توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

1:01:26 AM 1398 / 03 / 26
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 179 از 180   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1799
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  97 tfel088_ ea ctl00_ctl00_rptNewsPbr" hre S g sPager_ctl310_lnkPagegeIndex=152">1ewsPageInFea ctlCkPagPager" hre p;-&nbs;-&i="De288888888ager".aspx?PageID=67 ; ; cphM288888888agerult.ault.aspx?PageID=45&NewsPageIndex=151">152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  ; ; cphM288888888age="De7ault.aspx?PageID=45&NewsPageIndex=156">157  -  158  -  97 tfe5088_ ea ctl00_ctl00_rptNewsPbr" hre S g sPager_ct7310_8nkPagegeIndex=152">1e52">1e00_rh t eg iditl00_'tl00_rptNewsPbr" hre Sg hre67'>kPag
eg iditl00_'tl00_rptNewsPbr" hre Sg hre67'>سنجش سلامت دانشجویان بدو ورود به دانشگاه علوم پزشکی با هدف بررسی اختلالات جسمانی و رفتاری kPageg سنجش سلامت دانشجویان بدو ورود به دانشگاه علوم پزشکی با هدف بررسی اختلالات جسمانی و رفتاری از تاریخ 26/6/90 شروع و تا تاریخ 30/6/90 ادامه دارد .این معاینات با همکاری معاونتهای بهداشتی و دانشجویی دانشگاه در محل دانشکده پزشکی انجام می گردد . kPtd>eg kPtrgeg eg kPtrgeg kPtbodygegkPtable>eg kPtrgeg eg kPtrgeg kPtbodygegkPtable>eg kPtrgeg eg kPtrgeg kPtbodygegkPtable>eg kPtrgeg eg kPtrgeg kPtbodygegkPtable>eg kPtrgeg eg kPtrgeg kPtbodygegkPtable>eg kPtrgeg eg kPtrgeg kPtbodygegkPtable>eg kPtrgeg eg kPtrgeg kPtbodygegkPtable>eg kPtrgeg eg kPtrgeg kPtbodygegkPtable>eg kPtrgeg eg kPtrgeg kPtbodygegkPtable>eg kPtrgeg ageا"" هدف بررسی اخت" target="_self" >gفاو ؄ Fو رفPager colr cPtageا"" هدف بررسی اختefr w-ctl00yle=s507" target="_self" > Fرلا Fو رفPager colr cPtageا"" هدف بررسی اختefr w-ctl00yle=s463" target="_self" >Sر ع آg resا Fو رفPager colr cPtageا"" هدف بررسی اختefr w-ctl00yle=s63" target="_self" >Sر ع HSR Fو رفPager colr cPtageا"" هدف بررسی اختefr w-ctl00yle=s71" target="_self" >Sا آg res msر S ء iimg w Pager colr cPtageا"" هدف بررسی اختefr w-ctl00yle=s77" target="_self" >'گرواآg res ب؇ ع msکiکرimPager colr cPtageا"" هدف بررسی اختefr w-ctl00yle=s83" target="_self" >mg کie mg iع w i ک؇Pager colr cPtageا"" هدف بررسی اختefr w-ctl00yle=s104" target="_self" > iimg w روiimع msiتg عPager colr cPtageا"" هدف بررسی اختefr w-ctl00yle=s108" target="_self" > iimg w خim ikاsجmg فPager colr cPtageا"" هدف بررسی اختefr w-ctl00yle=s91" target="_self" >Sا تاماsmg ا ا ا٧ عg مmkع iتاPager colr cPtageا"" هدف بررسی اختefr w-ctl00yle=s95" target="_self" >Sا تاماsg ا ا ا عg مmkع dعiوgتاPager colr cPtageا"" هدف بررسی اختefr w-ctl00yle=s119" target="_self" > iimg w جر im im m ر im im smg kikk Pager colr cPtageا"" هدف بررسی اختefr w-ctl00yle=s514" target="_self" >ب؇ kik.اmg اPager colr cPtageا"" هدف بررسی اختefr w-ctl00yle=s129" target="_self" >ب؇ kik.الا عPager colr cPtageا"" هدف بررسی اختefr w-ctl00yle=s448" target="_self" >ج img i کi عmg km an ( kiر iki؆)Pager colr cPtageا"" هدف بررسی اختefr w-ctl00yle=s140"itarget="_self" > iimg w زiim sز؆kiimPager colr cPtageا"" هدف بررسی اختefr w-ctl00yle=s136" target="_self" >ر آg Pager colr cPtageا"" هدف بررسی اختefr w-ctl00yle=s147" target="_self" >iimg eikikمPager colr cPtageا"" هدف بررسی اختefr w-ctl00yle=s150"itarget="_self" >img eg لanPager colr cPtageا"" هدف بررسی اختefr w-ctl00yle=s143" target="_self" > g eآg ا ت اiiPager colr cPtageا"" هدف بررسی اختefr w-ctl00yle=s509" target="_self" >Sر ع g ٧ اg وف sm ع ie mgنکiPager colr cPtageا"" هدف بررسی اختefr w-ctl00yle=s528" target="_self" >Sا رواطgmg m anPager colr cPtageا"" هدف بررسی اختefr w-ctl00yle=s58 target="_self" >Sا تغذmPager colr cPtspمgeا"" هدٱسی اختefr w-ctl00yle=s629">اه ب="gimفخiimر gim ر g وب" هدdntرسی اختلالات جسمانی portat_bartar_سی png و داعل: 175px; پزش: 18eg ;obordک-عل: eg ;obordک- د: solid;" =r/ger گspspr colspr c sspr c sp nd ssp ndolsp spمgeg sprdiv g ="kPtbodygeeee< گeeeeeegeا"" هدٱسی اختefr w-ctl00yle=s359"> kgmm anزgim ت r/ger_c=گeeeeeegeا"" هدٱسی اختefr w-ctl00yle=s53ه رmgm ii wر تژکeزgim ت r/ger_c=گeeeeeegeا"" هدdarmanرسی اختefr w-ctl00yle=s110"l mg iع w iوg ٯث smوgع w iianmresکr/ger_c=گeeeeeegeا"" هدwebdaرسی اختefr w-ctl00yle=s75" target="_self">mgـــ mgm حـــع تr/ger_c=گeeeeeegeا"" هدwww.hamandishi.net" target="_self">mg کie mmg imisا iتiPager_c=گeeeeeegeا"" هدeduرسی اختefr w-ctl00yle=s49 target="_self">iشm اm شmعkmg iع r ger_c=گeeeeeegeا"" هدdarmanرسی اختefr w-ctl00yle=s136" target="_self">ک anــ w imanنـــــr/ger_c=گeeeeeegeا"" هدٱسی اختefr w-ctl00yle=s238&CatParشe=s64" target="_self">S ر gimeزg wت miianار iananا w ٱPager_c=گeeeeeegeا"" هدٱسی اختefr w-ctl00yle=s535" target="_self">mر es miianmg زgiرلPager_c=گeeeeeegeا"" هدelرسی اخ" target="_self">Distance Learning CollegePager_c=گeeeeeegeا"" هدsalamatرسی اخ" target="_self">mg mg خعkعm iimg wPager گeeer div گeeer colspeeerdd دو و3" دا10: pgeg نشک; عل: 2%;">sprه ب="" ب" هدٱسی اختلالات جس93/home/B-H-Fooک-Vک-Line png و داعل: 3g ;oپزش: 18eg ;" =r/colspeeerdd دو و3" دا10: pgeg rزش; عل: 32%;">spr گeeeegeا"" هدasatidرسی اخ"> iianmعkiتgmm anPager_c=گeeeeegeا"" هدstaffرسی اخ">کiک؆ٱ زgi؆ ت r ger_c=گeeeeegeا"" هدgalleryرسی اخ">ڪ لkعgکi زgi؆ ت r ger_c=گeeeeegeا"" هد1490.behdasht.govخ/"l mg کie miخگوanan1490r ger_c=گeeeeegeا"" هدٱسی اختefr w-ctl00yle=s346">mظ g ج g Sا نiiزgi wPager_c=گeeeeegeا"" هدٱسی اختefr w-ctl00yle=s474">کiن ر زgi؆ eآgmخwت ٱPager_c=گeeeeegeا"" هدٱسی اختefr w-ctl00yle=s413"l gi giطgi mg i iٱPager_c=گeeeeegeا"" هدٱسی اختefr w-ctl00yle=s536">i immg ianiرgiiرgر Pager_c=گeeeeegeا"" هدٱسی اختefr w-ctl00yle=s9 >iر eiٱج g ختm iiwPager_c=گeeeeegeا"" هدٱسی اختefr w-ctl00yle=s93"l miتgتm iiw S بmeiرgئr ger_c=گeeeeegeا"" هدٱسی اختefr w-ctl00yle=s83">کm aniاmi msSر mir ger گeeer/colspeeerdd دو و3" دا10: pgeg نشک; عل: 2%;">sprه ب="" ب" هدٱسی اختلالات جس93/home/B-H-Fooک-Vک-Line png و داعل: 3g ;oپزش: 18eg ;" =r/colspeeerdd دو و3" دا10: pgeg rزش; عل: 32%;">spr گeeeegeا"" هدitsmرسی اختefr w-ctl00yle=s94">زgع miw آٱفanوaniر Pager_c=گeeeeegeا"" هدitsmرسی اختefr w-ctl00yle=s130"l mgmeg . کعmPager_c=گeeeeegeا"" هدamoozesرسی اختsamaweb/"l ثgw Sمو mفg بو حPager_c=گeeeeegeا"" هدnobatرسی اخ/"l mmgw تmع تi iنڪ اmiPager_c=گeeeeegeا"" هدstudشرسی اخ/efr w-ctl00yle=s109"l رi؈ i ژ عmفgmanغذiPager_c=گeeeeegeا"" هدٱسی اخ/efr w-ctl00yle=s544"> mعmm mianآgmres iimg wPager_c=گeeeeegeا"" هدٱسی اخ/efr w-ctl00yle=s547"> gmrmimgاmianianرiنPager_c=گeeeeegeا"" هدtarرسی اخت"> ggw Sمg wS ضaniن طرPager_c=گeeeeegeا"" هدmailرسی اخ"> mتgلکigm رکeزgim ت r/ger_c=گeeeeegeا"" هدٱسی اخ/efr w-ctl00yle=s48&CatParشe=s6 >eزgim ت اmianعmmm mresکعr/ger_c=گeeeee r گeeer/colspeer/c sspr/ceg sprه ب="" ب" هدٱسی اختلالات جس93/home/B-H-Fooک-Ho-Line png و داعل: 70eg ;oپزش: 2g ;" =r/ گeح دا10: pgeg نشک;">sprو lang="fa">و lang="fa">geا"" هدٱسی اخ/">صmiا ٱلeزgim ت r/gergeا"" هدٱسی اخ/"> rه ب="" ب" هدٱسی اختلالات جسfooک/Seperator.gif" داعل: 5px; پزش: 11px; bordک-عل: eg ;obordک- د: solid;" = r gergeا"" هدٱسی اخ/efr w-ctl00yle=s53">g فعeزgim ت r/ger/و er/و erو lang="fa">و lang="fa">geا"" هدٱسی اخ/"> rه ب="" ب" هدٱسی اختلالات جسfooک/Seperator.gif" داعل: 5px; پزش: 11px; bordک-عل: eg ;obordک- د: solid;" =r/gergeا"" هدٱسی اخ/"> r/ger/و er/و erو lang="fa">و lang="fa">geا"" هدstaffرسی اخ/">کii ک؆ٱr/ger/و ergeا"" هدٱسی اخ/"> r ger/و erو lang="fa">و lang="fa">geا"" هدٱسی اخ/"> rه ب="" ب" هدٱسی اختلالات جسfooک/Seperator.gif" داعل: 5px; پزش: 11px; bordک-عل: eg ;obordک- د: solid;" =r/ger/و er/و erو lang="fa">geا"" هدٱسی اخ/"> r/gerو lang="fa">geا"" هدcontacرسی اخ/">تg gi زgim ت r/ger/و er/و erو lang="fa">و lang="fa">geا"" هدٱسی اخ/"> rه ب="" ب" هدٱسی اختلالات جسfooک/Seperator.gif" داعل: 5px; پزش: 11px; bordک-عل: eg ;obordک- د: solid;" =r/gergeا"" هدٱسی اخت"> r/ger/و er/و erو lang="fa">و lang="fa">geا"" هدitsmرسی اختefr w-ctl00yle=s130"l gmeg . کعmPager/و er/و erو lang="fa">و lang="fa">geا"" هدٱسی اخت"> rه ب="" ب" هدٱسی اختلالات جسfooک/Seperator.gif" داعل: 5px; پزش: 11px; bordک-عل: eg ;obordک- د: solid;" =r/gergeا"" هدٱسی اخت"> r/ger/و er/و erو lang="fa">و lang="fa">geا"" هدٱسی اختefr w-ctl00yle=s229&Action=ViewForm"l g gi g i ian wPager/و er/و er_c=گee r گr div گگr div گگگeespگeesper/colspeerdd vل داtopدهee sp rه ب="" پزش37" ب"../App_Themسسی9301/im0ylsstat-icon png عل="46"=گ rdivoclass="Statpnlده rdivoclass="Statpnl10: ده rه idاtl00_TodayVVCCtrl1_todayvisit" ب"App_Themسefr Skin/im0ylsstat png ل داabsmiddle" bordک="0"i=گ زgikgireimian g mز: 15گrbr=گ rه idاtl00_TodayVVCCtrl1_todayvisito" ب"App_Themسefr Skin/im0ylsstat-change3 png ل داabsmiddle" bordک="0"i=گ زgikgireiک؆mت ن اg mز: 14گ r div گ r div گ  sp rdivoclass="Statpnlده rdivoclass="Statpnl10: دهههesp sp rdivoidاtl00_CopyRزش_pnlContrادspمdivog ="kPtbodygح دا10: pgeg نشک;">sprو داcolor:#ffff00;">  rو lang="fa">و lang="fa">Copyrزش @2019&quo; KAUMSr/و er/و er/و er_c=گeeو داcolor: #3399cc">و lang="fa">و lang="fa">geا"" هدٱسی اخ"l ن ت اعmmm mresکعکi iن Pager/و er/و er/و er/ گr div گگr div گگگeespگeesp r div گ r div گ  spگdivoclass="Statpnl">sp divoclass="Statpnl10: ">spگه ب="" پزش19" ب"../App_Themسسی9301/im0ylsAdd_Friend-128 png عل="0"iclass="auto- د1"i=esp geا""javascript:AjaxCallT llAFriendNew();">iالgادوw ٱPagesp spگscript langu0yl""javascript" typl""10: /javascript"esp var tafNamle= = tl00_fdfgorm1_txtYourNaml";spvar tafEmaile= = tl00_fdfgorm1_txtYourEmail";spvar tafFriendNamle= = tl00_fdfgorm1_txtFriendNaml";spvar tafFriendEmaile= = tl00_fdfgorm1_txtFriendEmail";spگ/scriptesp گdivoidاDivTaf" class="HiddenElemnt" داعل: 32eg ;background-color:#fff;obordک-rزش: #e7e6e7 thi olid;sp bordک-top: #e7e6e7 thi olid; bordک-lef: #e7e6e7 thi olid; bordک-bottom: #e7e6e7 thi olid;"esp sp ه idاtl00_fdfgorm1_Im0yl وب"im0ylsdelete_16.jpg bordک="0"i=گ Pagesp r/colsp rdd داg ection rtl; 10: pgeg rزش">sp iالgادوw ٱPacolsp rdd داعل: 35px">sp ه idاtl00_fdfgorm1_Im0yl1"iب"im0ylsletک_32.jpg bordک="0"i=Pacolsp Pac ssp Pac-colssp P_c=گ divoidاDivTafMess0yl"iclass="HiddenElemnt"=گ div گ divoidاDivTafLلing"iclass="HiddenElemnt"=گ divo دا10: pgeg نشک;">sp ه idاtl00_fdfgorm1_هLلing"iب"im0ylslلing.gif" bordک="0"i=sp div گ div گ div idاDivTafForm"iclass="VisicolElemnt"=گ divoclass="DivAdminAddEditForm"=گ sp SمSg :Pacolsp Pac ssp sp ianm anلgSg :Pacolsp Pac ssp sp Sمڪimm:Pacolsp Pac ssp sp ianm anلڪimm:Pacolsp Pac ssp Pac-colssp Pdivo دا10: pgeg lef;">sp