توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

11:30:42 PM 1399 / 03 / 14
 

مقدمه:

شورای آموزشی ازسال82شروع شدو درسالهای مختلف با تغییر معاونتها دچار تغییر شده است بطوریکه در بعضی سالها فعالیت آن متوقف و در بعضی سالها به صورت جدی فعالیت نموده، شورای آموزشی فعلی ازاواخرسال86به صورت جدی شروع به کارکرد و در سال88یا تغییر اعضا و انتخاب از محیط حرکتی دیگر را آغازنمود.ودرسال90 با توجه به نیاز احساس شده، نماینده شبکه اران و بیدگل هم اضافه شد تا اموراموزشی با هماهنگی بیشتری انجام شود .و درسال91 نیز مجدداً تعدادی به اعضای شورا اضافه شده­ اند.

 

                                                        اعضای شورای آموزشی

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکترمروجی

آقای دکتردهقانی*

خانم رجبی

آقای دکترحسن زاده*

خانم دکتراخباری

خانم کچویی

خانم ترنجی

خانم غفاریان

خانم اعلانی

خانم گندمی

خانم ربانی*

آقای رجبی*

آقای مسکینی

معاون بهداشتی و رئیس شورا

رئیس مرکز بهداشت شهرستان وعضوشورای آموزشی

کارشناس مسئول بهورزی و دبیرشورای آموزشی

مسئول آموزش دانشکده پزشکی و عضو شورای آموزشی

کارشناس مسئول واحد روان وعضوشورای آموزشی

مربی مرکز آموزش بهورزی عضو شورای آموزشی

کارشناس مرکز بهداشتی درمانی وعضو شورای آموزشی

کارشناس برنامه کودکان معاونت بهداشتی وعضو شورای آموزشی

کارشناس آموزش سلامت و عضو شورای آموزشی

نماینده شبکه آران و بیدگل و عضو شورای آموزشی

کارشناس مرکز بهداشتی درمانی و عضو شورای آموزشی

کارشناس مسئول بیماریهای واگیر و عضو شورای آموزشی

مسئول اموراداری و عضو شورای آموزشی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر