توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

5:34:07 AM 1400 / 05 / 14
 

معرفی واحد امور دارویی :

 

 هدف کلی :

تامین، نگهداری و توزیع دارو در سطح واحدهای تحت پوشش معاونت بهداشت دانشگاه 

 

اهداف:

- بهبود دسترسی مردم به خدمات دارویی

- افزایش رضایتمندی مراجعین به داروخانه های مراکز خدمات جامع سلامت

- افزایش کیفی وضعیت داروخانه های مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش

- اصلاح فرآیند نسخه نویسی و تجویز منطقی دارو

- افزایش سطح آگاهی گروه هدف

- کاهش هدررفت دارو

 

شرح وظایف :

 • تدوین برنامه عملیاتی سالانه واحد و نظارت بر تدوین برنامه عملیاتی واحد های امور دارویی مراکز تابعه
 • برآورد نیازهای دارویی اعلام شده توسط واحد مربوطه(در محدوده مجاز ) با توجه به تاریخ انقضاء و موجودی انبار دارویی
 • تامین دارو های مورد نیاز(در محدوده مجاز) با هماهنگی واحد اداری مالی
 • توزیع دارو های خریداری  شده بر اساس نظر کارشناسی واحد مر بوطه
 • کنترل تاریخ انقضاء دارو های تحویلی و موجودی در مراکز و انبار
 • کنترل کیفی دارو های موجود در انبار در مواقع لزوم
 • پایش دارو خانه های مراکز خدمات جامع سلامت ،خانه های بهداشت ،انبار های دارو یی و ارسال فید بک مناسب
 • بررسی میانگین قیمت و اقلام تجویزی در هر نسخه  به صورت سه ماهانه  و ارسال فیدبک به پزشکان شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت
 • مشارکت و همکاری در اجرای طرحهای بهداشتی و هنگام بحران به منظور تامین به موقع دارو های مورد نیاز براساس پروتکل های پیشنهادی
 • تشکیل کمیته های دارویی و جلسات کارشناسی و تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات
 • هماهنگی جهت جابجایی داروهای تاریخ نزدیک بین مراکز و یا  با سایر دانشگاهها
 • نظارت بر نحوه نگهداشت دارو جهت حفظ کیفیت بر مراکز خدمات جامع سلامت و انبار دارویی
 • نظارت بر داروخانه های خصوصی در خصوص رعایت دستورالعمل ها
 •   نظارت بر امر توزیع داروها و هزینه نمودن اعتبارات اختصاص یافته به شهرستانها
 • همکاری با گروههای سلامت جمعیت و خانواده –سلامت مدارس و جوانان- پیشگیری و مبارزه با بیماریها و بهبود تغذیه در زمینه دارو و مکمل
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر