توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

6:26:20 PM 1401 / 07 / 13
 

واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

یکی از اهداف اصلی PHC،تلاش در جهت بهبود تغذیه جامعه می‌باشد که عمده فعالیت آن اجرای اقداماتی است که به بهبود تغذیه در سطح جامعه و خصوصا گروه‌های آسیب پذیر کمک کند.

کلیه امورمربوط به بهبود تغذیه جامعه در سطح دانشگاه علوم پزشکی کاشان، اجرای برنامه های آموزشی، نظارت برای ارائه خدمات در مراکز بهداشتی و خانه های بهداشت از عمده وظایف این واحد است.

هدف کلی واحد : (تامین حفظ و ارتقای وضعیت تغذیه جامعه)

کارشناس مسؤول: حسن نخودکار

+ شماره تماس مسؤول محترم واحد: خط مستقیم 55434445-031

+ ایمیل و یا آدرس صفحه مجازی: hasan.nr88@yahoo.com

اهداف برنامه:

 • بهبود روند رشد و وضعیت تغذیه کودکان زیر۶ سال
 • بهبود وضعیت تغذیه دانش آموزان
 • بهبود وضعیت تغذیه مادران باردار و شیرده
 • بهبود وضعیت تغذیه میانسالان
 • بهبود وضعیت تغذیه سالمندان
 • پیشگیری و کنترل وضعیت اختلالات ناشی از کمبود ید
 • پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود آهن و کم خونی ناشی از فقر آهن
 • پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود سایر ریزمغذی‌ها (ویتامین A- D- ۲Bروی وکلسیم)
 • ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه به منظور کاهش شیوع سرطان
 • ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه به منظور کاهش شیوع بیماری‌های قلبی عروقی و فشار خون
 • ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه به منظور کاهش شیوع دیابت
 • ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه به منظور کاهش شیوع چاقی
 • بهبود وضعیت تغذیه در مراکز جمعی و عمومی

 شرح وظایف کارشناس تغذیه دربرنامه کودکان

1- آموزش و بازآموزی کلیه کارکنان بهداشتی (پزشک، کاردان، کارشناس و بهورز) درخصوص پایش رشد، تغذیه تکمیلی و اختلال رشد

2-تهیه متون آموزشی جهت ارتقاء آگاهی جامعه در زمینه مسائل تغذیه ای کودکان

3- پیگیری تجهیزات موردنیاز جهت ارتقاءرشدکودکان از قبیل وزنه، ترازو، مکمل‌ها و وسایل کمک آموزشی نظیر پوستر، پمفلت و...

4- مشاوره مادران ارجاعی از مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت در موارد اختلال رشد و شیرمصنوعی

5-تشکیل کلاس آموزشی جهت ارتقاء آگاهی جامعه (مادران، رابطین بهداشتی، رابطین ادارات، کمیته امداد، نهضت سوادآموزی و مربیان مهدکودک های وابسته به بهزیستی)

6- بررسی آماری میزان سوءتغذیه درگروه سنی زیر 6 سال وطراحی مداخلات تغذیه ای جهت ارتقاء  وضعیت سلامت کودکان

 شرح وظایف در برنامه مادران

1.   آموزش کارکنان بهداشتی در زمینه تغذیه دوران بارداری

2.   مشاوره مادران باردار در زمینه تغذیه دوران بارداری

3.   بررسی میزان سوء تغذیه در مادران باردار

4.   تهیه توزیع مکمل‌های دارویی در دوران بارداری

5.   آموزش جهت ارتقاء آگاهی مردم و زنان باردار در زمینه تغذیه دوران بارداری

 شرح وظایف در برنامه تغذیه جوانان و مدارس

1. تهیه مطالب آموزشی در زمینه تغذیه دانش آموزان و جوانان

2. همکاری با آموزش و پرورش جهت ترویج مصرف شیر در مدارس از طریق آموزش مدیران و معلمان مقاطع ابتدایی 

3. همکاری با آموزش و پرورش جهت اجرای طرح آهن یاری هفتگی و توزیع ماهانه ویتامین Dدر دختران دبیرستانی و آموزش اولیای مدارس و خانواده ها در زمینه کم خونی و عوارض ناشی ازآن

 شرح وظایف در برنامه سالمندان

1. آموزش کارکنان بهداشتی از سطوح ستادی تا محیطی و بین بخشی از جمله کارکنان بهزیستی موسسات خیریه و انواع سازمان‌های غیر دولتی ذیربط در خصوص تغذیه سالمندان

2. تهیه متون آموزشی جهت ارتقاء آگاهی جامعه

 شرح وظایف در برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه و بهبود شیوه زندگی

1. برگزاری جلسات وبرنامه های آموزشی جهت کارکنان بهداشتی درخصوص مطالب کاربردی تغذیه ای

2. نظارت بر وضعیت تغذیه اماکن عمومی و ارتقاء کیفیت تغذیه از طریق آموزش

3. بازدید و انتخاب مراکز نمونه تهیه وتوزیع غذا با هماهنگی بهداشت محیط و به کارگیری راه های تشویقی جهت ترغیب سایر مراکز

4. آموزش پرسنل بهداشتی وعامه مردم در زمینه مصرف صحیح روغن

5. برگزاری آموزشی در سطوح مختلف در زمینه مصرف صحیح روغن

6. طراحی مطالب آموزشی مناسب برای مردم در مورد اصول صحیح تغذیه

 شرح وظایف در برنامه بحران و امنیت غذایی

1. تهیه و تدوین مطالب آموزشی و آموزش کارکنان مرتبط و عموم مردم در زمینه تغذیه در شرایط بحران، تغذیه گروه‌های آسیب پذیر، نیازمندی‌های تغذیه ای بحران بر اساس دستورالعمل های ارسالی از دفتر بهبود تغذیه جامعه

2.پیگیری اجرای استراتژیک تغذیه در بحران پس از ارسال برنامه توسط دفتر بهبود توسعه

3. جلب مشارکت جامعه محلی از طریق ایجاد تشکل های محلی با محوریت فرماندار، بخشدار و دهدار در راستای توانمند سازی زنان روستایی جوامع فقیر

4. آموزش مستمر تغذیه برای خانواده های فقیر به منظور ایجاد تغییرهای رفتاری مناسب در جهت بهبود شیوه زندگی

5.آموزش رده های بهداشتی به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای خانوارهای فقیر

6. طراحی مداخله های تغذیه ای به منظور حمایت از گروه های آسیب پذیر با همکاری بخش های ذی ربط

شرح وظایف در برنامه مشاوره تغذیه به گروه های آسیب پذیر

1. پیگیری جهت تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز (ترازو، قد سنج، تلویزیون و...)

2. تهیه متون آموزشی مناسب

3. جلب مشارکت مادران در برنامه آموزشی و استفاده از تجارب آنان

4. برگزاری کلاس‌های عملی تغذیه تکمیلی برای مادران

5. آموزش و مشاوره با مادران در زمینه مسائل تغذیه ای کودکان از جمله تغذیه تکمیلی، نحوه مقوی کردن و مغذی کردن و...

6. ارائه مشاوره و برگزاری کلاس های آموزشی جهت مادران باردار و شیرده

7. ارائه مشاوره و برگزاری کلاس آموزشی جهت سالمندان

شرح وظایف در بر نامه پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید

1. هماهنگی لازم برای اجرای برنامه سالیانه پایش ید در دانش آموزان 8-10 ساله شهرستان با توجه به برنامه ارسالی استان

2. برنامه آموزشی پرسنل جدید و بازآموزی رده های مختلف بهداشتی در خصوص پیشگیری و اختلالات ناشی از کمبود ید

3. نظارت بر فعالیت بهورزان در مناطق روستایی در زمینه مصرف نمک ید دار به طور مستمر

 شرح وظایف دربرنامه مکمل یاری آهن

1. آموزش رده های مختلف بهداشتی در زمینه کم خونی فقر آهن علل و عوارض بیماری، میزان دوز مصرفی مکمل آهن در گروه‌های درمعرض خطر (کودکان زیر دو سال، مادران باردار، دختران دبیرستانی و سایر افراد دچار کم خونی)

2. بررسی میزان مورد نیاز تهیه و توزیع مکمل

3. آموزش گروه‌های مختلف مردم در زمینه کم خونی فقر آهن

 شرح وظایف دربرنامه پیشگیری و کنترل کمبود ویتامین A

1. آموزش رده های مختلف بهداشتی کنترل کمبود ویتامین آ علل و عوارض بیماری، میزان دوز مصرفی مکمل ویتامین آ درگروه های در معرض خطر (کودکان زیر 2 سال و مادران باردار و شیرده)

2. بررسی میزان مورد نیاز تهیه و توزیع مکمل

3. آموزش گروه های مختلف مردم در زمینه پیشگیری و کنترل کمبود ویتامین A

طرح ساماندهی سبد غذایی حمایتی برای خانوارهای نیازمند و بیماران مبتلا به کرونا 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر