توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

6:38:42 PM 1401 / 07 / 13
 

 

 تاریخچه شورای آموزشی

شورای آموزشی ازسال82 شروع به فعالیت نمود و درسالهای مختلف با تغییر معاونتها دچار تغییر شده است . بطوریکه در بعضی سالها فعالیت آن متوقف و در بعضی سالها به صورت جدی فعالیت نموده، شورای آموزشی فعلی از اواخر سال 86 به صورت جدی شروع به کارکرد. در سال88 با تغییر اعضا و انتخاب از محیط ، حرکتی دیگر را آغاز نمود. درسال 90 با توجه به نیاز احساس شده، نماینده شبکه اران و بیدگل هم اضافه شد تا امور آموزشی با هماهنگی بیشتری انجام شود.درسال91 نیز مجدداً تعدادی به اعضای شورا اضافه شدند.

 اعضای شورای آموزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

 آقای دکتر رضا رزاقی

معاون بهداشتی و رئیس شورا

2

آقای دکتر مرتضی پنجه شاهی

معاون فنی و عضو شورای آموزشی

3

خانم زهره رجبی

کارشناس مسئول بهورزی و دبیرشورای آموزشی

4

آقای جواد رجبی

کارشناس مسئول بیماریهای واگیر و عضو شورای آموزشی

5

آقای ابوالفضل رعیت محتشمی

مدیر گروه مرکز مدیریت شبکه و عضو شورای آموزشی

6

خانم زهرا ایلیاتی

مسئول کارگزینی معاونت بهداشتی و عضو شورای آموزشی

7

خانم زهره ربانی

مربی مرکز آموزش بهورزی و عضو شورای آموزشی

8

خانم اعظم ترنجی نژاد

کارشناس مرکز خدمات جامع سلامت وعضو شورای آموزشی

9

خانم حمیده غفاریان

کارشناس برنامه کودکان معاونت بهداشتی وعضو شورای آموزشی

10

خانم محبوبه اعلانی

کارشناس مسئول آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتی و عضو شورای آموزشی

11

خانم زهرا بوستانی

مربی بهورزی شبکه آران و بیدگل و عضو شورای آموزشی

12

آقای جواد سلمانی

کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی و عضو شورای آموزشی

13

آقای سید مهرداد جزایری

کارشناس بیماریهای غیرواگیر و عضو شورای آموزشی

14

خانم مرضیه صدف

کارشناس مرکز خدمات جامع سلامت و عضو شورای آموزشی

15

خانم شهناز خاندایی

کارشناس مسئول جوانان، نوجوانان و مدارس معاونت بهداشتی و عضو شورای آموزشی

16

آقای امیر حسین مدبرتبار

کارشناس بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی و عضو شورای آموزشی

17

خانم مریم رسولیان

کارشناس مسئول آموزش و ارتقاء سلامت شبکه آران و بیدگل و عضو شورای آموزشی

18

خانم زهرا دهقانی

کارشناس سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی و عضو شورای آموزشی

19

خانم صدیقه دهقانی

کارشناس بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی و عضو شورای آموزشی

20

خانم منیره خاکپور

کارشناس بیماریهای غیر واگیر معاونت و عضو شورای آموزشی

در سال 92 با توجه به گستردگی فعالیتها و با هدف تخصصی تر نمودن امور، اعضا در دو کمیته با عناوین ارزیابی برنامه های آموزشی و ارزیابی رسانه ها تقسیم شدند تا در جلسات جداگانه به بررسی برنامه ها و تولیدات آموزشی بپردازند . برنامه ریزی جهت بررسی رسانه ها به واحد آموزش سلامت و برنامه ریزی جهت بررسی برنامه های آموزشی به مرکز آموزش بهورزی محول گردید.

اهداف شورای آموزشی معاونت بهداشتی

هدف کلی

ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزشها در حوزه معاونت بهداشتی

اهداف اختصاصی :
- ارتقاء آموزش جامعه با تأکید برحیطه های نگرش و عملکرد
- ارتقاء آموزش مربیان با تأکید برحیطه های نگرش و عملکرد
- ارتقاء آموزش کارکنان با تأکید برحیطه های نگرش و عملکرد
- ارتقاء آموزش دانشجویان با تأکید برحیطه های نگرش و عملکرد

وظایف شورای آموزشی

1 - سیاستگذاری و نظارت برنامه های آموزشی در زمینه :

• نیاز سنجی
• اولویت بندی
• تعیین گروههای هدف
• طراحی روشهای آموزشی
• اجرای برنامه های آموزشی
• پایش و ارزشیابی
• نحوه هزینه کرد اعتبارات

2- ارزیابی مجموعه های آموزشی حوزه معاونت

3- توسعه پژوهش در زمینه آموزش

(آخرین بروز رسانی تاریخ 19/7/1399)

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر