد سلامت جوانان و مدارس
چک لیست های پایش برنامه جوانان
Collapse سلامت جوانانسلامت جوانان
چک لیست های پایش برنامه جوانان
رسانه ها و مطالب آموزشی
تماس با واحد سلامت و جوانان
Collapse سلامت مدارسسلامت مدارس
متن آموزشی آنفلوانزای خوکی ویژه مدیران مدارس
برنامه خدمات مراقبتی دانش آموزان
برنامه آموزش سلامت
برنامه واکسیناسیون توام دانش آموزان پایه اول متوسطه
Collapse برنامه آلودگی به پدیکلوزیس در مدارس برنامه آلودگی به پدیکلوزیس در مدارس
دستورالعمل پدیکلوز
سایر فعالیتها سلامت مدارس
Collapse رسانه ها و مطالب آموزشیرسانه ها و مطالب آموزشی
والدین
Collapse دانش آموزاندانش آموزان
Collapse شش رفتارشش رفتار
حوادث و سوانح
سوء مصرف
خشونت
تغذیه مناسب
دخانیات
بلوغ
کتابهای اعتیاد دانش آموزان
کارکنان مدارس
مقالات و پرسشها
Collapse برنامه های واحد سلامت جوانان و مدارسبرنامه های واحد سلامت جوانان و مدارس
چک لیست های پایش برنامه نوجوانان
دستوالعمل های سلامت دانش آموزان مدارس
بوکلت نقش والدین در ازدواج جوانان
Collapse بهداشت محیطبهداشت محیط
Collapse معرفی واحد بهداشت محیطمعرفی واحد بهداشت محیط
شرح وظایف
معرفی واحد
Collapse برنامه های واحد بهداشت محیطبرنامه های واحد بهداشت محیط
بهداشت محیط مدارس
قوانین و مقررات بهداشت محیط
Collapse توصیه های بهداشتی مواد غذاییتوصیه های بهداشتی مواد غذایی
دسته بندی مواد غذائی از نظر فساد پذیری
عواملی که موجب آلودگی و یا فساد مواد غذائی می شوند
روش های پیشگیری از آلودگی و فساد مواد غذائی
رعایت اصول بهداشتی برای جلوگیری از آلودگی و فساد مواد غذائی
نکاتی در زمینه مصرف زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان
تماس با واحد بهداشت محیط
آیین نامه های ماده 13 صنوف
شرکتهای مبارزه با حشرات و جانوارن موذی
Collapse آموزشگاه بهداشت اصنافآموزشگاه بهداشت اصناف
دستورالعمل تاسیس و فعالیت آموزشگاههای اصناف
لیست راهنماییهای بهداشت محیط
استانداردهای آب
استانداردهای استخر
آب شیرین کن
آزمایشگاه آب
Collapse بهداشت حرفه ایبهداشت حرفه ای
معرفی واحد بهداشت حرفه ای
Collapse برنامه های اجرایی بهداشت حرفه ایبرنامه های اجرایی بهداشت حرفه ای
بهداشت مواد غذایی
بهداشت آب و فاضلاب
بهداشت پرتوها
بهداشت محیط مدارس و مراکز آموزشی
بهداشت مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانها
بهداشت مساجد و اماکن متبرکه
بهداشت مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
مدیریت مواد زائد جامد
بهسازی محیط روستاها
کنترل دخانیات
حوادث غیر مترقبه
مبارزه با حشرات و جوندگان
قوانین و مقررات بهداشت حرفه ای
خدمات طب کار و بهداشت حرفه ای
تشکیلات بهداشت حرفه ای در کاخانجات
تماس با واحد بهداشت حرفه ای
برنامه اجرایی واحد بهداشت حرفه ای
Collapse چک لیست هاچک لیست ها
چک لیست های بهداشت حرفه ای
شرکتهای دارای مجوز اموزش به شاغلین
آموزشی
خانه های بهداشت کارگری
خود اظهاری کارفرمایان
کرونا ویروس بهداشت حرفه ای
Collapse واحد آمار معاونت بهداشتی دانشگاهواحد آمار معاونت بهداشتی دانشگاه
معرفی واحد آمار معاونت
ساختار واحد آمار معاونت بهداشتی
فعالیت های جاری واحد آمار
تماس با واحد آمار معاونت
کارگاه شاخصهای عدالت در سلامت-آذر 1391
نقشه مراکز بهداشتی و درمانی
شاخص های سلامت
مستندات کارگاه آموزشی آمار و شاخصها
پانل مدیریت مراکز جامع سلامت
Collapse سلامت دهان و دندانسلامت دهان و دندان
معرفی واحد سلامت دهان و دندان
شرح وظایف واحد بهداشت دهان و دندان
آموزشی
چک لیست ها
فرم ها
تماس با واحد
Collapse امور آزمایشگاه ها معاونت بهداشتیامور آزمایشگاه ها معاونت بهداشتی
معرفی امور آزمایشگاه ها
آزمایشگاه های تحت پوشش
تماس با واحد امور آزمایشگاه ها
فعالیتها
اقدامات
دستورالعملها
Collapse امور اداری معاونت بهداشتیامور اداری معاونت بهداشتی
معرفی امور اداری معاونت بهداشتی
فرم های اداری معاونت بهداشتی
تماس با امور اداری معاونت
Collapse امور مالی معاونت بهداشتیامور مالی معاونت بهداشتی
معرفی امور مالی معاونت
انبار
Collapse برنامه رابطین بهداشتبرنامه رابطین بهداشت
برنامه رابطین بهداشت
طرح رابطان بهداشت
اهداف و انتظارات رابطین بهداشت
Collapse معرفی رابط بهداشتمعرفی رابط بهداشت
داوطلب سلامت (رابط بهداشت) چه کسی است ؟
چگونه می توان رابط بهداشت شد ؟
شرح وظایف داوطلبین سلامت
معرفی رابطین نمونه
گسترش کمی برنامه رابطان بهداشت در ایران و کاشان
فعالیتهای انجام شده وامور در دست اقدام
تماس
معرفی
Collapse داوطلبین سلامت محلاتداوطلبین سلامت محلات
مقدمه
Collapse اهدافاهداف
کلی
اختصاصی
آمار رابطتین شهری
چگونگی آموزش داوطلبان
چگونه می توانیم داوطلب سلامت شویم
داوطلبین متخصص
نمونه فرم و کارت
خاطره
شعر
چک لیست
شهری
روستایی
Collapse فصلنامه رابطین سلامتفصلنامه رابطین سلامت
مشاهده فصلنامه رابطین
Collapse کمیته ها و شوراها معاونت بهداشتیکمیته ها و شوراها معاونت بهداشتی
شورای پژوهشی معاونت بهداشتی
Collapse شورای آموزشی معاونت بهداشتیشورای آموزشی معاونت بهداشتی
Collapse شورای آموزشی معاونتشورای آموزشی معاونت
معرفی
Collapse کمیته ارزیابی برنامه های آموزشیکمیته ارزیابی برنامه های آموزشی
فرایند طرح برنامه های آموزشی
صورت جلسات کمیته ارزیابی برنامه های آموزشی
ارزیابی های انجام شده
تماس
Collapse کمیته ارزیابی رسانه های آموزشیکمیته ارزیابی رسانه های آموزشی
فرم های کمیته رسانه های آموزشی
کمیته فنی معاونت بهداشتی
کمیته بهسازی کمیته معاونت بهداشتی
Collapse کمیته فرعی بهداشت و درمانکمیته فرعی بهداشت و درمان
Collapse مطالب آموزشی کمیته فرعی معاونتمطالب آموزشی کمیته فرعی معاونت
حوادث و پیشگیری از آن
مدیریت بلایا
پدیده زلزله
زلزله و مناطق مهم زلزله خیز
تاریخ زلزله های ایران
تاریخ زلزله های کاشان
آمادگی در برابر زلزله
آمادگی فردی
آشنایی با تجهیزات امداد و نجات
بهداشت روان در بلایای طبیعی
مکانیزم خرابی در زلزله
توصیه های ایمنی بعد از وقوع زلزله
آواربرداری
مارها می توانند اختمال وقوع زلزله را تشخیص دهند
پدافند غیر عامل
سوانح و حوادث در سالمندان
کمیته نقل و انتقالات معاونت بهداشتی
کمیته اداری مالی معاونت
پدافند غیرعامل
شورای سلامت و امنیت غذایی
Collapse دسترسی سریعدسترسی سریع
مقررات و آیین نامه ها معاونت بهداشتی
طرح پزشک خانواده
مراکز خدمات جامع سلامت معاونت بهداشتی
شاخص های سلامت معاونت
کارگروه بهداشت و درمان
Collapse فهرست خدمات قابل ارائه معاونت بهداشتی دانشگاهفهرست خدمات قابل ارائه معاونت بهداشتی دانشگاه
خدمات قابل ارائه در معاونت بهداشتی دانشگاه
Collapse خدمات قابل ارائه در مراکز بهداشتی دانشگاه خدمات قابل ارائه در مراکز بهداشتی دانشگاه
فهرست خدمات قابل ارائه در مراکز بهداشتی
فهرست خدمات قابل ارائه در مراکز بهداشتی
فهرست خدمات قابل ارائه در مراکز بهداشتی
فهرست خدمات قابل ارائه در مراکز بهداشتی
فهرست خدمات قابل ارائه در مراکز بهداشتی
فهرست خدمات قابل ارائه در مراکز بهداشتی
فهرست خدمات قابل ارائه در مراکز بهداشتی
فهرست خدمات قابل ارائه در مراکز بهداشتی
فهرست خدمات قابل ارائه در مراکز بهداشتی
فهرست خدمات قابل ارائه در مراکز بهداشتی
فهرست خدمات قابل ارائه در مراکز بهداشتی
روش انجام خدمات معاونت بهداشتی دانشگاه
فرم های معاونت بهداشتی دانشگاه
فیلم ها و کلیپ های آموزشی
Collapse پیام تصویریپیام تصویری
نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد 1
نقش اعتیاد در پیشگیری از اعتیاد 2
نقش اعتیاد د پیشگیری از اعتیاد 3
تصویر
طرح آموزش پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی جهت زنان خانه دار
مدارس مروج سلامت
مدارس مروج سلامت
مدارس مروج سلامت
آنفلوآنزا و IHR
کارگروه بهداشت و درمان
سایتهای ویژه
آنفلوآنزا
مرگ و میر کودکان 1 تا 59 ماهه
مساجد مروج سلامت
Collapse کمیته جامعه ایمنکمیته جامعه ایمن
صورتجلسات کمیته جامعه ایمن
صورتجلسات کارگروه جامعه ایمن
مدیریت دانش
ثبت نام پزشکان در برنامه پزشک خانواده شهری
ثبت نام پزشکان در برنامه پزشک خانواده
مدیریت پرسش و پاسخ پزشک خانواده
فرمهای ویژه کارکنان
کلیپ و فیلم های آموزشی
کلیپ و فیلم های آموزشی
شاخص های سلامت سال 90
شاخص های سلامت سال 90
تستی
واحد فناوری اطلاعات (IT)
شهری
اطلاعیه های معاونت
نکات آموزشی بهداشتی
Collapse کورونا ویروسکورونا ویروس
سندرم بیماری تنفسی خاور میانه
Collapse شورای امر به معروف و نهی از منکرشورای امر به معروف و نهی از منکر
سخن بزرگان
آیه های زندگی
پرسش و پاسخ برنامه تحول بهداشت
Collapse واحد روابط عمومیواحد روابط عمومی
مناسبتها
فعالیتها
تماس
Collapse برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشتبرنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت
دستورالعمل برنامه تحول سلامت
بسته های خدمتی تحول سلامت
لیست و آدرس مراکز تحول سلامت
پوستر تحول سلامت
خلاصه عملکرد برنامه طرح تحول در حوزه بهداشت
رتبه بندی کاربران ومراکز درسال 96
دبیرخانه نظام پیشنهادات
اخبار تحول
تست پوسته 9501
سرشماری خانوار
ارسال فایل و صورت جلسات
Collapse واحد تغذیهواحد تغذیه
دستورالعملها
شماره تماس تلفن
فرمها
چک لیست ها
Collapse هر خانه یک پایگاه سلامتهر خانه یک پایگاه سلامت
رسانه های آموزشی
محتواهای آموزشی
مدیریت کاهش خطر بلایا
فرم ارتباط با معاونت
Collapse قرارگاه تعالی سلامت و جوانی جمعیتقرارگاه تعالی سلامت و جوانی جمعیت
قرارگاه تعالی سلامت و جوانی جمعیت
Collapse قرارگاه جوانی جمعیتقرارگاه جوانی جمعیت
معرفی
دستورالعمل و قوانین
تماس