توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

6:52:22 PM 1401 / 07 / 13
 

از سال 61 به عنوان شبکه بهداری ارائه خدمت نمود وسپس در سال 65  با نام سیستم شبکه بهداشت ودرمان  شهرستان راه اندازی شد که تا  قبل از سال 73 به عنوان مرکز بهداشت شهرستان و زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خدمات خود را ارائه میداد .پس از آن باستناد مصوبه شماره 766/د ش مورخ 31/4/74 شورای عالی اداری کشور، اختیارات و وظایف رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان در زمینه امور شبکه بهداشت، درمان شهرستان کاشان به رئیس دانشگاه علوم پزشکی تفویض گردید و در نتیجه معاونت بهداشتی رسما به صورت مستقل وزیر نظر ریاست دانشگاه شروع بکار نمود.

از سال 73 معاونین بهداشتی به ترتیب شامل افراد ذیل بودند :

 

- جناب آقای دکتر حسن الماسی: دکترای داروسازی وpHDبهداشت حرفه ای از سال 1373 لغایت 1376

- جناب آقای دکتر حسن افضلی: متخصص بیماریهای عفونی از سال 1376 لغایت 1378

- جناب آقای دکتر عباس تقوی اردکانی: فوق تخصص گوارش اطفال از سال 1378 لغایت 1382

- جناب آقای دکتر رضا رزاقی: متخصص بیماریهای عفونی از سال 1382 لغایت 1385

- جناب آقای دکتر علی فخری : دکترای حرفه ای از سال 1385 لغایت 1387

- جناب آقای دکتر حسن افضلی : متخصص بیماریهای عفونی از سال 1387 لغایت 1389

- جناب آقای دکتر حسن الماسی: دکترای داروسازی و pHD بهداشت حرفه ای از سال 1389 لغایت 1390

- جناب آقای دکتر سید علیرضا مروجی: متخصص پزشکی اجتماعی از سال 1390 لغایت 1398

- جناب آقای دکتر رضا رزاقی: متحصص عفونی از سال 1398 لغایت 1399

- جناب آقای دکتر مهدی دلاوری: دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی 1399 تاکنون

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر