توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

5:00:43 AM 1400 / 05 / 14
 

نیروی انسانی مرکز مدیریت شبکه

گروه گسترش وهماهنگی شبکه درنظام شبکه های بهداشتی درمانی کشور بعنوان یکی از واحدهای پشتیبانی درحوزه بهداشتی ودرمانی رسالتی سنگین درعرصه تقابل بین مردم وسیستم ارائه خدمات میباشد که این پشتیبانی شامل تأمین نیروی انسانی ، تجهیزات ، دارو ، تخصیص اعتبارات و... میباشد

 هدف نیروی انسانی مرکز مدیریت شبکه

- بهبود استاندارد نیروی انسانی درسیستم براساس نیاز

 شرح وظایف

- انجام تحقیقات لازم درزمینه راهکارهای مناسب درخصوص استفاده بهینه ازمنابع انسانی وافزایش بازده نیروها
- پرورش وتوسعه استعدادها ومهارتهای افراد
- حفظ ونگهداری نیروهای لایق وایجاد روابط مطلوب بین آنها
- همکاری با امور اداری در تأمین احتیاجات مادی ومعنوی وجلب رضایت پرسنل درراستای پیشبرد اهداف سازمان
- تهیه بانک اطلاعاتی پرسنل و مدیران
- ثبت نام وپذیرش نیروی طرحی درحوزه معاونت بهداشتی (پزشک ،دندانپزشک ، کارشناس بهداشت عمومی ، کاردان یا کارشناس بهداشت حرفه ای ، کاردان یا کارشناس بهداشت محیط ،کاردان مبارزه با بیماریها، کاردان مامایی و... )
- اعلام نیاز کتبی نیروهای طرحی به مدیریت تشکیلات هر شش ماه یکبار
- اعلام نظر جهت انتقال جابجایی موقت ودائم نیروها ، مرخصی طولانی مدت و ...
- پیش بینی وپیشنهاد افزایش پستهای مورد نیاز مراکز جدید الاحداث ، مراکز محیطی و ستادی
- اعلام نظر جهت تغییر عنوان نیروها
- نظارت برحسن اجرای توزیع نیرو
- به روز رساندن آمار نیروی انسانی با توجه به برنامه IHNS
- برآورد نیاز نیروی مرکز بهداشت وشبکه با توجه به تعداد ترخیص ، جذب سالهای قبل ، تعداد پستهای موجود هرمرکز و سهمیه تعیین شده از وزارت متبوع
- انجام هماهنگیهای مختلف با واحدهای ستادی ومراکز جهت جابجایی وانتقال نیروها
- تعیین اولویتهای نیروی انسانی درمراکز بهداشتی درمانی وشبکه ( استخدامی ، طرح پیام آور و ... ) با همکاری واحدهای ستادی و شبکه
- بررسی ضوابط حجم خدمات با توان عملی نیروی انسانی برحسب رده خدمت وجمعیت تحت پوشش هرواحد ( طرح گسترش ) وبرآورد نیروی انسانی مورد نیاز واحدها
- پیگیری تأمین نیروی انسانی مورد نیاز از طریق استخدام ، اموراداری دانشگاه ، مدیریت تشکیلات ( طرحی و پیام آورو... )
- جمع آوری اطلاعات وآمارهای موردنیاز درزمینه اشتغال نیروهای مختلف بهداشتی
- تعامل با واحدهای ستادی درخصوص تشکیلات مصوبه مورد نیاز
- همکاری با معاونت پشتیبانی دانشگاه در برنامه های بیمه روستایی
- پیگیری اعمال ضوابط تعیین شده در تشکیلات واحدهای مختلف بهداشتی
- مشارکت ونظارت دراستفاده درست از نیروهایی که بموجب قوانین مختلف مکلف به خدمت درواحدهای بهداشتی هستند
- پیشنهاد اصلاح تشکیلات وپیگیری تصویب آن
- تعیین شرح وظایف نیروها با هماهنگی واحدها واطلاع رسانی به آنها
 

معرفی مرکز توسعه مدیریت شبکه و ارتقای سلامت تماس با مرکز توسعه مدیریت شبکه
برنامه پزشک خانواده روستایی و شهری زیر 20 هزار نفر برنامه پزشک خانواده و پوشش همکانی سلامت در مناطق شهری
طرح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی بهبود استاندارد تجهیزات و فضای فیزیکی
جلب مشارکت های مردمی هر خانه یک پایگاه سلامت- شهرسالم
پرونده الکترونیک سلامت نظام ارجاع الکترونیک
رضایت سنجی خدمات بهبود کیفیت خدمات
اطلاعات تماس مراکز، پایگاههای سلامت و خانه های بهداشت  
   

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر