توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

11:14:06 PM 1397 / 04 / 31
 

آئین نامه شورای پژوهشی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مقدمه :
پویایی و ارتقاء مستمر کیفیت در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه که بیشترین سطح ارائه خدمات را به جمعیت زیاد تحت پوشش خود دارد ، یک ضرورت است . لذا به منظور اجرای بهتر برنامه های جاری معاونت و نیز تلاش هدفمند تر در جهت ارتقاء سلامت جامعه ، انجام پژوهش لازم بوده و باید در مسیر صحیح هدایت گردد. با توجه به فعالیت ها و اقدامات قبلی در کمیته HSR معاونت بهداشتی ، تشکیل شورای پژوهشی معاونت در اردیبهشت 85 توسط سرپرست محترم معاونت پیگیری شدو در دی ماه 85 با تعیین اعضاء ، فعالیت شورا رسماً آغاز گردید.

ساختار :
- به استناد نامه شماره 3509 مورخ 10/7/85 معاونت محترم پژوهشی دانشگاه ترکیب شورای پژوهشی معاونت بهداشتی عبارتست از :


1- معاون بهداشتی ( رئیس شورای پژوهشی )
2- نمایندگان واحدها به انتخاب معاون بهداشتی
3- یکی از اعضاء بعنوان دبیر شورای پژوهشی معاونت و رابط با شورایHSR دانشگاه

تذکر 1 : دونفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه ( از دانشکده های پزشکی و بهداشت هر کدام یک نفر ) به منظور هماهنگی بین بخشی و نزدیکی بیشتر فعالیتهای حوزه های آموزشی ، پژوهشی و بهداشتی بر حسب ضرورت نیز در شورای پژوهشی معاونت حضورخواهند یافت .
تذکر 2 : تشکیل شورا با حضور دو سوم اعضاء امکان پذیر بوده و مصوبات آن رسمیت خواهد داشت .
تذکر 3 : تشکیل جلسات شورا هر 2 هفته یکبار در معاونت بهداشتی

وظایف و اختیارات :
1- تعیین اولویت های پژوهشی معاونت بهداشتی و بازنگری آن در صورت لزوم
2- اطلاع رسانی اولویت های پژوهشی معاونت به پژوهشگران مرتبط در حوزة معاونت ودانشگاه

3- تلاش در جهت ارتقاء علمی و عملی اعضاء شورا و داوطلبین پژوهش در معاونت
4- تسهیل فرآیند پژوهش در حوزة معاونت
5- جلب حمایت ومشارکت اعضاء هیئت علمی دانشگاه در پژوهش های حوزة معاونت و انجام همکاری متقابل با پژوهشهای آنها
6- جلب همکاری و مشارکت بین بخشی با سازمانهای خارج دانشگاه در راستای اولویتهای پژوهشی
7- بررسی وپاسخگویی طرح های پژوهشی پیشنهادی پرسنل حوزة معاونت
8- ساماندهی طرحهای پژوهشی معاونت در راستای فرمت معاونت پژوهشی دانشگاه و ارسال آنها
9- ایجاد انگیزه تشویق و هدایت پرسنل در انجام فعالیتهای پژوهشی
10- نظارت بر نحوة هزینه کرد اعتبارات طرحهای پژوهشی
11- تعیین راهکار جهت به کارگیری نتایج پژوهشها در جهت ارتقاء سلامت جامعه
12- ارسال صورت جلسات شورای پژوهشی به معاونت پژوهشی دانشگاه

                                                                                                                   (آخرین بروزرسانی 25/2/1396)

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر