توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

6:31:29 AM 1399 / 04 / 25
 

-         آمار رابطین شهری

جدول تعداد و درصد جمعیت تحت پوشش رابطین بهداشت به تفکیک واحدهای مجری برنامه (شهری)

ردیف

نام مرکز/ پایگاه

تعداد رابط بهداشت

 

درصد جمعیت تحت پوشش رابطین بهداشت

ردیف

نام مرکز/ پایگاه

تعداد رابط بهداشت

 

درصد جمعیت تحت پوشش رابطین بهداشت

1

فین بزرگ

15

17/71%

20

ناجی آباد (2)امام علی

33

50%

2

فین کوچک

18

12/51%

21

ناجی آباد(1) سپهری

13

34%

3

دیزچه

14

03/40%

22

زیدی

32

54%

4

راوند (ضمیمه )

16

68%

23

کتابچی

28

34%

5

راوند (سادات )

12

5/51%

24

گلابچی

31

9/67%

6

راوند (قطب )

11

100%

25

سلطان میراحمد

17

2/39%

7

راوند (طاهر آباد )

20

100%

26

صادقپور

34

43/51%

8

مسلم

29

100%

27

لتحر

21

9/78%

9

با هنر

16

69/57%

28

حسن آباد

20

100%

10

فیض

13

8/44%

29

شهرک 22 بهمن

16

11/91%

11

امیر کبیر

39

52%

30

قمصر (مطهری)

15

90%

12

صمیمی

34

90%

31

قمصر (شبانه روزی)

21

34/66%

13

راه آهن

9

100%

32

نیاسر

10

100%

14

اکرمیان

53

83%

33

جوشقانقالی

14

90/76%

15

طالقانی

27

40/55%

34

برزک

19

53/97%

16

لامع

30

65/64%

35

کامو

9

78%

17

معنوی

21

4/63%

36

مشکات

10

38%

18

نواب

43

48/59%

37

محمود آباد

3

6/49%

19

متینی

9

/29/35%

 

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر