توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

5:50:56 AM 1400 / 05 / 14
 

فرم های پرونده رابط

فرم های مربوط به کتابچه

سایر فرم ها

کارت رابط

فرم ثبت گزارش مشکلات بهداشتی

فرم دعوتنامه

فرم پیگیری

فرم ثبت فعالیتهای آموزشی

فرم رضایتنامه

فرم ماهیانه وقایع حیاتی

فرم کروکی منطقه تحت پوشش رابط

فرم خانوارهای تحت پوشش رابط

فرم جدول برنامه زمانی آموزش

جدول تفکیک فعالیتهای آموزشی

فرم طرح درس
 

 

 

 


 

فرم اردو و رضایتنامه

دفتر حضور غیاب رابطان بهداشتی

فرم درخواست ارسال پیام کوتاه

فرم مشخصات داوطلب متخصص

 

 

 

 

کارت شناسایی رابط افتخاری بهداشت

 
(آخرین بروز رسانی 15/9/1395)                                                                                                                                 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر