توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

5:03:09 AM 1400 / 05 / 14
 
تاریخچه:

تفکر اجرای طرح داوطلبان متخصص در اواخر سال 81 درمرکز توسعه شبکه وارتقاء سلامت شکل گرفت پروپوزال آن تهیه ودر گردهمایی کشوری مسئولین استانی برنامه در خرداد ماه 82 ارائه ومورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت .
سیاست مرکز توسعه شبکه و ارتقاء سلامت بر آن است که از طریق جلب مشارکتهای بین بخشی و اجرای طرح داوطلبان متخصص به شیوه های زیر اقدام و با ارتقاء دانش و مهارتهای رابطان بهداشت و درگیر نمودن سازمانهای توسعه فاکتورهای ضروری و زیربنایی زندگی سالم و مولد را به خانوارهای تحت پوشش آنها و جامعه منتقل نماید.
1.    باجلب مشارکت بین بخشی و استفاده ازمتخصصین سازمانهای دیگر تحت عنوان« داوطلبان متخصص» فرصتهای مناسبی جهت ارتقاء دانش ومهارتهای زندگی سالم ومولد برای رابطان بهداشت بوجود آورد .
2.    با جلب مشارکت بین بخشی سازمانهایی که قشری از جامعه را زیر پوشش دارند با استفاده از یک نظام آموزشی فعال ، آموزشهاو مهارتهای بهداشتی رابه نمایندگان آن سازمان بعنوان « داوطلبان متخصص » منتقل نمایند .
جلب مشارکت متخصصین نظام سلامت یا سایر سازمانهای توسعه جهت حمایتهای سیاسی ، مالی ، رفاهی ، فکری ومدیریتی از برنامه داوطلبان بهداشت .
 داوطلبین متخصص :
افراد متخصص جامعه می توانند در قالب گروههای داوطلبانه به صورت سازماندهی شده بخشی از تخصص علمی ومهارتهای کاربردی خود را از طریق آموزش به داوطلبان بهداشت ( رابط بهداشت ) برای توسعه پایدار ، تامین ، حفظ وارتقاء سطح سلامت وزندگی سالم برای افراد جامعه به طور رایگان بکار گیرند .
با ارائه خدمات شایان ( حمایت وهدایتی ، مهارتی وآموزشی) به ارتقاء سلامت در سطح قابل قبول به صورت فعال کمک مینمایند .
هر داوطلب می تواند دریک یا چند گروه زیر این برنامه را حمایت نمایند.
 
گروه1 : مهارتی    داوطلبانی هستند که کمک در جهت ارتقاء دانش ومهارتهای زندگی سالم ومولد مانند مهارتهای فنی مهندسی ، حرفه ای
، ملزومات ساختمانی ( تعریف یک ساختمان سالم ، تعمیر اولیه لوازم برقی ولوله کشی ، چگونگی مصرف صحیح از
آب وبرق وخدمات شهری ) پرورش گیاهان ، حرفه های درآمد زا و ... میکنند .        
گروه 2 : آموزشی    داوطلبانی هستند که موضوعات آموزشی ، بهداشتی والگوی زندگی سالم را به گروههای زیر مجموعه سازمان خود منتقل نمایند        
گروه 3:  آموزشی    داوطلبانی هستند که برنامه رابطان بهداشت را از نظر سیاسی ، رفاهی ومادی ، فکری ، برنامه ریزی ومدیریتی حمایت نمایند .      

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر