توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

2:44:21 PM 1398 / 12 / 02
 

شرح وظایف شورا:

• برگزاری جلسات شورای HSRو پیگیری مصوبات

• تسهیل و ساماندهی فرآیند پژوهش در حوزة معاونت بهداشتی

• ارائه مشاوره به پرسنل در خصوص انجام طرح های تحقیقاتی

• تعیین اولویت های پژوهشی حوزه معاونت بهداشتی

• هماهنگی و همکاری در خصوص انجام طرح های تحقیقاتی دانشجویان

• مکاتبه و هماهنگی در خصوص انجام طرح های تحقیقاتی پرسنل داخل و خارج از حوزه معاونت بهداشتی

• شرکت در جلسات شورای HSR   معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

• بررسی پروپوزال های ارسالی خارج از حوزه معاونت بهداشتی

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر