توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

8:51:07 AM 1399 / 04 / 21
 

ِِDTARH یا HNIS

منطقی ترین رویکرد در استفاده از فن آوریهای نرم افزاری و سخت افزاری استفاده از آنها بعنوان ابزاری جهت نیل به اهداف اصلی سازمان است . بعبارت دیگر قبل از ورود به مقوله نرم افزار باید بدانیم چه اطلاعاتی را به چه منظوری و چه هدفی و جهت چه مداخله ای نیاز داریم . متاسفانه این موضوع تا کنون کمتر مورد نظر قرار گرفته است . اطلاعات مختلف سلامت با هزینه ای زیاد جمع آوری میشود ولی در نهایت هم در بحث تجزیه ، تحلیل و نتیجه گیری و هم در بحث مداخلات برای آنها کمتر برنامه ریزی صورت می گیرد .گویی پس از جمع آوری اطلاعات در این خصوص تصمیم گرفته می شود.

با نگاهی به نرم افزارهای موجود بخصوص آنهایی که توسط حوزه های ستادی سفارش داده شده است اغلب ، تولید نظام آماری مد نظر بوده است و کمتر به بحث های مدیریتی و مداخلات پرداخته شده است در حالیکه مشکل و معضلات پیچیده که استفاده از فن آوری های نوین را می طلبد بیشتر در این قسمت متمرکز است .

با توجه به نیاز به وجود یک بانک اطلاعاتی صحیح به عنوان اساسی ترین ابزار مدیریتی ، در سال 1370 جمع آوری و ماشینی کردن داده های پایه و ساختار نظام شبکه بهداشت و درمان و داده های زیجهای حیاتی موجود در محیطی ترین سطح ارائه دهنده خدمات در دستور کار مرکز گسترش شبکه و توسعه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( مرکز مدیریت شبکه در معاونت بهداشت فعلی ) قرار گرفت .در این سال برنامه ای تحت عنوان Dtarh" برنامه نرم افزاری شبکه های بهداشتی درمانی " با استفاده از Foxproو برنامه فارسی ساز Sayehتهیه گردید.

با توجه به رشد تکنولوژی و لزوم روز آمد شدن نرم افزار مذکور، در سال 1384 برنامه Dtarhجای خود را به نرم افزار اطلاعات شبکه سلامت ( IHNS) در محیط Windowsداد. با گذشت چند سال به دلیل وجود مشکلاتی استفاده از این نرم افزار متوقف شد و جمع اوری اطلاعات زیج های حیاتی به مدت 2 سال با استفاده از نرم افزار Infopathو به صورت شهرستانی انجام شد.

سپس در سال 1387 نرم افزار HNISدر بستر اینترنتی اجرا شد. در طراحی و اجرای نرم افزار مدیریت منابع سلامت تلاش شده است تا پس از گذر از فاز اول و تولید نظام جامع آماری ، مدیریت تخصیص منابع و نیاز سنجی منابع سلامت مورد نظر قرار گیرد .

فاز اول نرم افزار موجود با ایجاد یک بستر قابل انعطاف ، می تواند کلیه ی اطلاعات مورد نیاز واحدها را بر اساس سفارش کارشناسی جمع آوری و با تولید نظام گزارش گیری زمینه را برای ورود به فاز دوم آماده نماید .

این نرم افزار که با قابلیتهای بکار گیری در شبکه جهانی اینترنت و همچنین استفاده از بستر اینترنتی طراحی شده است ، قادر است هر نوع فیلد جدید اطلاعاتی را بسرعت در نظام جمع آوری آمار قرار دهد . از سوی دیگر ، با توجه به دسته بندی گروههای کاربری ، اطلاعات خاصی رابر اساس صلاحیت دسترسی در بخش ورود اطلاعات و همچنین گزارش گیری طبقه بندی نماید تا هر گروه بتواند اطلاعات مورد نظر خود را وارد نموده و وظیفه تکمیل سایر فیلدها را به گروه های ذیصلاح دیگر بسپارد .  

 

                                                                                                                                       (آخرین بروز رسانی 4/5/1394)   

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر