توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

10:45:20 AM 1401 / 07 / 15
 

معرفی

 • برنامه های مدیریت کاهش خطر بلایا (برنامه ارزیابی ایمنی و خطر مرکز در برابر بلایا- برنامه کاهش آسیب پذیری فیزیکی مرکز در برابر بلایا-برنامه ارزیابی و آموزش آمادگی خانوارها برای بلایا-برنامه تدوین و اجرای برنامه آمادگی مرکز برای بلایا- برنامه نظام مراقبت بلایا)
 • قوانین و مقررات
 • مطالب آموزشی (پوستر- پمفلت –فیلم –اسلاید-کتاب  )
 • تجارب و درس آموخته ها (تمرین و مانور- حوادث و مخاطرات)
 • پیوندها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی :

 

مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام سلامت

" فرآیندی است منظم به منظور بهره مندی حداکثری از ظرفیت های سازمانی ، اجرایی و مهارتی با هدف به حداقل رساندن پیامدهای سوء سلامتی مخاطرات طبیعی و انسان ساخت در سطح جامعه و تسهیلات ومنابع سلامت از طریق پیشگیری از مخاطرات و کاهش آسیب ، ارتقاء آمادگی ، پاسخ به موقع و بازیابی با رویکرد توسعه پایدار"

بر اساس این تعریف مفهومی نظام سلامت دارای چهار گروه هدف یا بهره مند می باشد: 1) جمعیت عمومی ،        2) کارکنان بهداشتی درمانی 3) تسهیلات بهداشتی درمانی ( سازه ای و غیر سازه ای )  و 4) برنامه های بهداشتی درمانی

اهداف کلان :

 1. کاهش وقوع یا پیشگیری از مواجهه جامعه و منابع نظام سلامت با مخاطرات طبیعی و انسان ساخت
 2. کاهش آسیب پذیری ناشی از مخاطرات طبیعی و انسان ساخت در سطح جامعه و منابع نظام سلامت
 3. ارتقای آمادگی عملکردی برای پاسخ نظام سلامت به مخاطرات طبیعی و انسان ساخت

شرح وظایف :

فبل از وقوع بلایا:

 • ارزیابی آسیب پذیری و آمادگی تسهیلات و منابع نظام شبکه
 • اجرای اقدامات کاهش آسیب پذیری و ارتقای آمادگی تسهیلات و منابع نظام شبکه
 • جلب مشارکت عمومی برای اجرای برنامه های سلامت محور کاهش خطر بلایا
 • آگاه سازی عمومی درباره راهکارهای ارزیابی و کاهش خطر بلایا
 • تدوین برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشارکت سایر بخشها
 • ذخیره سازی لوازم و ملزومات ارایه خدمت در فاز پاسخ
 • اجرای برنامه های آموزش تخصصی برای مدیران و کارکنان نظام شبکه
 • اجرای تمرین های آمادگی بلایا در تسهیلات نظام شبکه و جامعه

در زمان وقوع بلایا:

 • ارزیابی سریع آسیب ها و نیازهای تسهیلات نظام شبکه و جامعه
 • ارزیابی مستمر نیازهای سلامتی جمعیت آسیب دیده
 • ارایه مراقبت های سلامتی هماهنگ، به موقع و موثر
 • پایش و ارزشیابی اثربخشی ارایه مراقبت های سلامتی

پس از وقوع بلایا:

 • تدوین برنامه بازیابی تسهیلات نظام شبکه با رویکرد توسعه پایدار
 • بازسازی تسهیلات و بازیابی برنامه های آسیب دیده نظام شبکه
 • مشارکت در تدوین و اجرای بازیابی روانی-اجتماعی جامعه
 • پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بلایا

 

 

برنامه های مدیریت کاهش خطر بلایا

الف) فاز قبل از وقوع بلایا :

 1. اجرای برنامه ارزیابی خطر و ایمنی مرکز در برابر بلایا (SARA)
 2. اجرای برنامه کاهش آسیب پذیری فیزیکی مرکز در برابر بلایا (SNS)  
 3. ارزیابی و آموزش خانوارها برای بلایا (DART)
 4. تدوین و اجرای برنامه آمادگی مرکز برای بلایا (EOP)

ب)فاز  بعد از وقوع بلایا:

 1. اجرای برنامه نظام مراقبت بلایا(DSS)
 2. اجرای عملیات پاسخ بهداشتی به بلایا بر اساس EOPتدوین شده در فاز "الف"

 

 

 

 1. برنامه ارزیابی ایمنی و خطر واحدهای بهداشتی در برابر بلایا (SARA)

- پاورپوینت آموزشی برنامه ارزیابی ایمنی و خطر بلایا  TOT SARA(بارگذاری فایل)

- ارزیابی ایمنی خطر واحدهای بهداشتی  risk assessment general( بارگذاری فایل)

- راهنمای سامانه سیب (بارگذاری فایل)

- دستورالعمل شاخص گیری برنامه سارا (بارگذاری فایل)

 

 1. برنامه کاهش آسیب پذیری فیزیکی مرکز در برابر بلایا (SNS)

- پاورپوینت آموزشی کاهش آسیب پذیری سازه ای و غیر سازه ای  TOT SNS(بارگذاری فایل)

- فایل پی دی اف راهبرد کاهش آسیب پذیری غیر سازه ای (بارگذاری فایل)

 

 1. برنامه ارزیابی و آموزش آمادگی خانوارها برای بلایا (DART)
 2. پاورپوینت آموزشی برنامه ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار برای بلایا  TOT  DART(بارگذاری فایل)
 3. راهنمای سامانه سیب (بارگذاری فایل)
 4. راهنمای برنامه آموزش آمادگی خانوار برای بلایا(بارگذاری فایل)

 

 1. برنامه تدوین و اجرای برنامه آمادگی مرکز برای بلایا (EOP)
 2. TOT EOP-2016(بارگذاری فایل)
 3. TOT EOP-2021(بارگذاری فایل)
 4. EOPمعاونت بهداشتی (بارگذاری فایل)

 

 1. برنامه نظام مراقبت وقوع و پیامدهای بلایا DSS) )
 2. TOT DSS -2016(بارگذاری فایل)
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر