توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

9:28:33 AM 1399 / 04 / 21
 

  اهداف اختصاصی:

1-ارائه خدمات بهداشتی بصورت فعال درمناطق شهری

2- ارتقاء سطح دانش بهداشتی جامعه

3- تغییررفتاربهداشتی جامعه با تکیه برگرایشهای صحیح ایجاد شده.

4- کاهش هزینه های خدمات بهداشتی درمانی.

5- افزایش پوشش خدمات درگروههای جامعه.

6-ایجاد یک نظام فراگیرخدمات بهداشتی برای جمعیت تحت پوشش.

7- جمع آوری اطلا عات جمعیتی وآمارهای مربوطه.

8- بهبود وضع بهداشت محل سکونت، اماکن عمومی ومراکزعرضه وتوزیع موادغذایی.

9- بهبود وضع بهداشت مدارس با استفاده از دانش آموزان ورابطین بهداشتی.

10- ایجاد همکاری وهماهنگی بین بخشی

11-ایجاد زمینه مناسب برای کارآموزی وکاروزی دانشجویان .

12 - فراهم آوردن امکانات لازم برای انجام تحقیقات کاربردی درواحدهای راه اندازی شده.

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر