توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

5:56:45 AM 1400 / 05 / 14
 

همکاران مرکز توسعه مدیریت شبکه و ارتقای سلامت

نام و نام خانوادگی: آقای دکتر ابوالفضل رعیت محتشمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

سمت: مدیر توسعه شبکه وارتقا سلامت


نام و نام خانوادگی: خانم مریم اسماعیلی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت سلامت
سمت: کارشناس مسئول طرح گسترش


نام و نام خانوادگی: خانم اعظم بابایی
مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری
سمت:  کارشناس مسئول آموزش بهورزی- کارشناس بهبود استاندارد فضای فیزیکی و تجهیزات


نام و نام خانوادگی: خانم عذراسادات موسویان
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه
سمت: کارشناس مسئول برنامه پزشک خانواده


نام و نام خانوادگی: خانم تانیا احمدی اسلاملو
مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی
سمت: کارشناس پرونده الکترونیک سلامت- رضایت سنجی خدمات


نام و نام خانوادگی: خانم فائزه رجبی
مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت عمومی
سمت: کارشناس جلب مشارکت های مردمی- پایش و ارزشیابی خدمات سلامت

معرفی مرکز، رسالت و اهداف

دستورالعمل ها

معرفی مرکز توسعه مدیریت شبکه و ارتقای سلامت تماس با مرکز توسعه مدیریت شبکه
برنامه پزشک خانواده روستایی و شهری زیر 20 هزار نفر برنامه پزشک خانواده و پوشش همکانی سلامت در مناطق شهری
طرح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی بهبود استاندارد تجهیزات و فضای فیزیکی
جلب مشارکت های مردمی هر خانه یک پایگاه سلامت- شهرسالم
پرونده الکترونیک سلامت نظام ارجاع الکترونیک
رضایت سنجی خدمات بهبود کیفیت خدمات
اطلاعات تماس مراکز، پایگاههای سلامت و خانه های بهداشت  
   

 

 

نام و نام خانوادگی: خانم مریم اسماعیلی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت سلامت
سمت: کارشناس مسئول طرح گسترش

 

 

نام و نام خانوادگی: خانم مریم اسماعیلی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت سلامت
سمت: کارشناس مسئول طرح گسترش

 

 

نام و نام خانوادگی: خانم مریم اسماعیلی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت سلامت
سمت: کارشناس مسئول طرح گسترش

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر