توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

3:24:47 AM 1399 / 04 / 22
 

کارشناس مسئول آموزش بهورزی و کارکنان : زهره رجبی

دورنما :

مابر آنیم تا از طریق بازنگری و اصلاح نظام آموزش بهورزی موجود و ارتقاء کیفی برنامه های آموزش و بازآموزی کارکنان و پیگیری امور رفاهی , اداری بهورزان و مربیان در جهت ارتقاء سطح سلامت مردم از میان سایر واحدهای آموزش بهورزی و کارکنان کشور تا پایان دهه 90 از بهترین شاخصهای مدیریتی و آموزشی برخوردار باشیم.

رسالت :

این واحد با بهره گیری از اهداف کلان وزارت بهداشت و درمان ،متولی جذب ، تربیت و بکارگیری نیروهای بومی بعنوان بهورز جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی سطح اول در جامعه روستایی می باشد و در راستای استقرار نظام شبکه های بهداشتی با فناوری روز و در حیطه قوانین و دستورالعملهای موجود متعهد گردیده تا با فراهم آوردن امکانات مورد نیاز و توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در سیستم , خدمات خود را به بهترین شیوه ارائه نماید .

عنوان برنامه های  مرکز آموزش بهورزی و کارکنان

1. جذب و تربیت بهورزان

2. آموزش و توانمندسازی ضمن خدمت کارکنان

3. آموزش بدو خدمت کارکنان

4. آموزش دانشجویان در عرصه بهداشت

5. ارتقا بهره وری بهورزان

6. تحقیق و توسعه در سلامت

شرح وظایف

  •  جذب و تربیت بهورز

· همکاری در تشکیل کمیته پذیرش بهورز به منظور:

· اعلام نیاز وتعیین اولویت ها به مرکز بهداشت استان و پیگیری کسب مجوز با همکاری حوزه معاونت بهداشتی

· پیگیری دریافت مجوز پذیرش بهورز

· مشارکت و نظارت در انتخاب و نحوه پذیرش دانش آموزان

· برگزاری امتحانات پذیرش و آزمون مصاحبه مربوط به هر دوره تحصیلی واعلام پذیرفته شدگان به امور اداری دانشگاه وگزینش

· فراهم نمودن تسهیلات لازم برای سنجش سلامت دانش آموزان در بدو ورود  به مرکز

· هماهنگی با واحدهای مختلف تحت پوشش دانشگاه  جهت انجام کارآموزیهای دانش آموزان و امور آموزشی ورفاهی دانش آموزان

· تشکیل جلسات شورای مربیان و تنظیم برنامه مدون برای برگزاری جلسات آن و پیگیری اجرای مصوبات

· برنامه ریزی درسی آموزشی با همکاری مربیان در هر پایه آموزشی بر اساس آیین نامه بهورزی و نظارت بر اجرای آن

· نظارت  بر نحوه تدریس مربیان و کنترل طرح درس روزانه , کلی ,  چک لیست آموزشی ونحوه ارزشیابی مربیان در کلیه مراحل تدریس

· برنامه ریزی و نظارت بر نحوه اجرای برنامه های امتحانی پایان هر پایه و امتحانات نهایی

· نظارت مستمر بر اخلاق ، رفتار و انضباط دانش آموزان در محیط مرکز و عرصه های کار آموزی با همکاری مربیان

· اجرای قوانین آیین نامه بهورزی وانجام اقدامات لازم جهت تشویق وتنبیه دانش آموزان ویا خروج از تحصیل آنان با همکاری معاون بهداشتی ومربیان

· نظارت برحسن انجام وظیفه مربیان و کارکنان , ارزشیابی سالانه آنان و برنامه های ارتقاء شغلی

· ارزشیابی مستمر پیشرفت آموزشی دانش آموزان و اقدام برای برطرف کردن مشکلات آموزشی آنان

· تنظیم برنامه های فرهنگی ،رفاهی ، اجتماعی برای دانش آموزان با همکاری مربیان

· صدور کارنامه پایان هردوره تحصیلی  وپایان دوره بهورزی دانش آموزان

· پیگیری استخدام بهورزان فارغ التحصیل

  •  آموزش و توانمندسازی کارکنان

· تشکیل جلسات شورای  آموزشی در سطح  معاونت بهداشتی ومرکز بهداشت شهرستان 

· ارزیابی برنامه های آموزشی پیشنهادی توسط واحدهای ستادی در شورای آموزشی واعلام نتایج به واحدها

· تعیین نارساییها و ارائه پیشنهاد ها ی لازم جهت بهبود وارتقائ آموزش کارکنان

· برنامه ریزی جهت انجام نیاز سنجی آموزشی به صورت متمرکز از بهورزان وسایر نیروها با همکاری واحدهای ستادی

·حضور در جلسات کمیته اجرایی آموزش دانشگاه وپیگیری دریافت مجوز دوره های آموزشی

· نظارت وارزیابی دوره های آموزش  در حین اجرا و بعد از پایان دوره وارائه نتایج به واحدها ی برگزارگننده   

· همکاری و مشارکت درتنظیم و اجرای برنامه های باز آموزی تیم سلامت

· برنامه ریزی واجرای آموزش بدو خدمت نیروها با همکاری واحدهای ستادی

· نظارت بر نحوه اجرای برنامه آموزش بدو خدمت نیروها ، تجزیه و تحلیل وارزیابی  برنامه ها و ارائه نتایج به واحدهای ستادی

· برنامه ریزی آموزشی جهت توانمندسازی مربیان وکارشناسان ستادی

· مشارکت فعال در کمیته های علمی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان  وبرنامه های ادغام در سیستم شبکه

  •  آموزش دانشجویان در عرصه بهداشت

· مدیریت ونظارت  در برگزاری دوره های کارورزی، کارآموزی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی وپزشکی پاسخگو در  مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و مشارکت در ارتقاء برنامه های آموزشی

· هماهنگی با دانشکده ها ومعاونت آموزشی ومشارکت در جلسات   جهت مرتفع ساختن مسایل موجود وصدور گواهیهای آموزشی

  •  ارتقا بهره وری بهورزان

· همکاری در راه اندازی خانه های بهداشت دانش آموزی و جدید

· مشارکت درارزیابی امور فنی بهورزان شاغل(ارزشیابی سالیانه ، ارتقاء شغلی ،تغییر عنوان ،انتقال و ...)

· حضور فعال در کمیته نقل و انتقالات ( به ویژه بهورزان )

· برنامه ریزی و نظارت در برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز ، انتخاب بهورزان و مربیان نمونه و اعلام نتایج

· صدورگواهینامه مهارت آموزی بهورزی

· پیگیری مرتفع ساختن مسایل ومشکلات ارجاع شده بهورزان شاغل با همکاری واحدهای مرتبط وارائه گزارش به معاون بهداشتی

· برنامه ریزی و نظارت مستمر بر نحوه عملکرد خانه های بهداشت دانش آموزی و آموزشی

· پیگیری اجرای برنامه پایش وارسال نتایج گزارش بازدید مربیان به مراکز بهداشتی درمانی ودریافت پسخوراندو پیشنهاد تشویق و تنبیه کارکنان

·برنامه ریزی و نظارت بر نحوه عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی به اتفاق تیم کارشناسی

· تدوین چک لیست پایش ونظارت بر بهورزان وکارشناسان ناظر

  •  تحقیق و توسعه در سلامت

· تصویبخطمشیوسیاستهایپژوهشی معاونت بهداشتی

· گسترش فرهنگ پژوهش در کارکنان

· افزایش مهارت وتوانمند ی پرسنل جهت انجام پژوهش های کاربردی در سلامت|(HSR)

· کارشناسی و تصویب طرحهای پژوهشی بنیادی و کاربردی در حوزه بهداشتHSR))

· تسهیل وکوتاه نمودن فرایندهای پژوهشیHSR

· ارائه مشاوره های پژوهشی به پژوهشگران حوزه معاونت

· شناسایی و ارزیابی نیازها و ایده های نو و تهیه طرح های تحقیقاتی کاربردی

  •  فصلنامه بهورز

·جمع آوری و استخراج نیازهای آموزشی بهورزان شاغل از طریق فرم های نیاز سنجی کارکنان و  ارسال به دفتر فصلنامه

·طراحی و برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی غیر حضوری بهورزان و آزمون فصلنامه

·مشارکت در تهیه مقالات , جمع آوری مقالات و مطالب کارکنان ،مربیان و بهورزان جهت ارائه به فصلنامه بهورز

  • سایر امور

· سرپرستی امور فنی و اداری مرکز

· تهیه برنامه عملیاتی سالیانه مرکز آموزش بهورزی

· تهیه و تنظیم بودجه مرکز و نظارت بر هزینه آن

· تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای برنامه ها

·انجام سایر امور به پیشنهاد معاون بهداشتی

·هماهنگی با معاون بهداشتی و پشتیبانی جهت تامین بودجه  مورد نیاز مرکز

·تشکیل جلسات هماهنگی منسجم با کارشناس آموزش بهورزی شبکه وپیگیری اجرای مصوبات

·نظارت بر  انجام کلیه برنامه های آموزش کارکنان وبهورزی  در شبکه آران و بیدگل

·گزارش مشکلات وموانع اجرای برنامه ها  به معاون بهداشتی

·مشارکت در جلسات کمیته  فنی و  ارائه  نظرات تخصصی و پیشرفت  برنامه ها 

· تهیه وتنظیم وارائه گزارش به موقع به هیئت امنا

عملکرد

· اجرای سیاستهای تقدم پیشگیری بر درمان وعدالت در سلامت میسر نمی شود مگر با بسط خدمات بهداشتی درمانی به محل کار و زندگی محروم ترین مردم جامعه و امروزه مراکز آموزش بهورزی مفتخرند که با بهره مند کردن خانه های بهداشت از بهورزان متبحر و متعهد در راستای تحقق اهداف نظام سلامت کشور گامی مهم برداشته اند.

مرکز آموزش بهورزی کاشان از سال 1365 فعالیت خود را شروع و طی 12 دوره جذب بهورز موفق به فارغ التحصیل نمودن 137 نفر دانش آموز بهورزی گردیده که درخانه های بهداشت مشغول به خدمت می باشند

·رسیدن به اهداف سازمان بستگی به پرورش قابلیت های دانشی ، مهارتی و نگرشی کارکنان دارد.

اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می‌شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط، بطور مؤثر فعالیتهایشان را شروع کرده و ادامه داده و برکارایی خود بیفزایند.

·مرکز آموزش بهورزی و کارکنان از سال 80 تاکنون به دستور معاون  محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان شروع به برنامه ریزی هدفمند برای آموزش نیروهای جدیدالورود نموده و طی این مدت با اجرای 76دوره آموزش بدوخدمت به 390نفر نیروی جدید الورود آموزش داده است
پس از اجرای هر دوره نیز با ارائه بارخورد نتایج دوره ها به واحدهای ستادی تلاش نموده تا با جلب رضایت فراگیران و بهبود شاخص های  برنامه موجب ارتقاء آن شو د.

·همکاری در تدوین و اجرای قانونمند فرآیند برنامه های آموزشی کارکنان  ( تعیین اهداف،منابع مورد نیاز،اجرا ،ارزشیابی و ارزیابی مراحل) ودر نهایت پیگیری لازم جهت کسب مجوز برنامه هاو بهره مند نمودن پرسنل معاونت بهداشتی از امتیازات آموزشی عمده ترین فعالیت این مرکز بوده است که بارزترین دستاورد آن  موفقیت 53 نفر از پرسنل به دریافت گواهینامه نوع دو مهارتی تا پایان سال 92 می باشد.

·ارائه 38 مورد پژوهش ،تحقیق و مقاله علمی در سالهای اخیر حاصل تلاش این مرکز در توانمندسازی مربیان و دانش آموزان در امر تحقیق و پژوهش می باشد.

·مرکز آموزش بهورزی و کارکنان از سال 74 تا کنون برنامه ریزی کارگاههای دانشجویان در عرصه بهداشت و انجام هماهنگی مربوط به کارآموزی دانشجویان را  طی 397 دوره و برای 9963 دانشجو به عهده داشته است .

                                                                                                                (آخرین بروز رسانی27/5/1394)

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر