توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

6:15:42 PM 1401 / 07 / 13
 
نکات آموزشی بهداشتی

مردان – خودکشی و کووید 19

یادداشت// واحد بهداشت خانواده

مردان – خودکشی و کووید 19

خودکشی یک بار بهداشت عمومی در سطح جهان است. ساالنه حدود 800000 مرگ وتعداد زیادتری اقدام به خودکشی درجهان ثبت می شود. . از زمان مطالعه کالسیک Suicide Le ÉmileDurkheim ، بارها تایید شده است که میزان خودکشی در طی بحران ها و پس از آن افزایش می یابد. گزارش های حاکی از تحقیقات اخیر نشان می دهد که تأثیرات مختلف اقتصادی اجتماعی ، روانشناختی و بهداشتی ناشی از همه گیری بیماری Covid19 ممکن است خطر رفتارهای خودکشی را افزایش دهد عدم اطمینان ناشی از همه گیری19-Covid به همراه اقدامات جهانی مثل قرنطینه که در سراسر جهان برای مهار بیماری انجام شده ، افسردگی ، اضطراب ، انزوا ، تنهایی ، نگرانی های مالی ، عصبانیت ، تحریک پذیری ، تعارضات در روابط ، اختالل استرس پس از سانحه ، ترس و افزایش مصرف الکل و دخانیات را افزایش داده و موجب شده خطر بروز رفتارهای خودکشی را هم در افرادی که آسیب پذیر تلقی شده وهم در افرادی که قبل از همه گیری در معرض خطر نبوده اند ، تشدید کند. مردان همواره در سراسر جهان ودر همه گروه های اقتصادی و قومی نسبت به زنان میزان خودکشی باالتری دارند و منابع فعلی نیز روند مشابهی را در طی شیوع بیماری 19-Covid نشان می دهند. یک روزنامه بین المللی آنالین طی بررسی 15 مورد خودکشی اخیرا ،2 اقدام به خودکشی و 1 خودکشی را به تأثیر همزمان کوید -19 نسبت می دهد.در این بررسی همه قربانیان به غیرازیک نفر مرد بوده و از همه طبقات جامعه بودند در یک بررسی بین المللی دیگر ، 7 مورد خودکشی مرتبط با همه گیری 19-Covid گزارش شده است که 5 مورد از آن ها مرد بوده وهمگی آنان در طی همه گیری دچار مشکالت اقتصادی جدی شده بودند. بررسی دیگری درکشور بنگالدش 9 مورد خودکشی مرتبط با 19-Covid را به تصویر می کشد که 5 مورد از این افراد با مشکالت مالی ناشی از همه گیری روبرو شده اند. این داده های اولیه هنوز کامل نیستند با این حال ، همبستگی مثبت بین مطالعات طولی و گزارش های اخیر نشان می دهد که خودکشی مردانه در طی بیماری همه گیر 19-Covid نیاز به توجه ویژه دارد. ویژگی های شاخص مردانگی وخودکشی درمردان تجزیه و تحلیل شاخص های مردانگی نشان می دهد ، مردان به دالیل تعاریف وباورهای فرهنگی واجتماعی صفات مردانه )صفات متمایز کننده زنان ومردان (آسیب پذیری باالتری را نسبت به خودکشی دارند.وفشارهای باورهای اجتماعی درمورد مردانگی )باورهای سنتی ( خطر رفتار خودکشی در مردان را افزایش می دهد. شواهدی وجود دارد که رفتارهای خودکشی در مردان را با عواملی مانند ، بیکاری ، عدم موفقیت در کار ، فشار روابط اجتماعی ، افسردگی ، ناامیدی و اختالالت استفاده از مواد مرتبط می کند. حساسیت مردان به خودکشی با اجتماعی شدن در نقش های جنسیتی ارتباط دارد. مردانی که هنجارهای سنتی مردانه تری دارند ، بیشتر درگیر رفتارهای ناسازگار در سالمت هستند و کمتربه رفتارهای ارتقا دهنده سالمتی توجه می کنند.. مردان تمایل دارند آسیب پذیری را پنهان کنند ، مراقبت از خود را نادیده بگیرند و با اکراه به دنبال کمک پزشکی یا تخصصی بروند. این اقدامات احتماالً اثرات سوئی بر جنبه های مختلف سالمت جسمی و روانی مردان ، وخامت بیماری ، آسیب و مرگ خواهد داشت. هنجارهای سنتی مردانگی توانایی مردان برای حمایت طلبی یا بیان احساسات را محدود کرده و خطر خودکشی را افزایش می دهد برعکس ، جامعه پذیری زنان در نقش های جنسیتی ، موجب تمایل بیشتر به حفظ وارتقائ سالمتی وتغییر سبک زندگی است. این موضوع باعث پیشگیری و محافظت بیشتر زنان در هنگام مشکالت مربوط به سالمتی می شود در طول بحران ها ، زنان به دلیل شبکه های اجتماعی ، ارتباط خانوادگی و ارزشی که برای معنادار بودن زندگی قائل می شوند ، ظرفیت های محافظتی بیشتری نشان می دهند ، در حالی که مردان بیشتر دوست دارند آشفتگی های اجتماعی و فردی را بیرونی کنند. بنابراین نیاز به استراتژی های پیشگیری از خودکشی با هدف افزایش حفاظت از مردان آسیب پذیر براساس شاخص های اجتماعی وفرهنگی مردانه در طی همه گیری 19-Covid ، وبعد از آن اهمیت بسیار زیادی دارد. شاخص های مردانگی و مداخالت پیشگیری از خودکشی گزارش های اولیه در مورد خودکشی مردان در طی همه گیری 19-Covid نشان می دهد عدم امنیت مالی ، ترس از عفونت ها ، انگ های اجتماعی ، اضطراب و وسواس بیشترین عوامل زمینه سازخودکشی هستند. مردان ممکن است به دلیل ترس از انگ های اجتماعی وتمایل به ایفای نقش پدرساالرانه برای ضعف یا بیماری روانشناختی خود به دنبال جلب حمایت نباشند. . بنابراین ، نیاز مبرم به کمپین ها و برنامه هایی در این زمینه وجود د ارد. تا مقاومت یا عدم تمایل آن ها برای دستیابی به خدمات بهداشت روان و سالمت اجتماعی را به حداقل برساند. همراهی با کمپین ها و برنامه های اختصاصی ، ممکن است شرایطی را فراهم کند تا تعداد مردان بیشتری که در معرض خطر خودکشی هستند در مورد احساسات خود صحبت کنند و کمک بگیرند. بیماری همه گیر 19-Covid هم چنین می تواند فرصت هایی را برای افزایش پیشگیری و مداخله در خودکشی ایجاد کند. . در طول بحران ، مردم ممکن است احساس راحتی بیشتری برای تقسیم بارهای عاطفی ، اضطرابی یا عقاید خودکشی کنند و کمتر احساس کنند که درمعرض انگ قراربگیرند. قبل از همه گیری ، نشان داده شد که افزایش در دسترس بودن خطوط تلفن و رسانه های اجتماعی حمایتی نقش مثبتی در تغییرعادت های سالمت مردان داشته است بنابراین چنین مداخالتی در حین قرنطینه ، ممکن است پشتیبانی اجتماعی الزم را گسترش داده و شبکه های اجتماعی را برای افرادی که عوامل خطر قابل توجهی برای خودکشی دارند ایجاد کند. اشتغال ودرآمد زایی کامالً با نقش اجتماعی درک شده مردان به عنوان تأمین کنندگان اصلی معیشت خانواده ارتباط داشته وبیکاری مرتبط با همه گیر ی می تواند یک نگرانی اساسی باشد زیرا می تواند موجب احساس شکست در نقش خود باشد .Kawohl و Nordt تخمین می زنند که به علت افزایش نرخ بیکاری در جهان ناشی از همه گیری 19-Covid بین 2135 تا 9570 خودکشی درهر سال بیشتر از سال های قبل اتفاق افتاده است. برای به حداقل رساندن خطر خودکشی در طول بیماری همه گیر 19-Covid ، دولت ها باید حمایت های مالی از جمله غذا ، مسکن ، وام و حمایت از بیکاری همراه با اقدامات متمرکز مانند بازار کار فعال را ارائه دهند. افزایش نرخ خودکشی در طی بیماری همه گیر 19-Covid با ترکیبی از پاسخ های روانی و اجتماعی فردی به بحران مرتبط است مقابله با این روند نگران کننده به هر دو پاسخ کوتاه مدت و بلند مدت و اقدامات مبتنی بر تجزیه و تحلیل شاخص های مردانگی نیاز دارد در دراز مدت ، خودکشی مردان وابسته به کوید 19 نیاز به اتخاذ سیاست های روانی اجتماعی مناسب مبتنی بر تحقیقات کامل در مورد عوامل خطر دارد بنابراین ، مداخالت پیشگیری از خودکشی باید با برنامه های گسترده تر بازسازی اجتماعی پس از 19-Covidیکپارچه شود. در کوتاه مدت ، پیشگیری از خودکشی مردان وابسته به 19-Covid نیاز به ترکیبی از سرمایه گذاری فوری درپویش ها و برنامه هایی با هدف پشتیبانی ، خطوط تلفن حمایتی و شبکه های مدیا و اقدامات اقتصادی هدفمند دارد. با این حال ، خودکشی مرتبط با همه گیری یک مشکل فوری است که نمی توان آن را در انتظار نگه داشت. 

ساعت : 12:43 -  روز  : یکشنبه  - 30 /  3 / 1400 /  شماره خبر : 33 / تعداد نمايش :551

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر