توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

1:21:26 AM 1398 / 03 / 26
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 98 از 180   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1799
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  hMai_ctl"Defaul00_raultphMa _ctlrptN ager;NewsPageIndex=85">8686  -&nbsnbs s ar;NewsPageIndex=85">86  -&nbsnbs sbsp;wsPasPag;Newex=8bs s in_c/bMa/bp;=85"nbs nbsp;-&nbsnbs-&nbp;ws &n"ctl00ex=8;New wsPa> &Ma/bp;=85"nbs;=85p;-&c/bMager" p;ws-&nb"ctl-&nb &n2  -  1082/a> 2  -  1092/a> 2  -  hMai_ctl"Defaul00_raultphMa _ctlrptN2/a> 2  -   -&nbsnbs s ar;NewsPageIndex=85">86 2  -  2  -  &Ma/bp;=85"nbs;=85p;-&c/bMager" p;ws-&nb"ctl-&nb/a> 2  -  1092/a> 2  -  hMai_ctl"Defaul00_raultphMa _ctlrptN2 a2er;NewsPageIndex=85">8686  -&nbsnbs s ar;NewsPageIndex=85">86  -&nbsnbs sbsp;wsPasPag;Newex=8bs s in_c/bMa/bp;=85"nbs nbsp;-&nbsnbs-&nbp;ws &n"ctl00ex=8;6ew wsPa> &Ma/bp;=85"nbs;=85p;-&c/bMager" p;ws-&nb"ctl-&n3 &n3  -  &Ma/bp;=85"nbs;=85p;-&c/bMager" p;ws-&nb"ctl-&n3/a> 3  -  1093/a> 3  -  hMai_ctl"Defaul00_raultphMa _ctlrptN3/a> 3  -   -&nbsnbs s ar;NewsPageIndex=85">86 3  -  3  -  &Ma/bp;=85"nbs;=85p;-&c/bMager" p;ws-&nb"ctl-&n3/a> 3  -  1093/a> 3  -  hMai_ctl"Defaul00_raultphMa _ctlrptN3 a3er;NewsPageIndex=85">8686  -&nbsnbs s ar;NewsPageIndex=85">86  -&nbsnbs sbsp;wsPasPag;Newex=8bs s in_c/bMa/bp;=85"nbs nbsp;-&nbsnbs-&nbp;ws &n"ctl00ex=8;8ew wsPa> &Ma/bp;=85"nbs;=85p;-&c/bMager" p;ws-&nb"ctl-&n4 &n4  -  &Ma/bp;=85"nbs;=85p;-&c/bMager" p;ws-&nb"ctl-&n4/a> 4  -  1094/a> 4  -  hMai_ctl"Defaul00_raultphMa _ctlrptN4/a> 4  -   -&nbsnbs s ar;NewsPageIndex=85">86 4  -  4  -  &Ma/bp;=85"nbs;=85p;-&c/bMager" p;ws-&nb"ctl-&n4/a> 4  -  1094/a> 4  -  hMai_ctl"Defaul00_raultphMa _ctlrptN4 a4er;NewsPageIndex=85">8686  -&nbsnbs s ar;NewsPageIndex=85">86  -&nbsnbs sbsp;wsPasPag;Newex=8bs s in_c/bMa/bp;=85"nbs nbsp;-&nbsnbs-&nbp;ws &n"ctl00ex=83bp;>  -&nbsnbs s ar;NewsPageIndex=85">86 &Ma/bp;=85"nbs;=85p;-&c/bMager" p;ws-&nb"ctl-&n5/a> 5  -  1095/a> 5  -  hMai_ctl"Defaul00_raultphMa _ctlrptN5/a> 5  -   -&nbsnbs s ar;NewsPageIndex=85">86 5  -  86 5  -  &Ma/bp;=85"nbs;=85p;-&c/bMager" p;ws-&nb"ctl-&n5/a> 5  -  1095/a> 5  -  hMai_ctl"Defaul00_raultphMa _ctlrptN5 a5er;NewsPageIndex=85">8686  -&nbsnbs s ar;NewsPageIndex=85">86  -&nbsnbs sbsp;wsPasPag;Newex=8bs s in_c/bMa/bp;=85"nbs nbsp;-&nbsnbs-&nbp;ws &n"ctl00ex=832p;>  -&nbsnbs s ar;NewsPageIndex=85">86 &Ma/bp;=85"nbs;=85p;-&c/bMager" p;ws-&nb"ctl-&n6/a> 6  -  1096/a> 6  -  hMai_ctl"Defaul00_raultphMa _ctlrptN6/a> 6  -   -&nbsnbs s ar;NewsPageIndex=85">86 6  -  86 6  -  &Ma/bp;=85"nbs;=85p;-&c/bMager" p;ws-&nb"ctl-&n6/a> 6  -  1096/a> 6  -  hMai_ctl"Defaul00_raultphMa _ctlrptN6 a6er;NewsPageIndex=85">8686  -&nbsnbs s ar;NewsPageIndex=85">86  -&nbsnbs sbsp;wsPasPag;Newex=8bs s in_c/bMa/bp;=85"nbs nbsp;-&nbsnbs-&nbp;ws &n"ctl00ex=834p;>  -&nbsnbs s ar;NewsPageIndex=85">86 &Ma/bp;=85"nbs;=85p;-&c/bMager" p;ws-&nb"ctl-&n7/a> 7  -  1097/a> 7  -  hMai_ctl"Defaul00_raultphMa _ctlrptN7/a> 74  -&nbsnbs s ar;NewsPageIndex=85">86 7  -  86 7  -  &Ma/bp;=85"nbs;=85p;-&c/bMager" p;ws-&nb"ctl-&n7/a> 7  -  1097/a> 7  -  hMai_ctl"Defaul00_raultphMa _ctlrptN7 a7er;NewsPageIndex=85">8686  -&nbsnbs s ar;NewsPageIndex=85">86  -&nbsnbs sbnbs sb00_raultphMa nb nb nb nb86nb nb nb p&n&nbsn's s ar;NewsPageIndex=86به مناسبت هفته سلامت:> &
nb p&n&nbsn's s ar;NewsPageIndex=86پایش سلامت نمازگزاران نمازجمعه شهرستان کاشان انجام شد> &nb
nb nb nb nb nb nb nb nb
p&n&nbsn"http://health.kaums.ac.ir/" target="_self" >صفحه اول معاونت> &p&n&nbsn"http://health.kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde507" target="_self" >معرفی معاونت> &p&n&nbsn"http://health.kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde463" target="_self" >شورای آموزشی معاونت> &p&n&nbsn"http://health.kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde63" target="_self" >شورای HSR معاونت> &p&n&nbsn"http://health.kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde71" target="_self" >واحد آموزش و ارتقاء سلامت p&n&nbsn"http://health.kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde77" target="_self" >'گروه آموزش بهورزی و کارکنانp&n&nbsn"http://health.kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde83" target="_self" >مرکز مدیریت شبکهp&n&nbsn"http://health.kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde104" target="_self" >سلامت روانی و اجتماعیp&n&nbsn"http://health.kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde108" target="_self" >سلامت خانواده و جمعیت> &p&n&nbsn"http://health.kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde91" target="_self" >پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر> &p&n&nbsn"http://health.kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde95" target="_self" >پیشگیری ومبارزه بابیماریهای غیرواگیر> &p&n&nbsn"http://health.kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde119" target="_self" >سلامت جوانان ،نوجوانان و مدارس> &p&n&nbsn"http://health.kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde514" target="_self" >بهداشت محیط> &p&n&nbsn"http://health.kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde129" target="_self" >بهداشت حرفه ای> &p&n&nbsn"http://health.kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde448" target="_self" >جلب مشارکتهای مردمی (داوطلبان)> &p&n&nbsn"http://health.kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde140" target="_self" >سلامت دهان و دندان> &p&n&nbsn"http://health.kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde136" target="_self" >واحد آمار> &p&n&nbsn"http://health.kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde147" target="_self" >امور اداری> &p&n&nbsn"http://health.kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde150" target="_self" >امور مالی> &p&n&nbsn"http://health.kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde143" target="_self" >امور آزمایشگاه ها> &p&n&nbsn"http://health.kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde509" target="_self" >شورای امر به معروف و نهی از منکر> &p&n&nbsn"http://health.kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde528" target="_self" >واحد روابط عمومی> &p&n&nbsn"http://health.kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde582" target="_self" >واحد تغذیه> &nb nb nb
nb
nb p&n&nbsn"http://kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde629">pimg alt="انتخاب پرتال برتر" src="http://dnt.kaums.ac.ir//UploadedFiles/Pictures/portal_bartar_kaums.png" style="width: 175px; height: 180px; bordsp-width: 0px; bordsp-style: solid;" />nbnbnb
nb nbnbnb nb
nb nb nb nb nb nb
nb  nb nb nbnb nb nb nb nb nb nb
nb ptbody&nb
nb
سند علمی دانشگاهnb p&n&nbsn"http://kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde532a>برنامه استراتژیک دانشگاهnb p&n&nbsn"http://darman.kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde110"& مدیریت حوادث و فوریت های پزشکیnb p&n&nbsn"http://webda.kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde75" target="_self">مـــاهنامه حـــیاتnb p&n&nbsn"http://www.hamandishi.net" target="_self">مرکز هم اندیشی اساتیدnb p&n&nbsn"http://edu.kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde492" target="_self">جشنواره شهید مطهری nb p&n&nbsn"http://darman.kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde136" target="_self">حاکمیــت بالینـــــیnb p&n&nbsn"http://kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde238&CatParentnde64" target="_self">پورتال دستگاه های اجرایی استان> &
nb p&n&nbsn"http://kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde535" target="_self">پرسش های متداول> &
nb p&n&nbsn"http://el.kaums.ac.ir" target="_self">Distance Learning College> &
nb p&n&nbsn"http://salamat.kaums.ac.ir" target="_self">مجمع خیرین سلامت> &nb nb اعضای هیات علمی> &
nb p&n&nbsn"http://staff.kaums.ac.ir">کارکنان دانشگاه nb p&n&nbsn"http://gallery.kaums.ac.ir">گالری عکس دانشگاهnb p&n&nbsn"http://1490.behdasht.gov.ir/"& مرکز پاسخگویی 1490nb p&n&nbsn"http://kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde346">نظام جامع پیشنهادات> &
nb p&n&nbsn"http://kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde474">کانون دانش آموختگان> &
nb p&n&nbsn"http://kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde413"& ارتباط با مدیران> &
nb p&n&nbsn"http://kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde536">راهنمای ارباب رجوع> &
nb p&n&nbsn"http://kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde92">روش انجام خدمات> &
nb p&n&nbsn"http://kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde93"& فهرست خدمات قابل ارائهnb p&n&nbsn"http://kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde83"> کمیته ها و شوراهاnb nb دریافت آنتی ویروس> &
nb p&n&nbsn"http://itsm.kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde130"& امور مشترکین> &
nb p&n&nbsn"http://amoozesh.kaums.ac.ir/samaweb/"& ثبت نام و انتخاب واحد> &
nb p&n&nbsn"http://nobat.kaums.ac.ir/"& نوبت دهی درمانگاه ها> &
nb p&n&nbsn"http://student.kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde109"& رزرو شارژ اینترنتی غذا> &
nb p&n&nbsn"http://kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde544"> فیلم های آموزش سلامت> &
nb p&n&nbsn"http://kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde547"> روزنامه های ایران> &
nb p&n&nbsn"http://tarh.kaums.ac.ir/"> ثبت نام متقاضیان طرح> &
nb p&n&nbsn"http://mail.kaums.ac.ir"> پست الکترونیک دانشگاهnb p&n&nbsn"http://kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde48&CatParentnde62"> دانشگاه های علوم پزشکیnb  
nb nb
nb pspan lang="fa">p&n&nbsn"http://kaums.ac.ir/">صفحه اول دانشگاه معرفی دانشگاهpspan lang="fa">p&n&nbsn"http://kaums.ac.ir/"> pspan lang="fa">p&n&nbsn"http://staff.kaums.ac.ir/">کارکنان pspan lang="fa">p&n&nbsn"http://kaums.ac.ir/"> p&n&nbsn"http://kaums.ac.ir/"> p&n&nbsn"http://contact.kaums.ac.ir/">تماس با دانشگاهpspan lang="fa">p&n&nbsn"http://kaums.ac.ir/"> pspan lang="fa">p&n&nbsn"http://itsm.kaums.ac.ir/s s ar;NewsPageInde130"&امور مشترکین> &pspan lang="fa">p&n&nbsn"http://kaums.ac.ir/"> pspan lang="fa">p&n&nbsn"http://kaums.ac.ir//s s ar;NewsPageInde229&Action=ViewForm"&تماس با مدیر سایت> &nb  nb
nb تعداد بازدیدهای امروز: 16nb
nb nb تعداد بازدیدکنندگان امروز: 15nb nb   pspan lang="fa">Copyright @2019" KAUMSnb pspan style="color: #3399cc">pspan lang="fa">pspan lang="fa">p&n&nbsn"http://kaums.ac.ir"&دانشگاه علوم پزشکی کاشان > &nb pdiv class="Statpnltext">nbnbpimg alt="" height 19" src="../App_Themes/kaums9301/imgeIs/Add_Friend-128.png" width="20" class="auto-style1" /> nb p&n&nbsn"javascript:AjaxCallTellAFriendNew();">ارسال به دوستان> &nb nbnbpscript langugeIn"javascript" typIn"text/javascript"&nb var tafNamInd = atl00_fdfgorm1_txtYourNamI";nbvar tafEmailnd = atl00_fdfgorm1_txtYourEmail";nbvar tafFriendNamInd = atl00_fdfgorm1_txtFriendNamI";nbvar tafFriendEmailnd = atl00_fdfgorm1_txtFriendEmail";nbnbp/script&nb nbpdiv id DivTaf" class="HiddenElement" style="width: 320px;background-color:#fff; bordsp-right: #e7e6e7 thin solid;nb bordsp-top: #e7e6e7 thin solid; bordsp-left: #e7e6e7 thin solid; bordsp-bottom: #e7e6e7 thin solid;"&nb nb
nb pimg id atl00_fdfgorm1_ImgeI2" src="imgeIs/delete_16.jpg" bordsp="0" />nb > &nb nb ارسال به دوستان> td&nb nb pimg id atl00_fdfgorm1_ImgeI1" src="imgeIs/lettsp_32.jpg" bordsp="0" />> td&nb > tr>nb > table>nb >br />nb pdiv id DivTafMessgeI" class="HiddenElement">nb p/div&nb pdiv id DivTafLoading" class="HiddenElement">nb pdiv style="text-align: aentsp;">nb pimg id atl00_fdfgorm1_imgLoading" src="imgeIs/loading.gif" bordsp="0" />nb p/div&nb p/div&nb pdiv id DivTafForm" class="VisibleElement">nb pdiv class="DivAdminAddEditForm">nb nb nb nb nb
> td&nb nb نام شما:> td&nb > tr>nb
> td&nb nb ایمیل شما:> td&nb > tr>nb
> td&nb nb نام گیرنده:> td&nb > tr>nb
> td&nb nb ایمیل گیرنده:> td&nb > tr>nb > table>nb >div style="text-align: left;">nb nb p/div&nb p/div&nb p/div&nbp/div&nbnb nbnb nb p/div&nb p/div&nbnbnb> td&nb > tr>nb > table>nb > td&nb nb > tr>nb nb > table>nb nbnb nb nb nb nb nb nb