توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

1:48:26 AM 1398 / 03 / 26
 
RSS اخبار معاونت
صفحه 178 از 180   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1799
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  29 t.aspgeIghl 28 t.as 9 Pager_chref=""ctl00_cieIndel="0"es oageIndex=8">9 Pager_chref=""ctl00_cieIndel="0"es oageIndex=8">9 Pager_chref=""ctl00_cie 9c.ir/Def_cie>336  -  37  -  28 t.as  -  0  -   -  52  -  29 t.aspgeIghl 28 t.as 9 Pager_chref=""ctl00_cieIndel="0"es oageIndex=8">9 Pager_chref=""ctl00_cie 9c.ir11tN Pager_chref=""ctl00_cieIndel="0"es oageIndex=8"56  -  57  -  28 t.as  -   -   -  62  -  29 t.aspgeIghl 28 t.as 9 Pager_chref=""ctl00_cieIndel="0"es oageIndex=8">9 Pager_chref=""ctl00_cie 9c.ir13tN Pager_chref=""ctl00_cieIndel="0"es oageIndex=8"66  -  67  -  28 t.as  -   -   -  72  -  29 t.aspgeIghl 28 t.as 9 Pager_chref=""ctl00_cieIndel="0"es oageIndex=8">9 Pager_chref=""ctl00_cie 9c.ir15tN Pager_chref=""ctl00_cieIndel="0"es oageIndex=8"76  -  77  -  28  -   -   -  82  -  29 t.aspgeIghl 289 Pager_chref=""ctl00_cieIndel="0"es oageIndex=8">9 Pager_chref=""ctl00_cie 9c.ir17tN Pager_chref=""ctl00_cieIndel="0"es oageIndex=8"86  -  87  -  28  -   -   -  92  -  29 t.aspgeIghl 289 Pager_chref=""ctl00_cieIndel="0"es oageIndex=8">9 Pager_chref=""ctl00_cie 9c.ir19tN Pager_chref=""ctl00_cieIndel="0"es oageIndex=8"96  -  97  -  28  -   -   -  10>  -  29 t.aspgeIghl 289 Pager_chref=""ctl00_cieIndel="0"es oageIndex=8">9 Pager_chref=""ctl00_cie 9c.ir21tN Pager_chref=""ctl00_cieIx=8"5&NewsPageIndex=b/;-106  -  107  -  28  -   -   -  11>  -  29 t.aspgeIghl 289 Pager_chref=""ctl00_cieIndel="0"es oageIndex=8">9 Pager_chref=""ctl00_cie 9c.ir23tN Pager_chref=""ctl00_cieIx=8"5&NewsPageIndex=b/;-116  -  117  -  28  -   -   -  12>  -  29 t.aspgeIghl 289 Pager_chref=""ctl00_cieIndel="0"es oageIndex=8">9 Pager_chref=""ctl00_cie 9c.ir25tN Pager_chref=""ctl00_cieIx=8"5&NewsPageIndex=b/;-126  -  127  -  28  -   -   -  13>  -  29 t.aspgeIghl 289 Pager_chref=""ctl00_cieIndel="0"es oageIndex=8">9 Pager_chref=""ctl00_cie 9c.ir27tN Pager_chref=""ctl00_cieIx=8"5&NewsPageIndex=b/;-136  -  137  -  28  -   -   -  14>  -  29 t.aspgeIghl 289 Pager_chref=""ctl00_cieIndel="0"es oageIndex=8">9 Pager_chref=""ctl00_cie 9c.ir29tN Pager_chref=""ctl00_cieIx=8"5&NewsPageIndex=b/;-146  -  147  -  28  -   -   -  15>  -  29 t.aspgeIghl 289 Pager_chref=""ctl00_cieIndel="0"es oageIndex=8">9 Pager_chref=""ctl00_cie 9c.ir31tN Pager_chref=""ctl00_cieIx=8"5&NewsPageIndex=b/;-156  -  157  -  28  -   -   -  16>  -  29 t.aspgeIghl 289 Pager_chref=""ctl00_cieIndel="0"es oageIndex=8">9 Pager_chref=""ctl00_cie 9c.ir33tN Pager_chref=""ctl00_cieIx=8"5&NewsPageIndex=b/;-166  -  167  -  28  -   -   -  17>  -  29 t.aspgeIghl 9 Pager_chref=""ctl00_cieIndel="0"es oageIndex=8">9 Pager_chref=""ctl00_cie 9c.ir35tN Pager_chref=""ctl00_cieIx=8"5&NewsPageIndex=b/;-176  -  177  -   -  p;
d="_chre'=""ctl00_cieIx=8"5&Page5&a80'>
d="_chre'=""ctl00_cieIx=8"5&Page5&a80'>سلامت روان و حمایت مسئولین
d="_chre'=""ctl00_cieIx=8"5&Page5&a79'>پیش به سوی سرمایه گذاری برای سلامت روان
d="_chre'=""ctl00_cieIx=8"5&Page5&a78'>اهم اقدامات بهداشتی انجام شده در مراسم قالیشویان مشهد اردهال
d="_chre'=""ctl00_cieIx=8"5&Page5&a77'>عملیات مبارزه با سالک در سال 1300 به پایان رسید
d="_chre'=""ctl00_cieIx=8"5&Page5&a76'>شورای سلامت شهرستان در تاریخ 6/7/00 برگزار شد شور dp aaالهسلایhref= 4500آٯر منا؅اندu PageInd p

d="_chre'=""ctl00_cieIx=8"5&Page5&a76'>شورای سلامت شهرستان در تاریخ 6/7500 برگزار شد سومین جلسه شورای سلامت در سال 00 مورخ 6/7hivن سن –مشکات و بخش کویرا/UpeIxB4axB4t ="bت
d="_chre'=""ctl00_cieIx=8"5&Page5&a79'>
d="_chre'=""ctl00_cieIx=8"5&Page5&a79'>پیش به سوی سرمایه گذاری برای سل400 برگزار شد p
d="_chre'=""ctl00_cieIx=8"5&Page5&a78'>
d="_chre'=""ctl00_cieIx=8"5&Page5&a78'>اهم اقدامات بهداشتی انجام شده 200 برگزار شد 4ab آ00 id= ع&6'>یl< tازا d4a 07d
<آ 070 t>> 07> 07tl/r 2" < tا 00"ا0 ilض l7 / 12-9:2> p
d="_chre'=""ctl00_cieIx=8"5&Page5&a78'>
d="_chre'=""ctl00_cieIx=8"5&Page5&a78'>اهم اقدامات بهداشتی انجام شده 100 برگزار شد سومین جلسه شورای سلامت در سال 00 مورخ 6/7aberأس ساعت 30/18 با حضور معاو ا
> t / i7> t 4f2 ا < ia="c 7a/ ا 2" یa/t0؅آ یa/ه۩ ا< a ا< tge 4abا 0aهدؾB>ا >یا< ia < ia="c 7a/ ا 2" یols ٨ t 0a 07>اcٲhا>،ا / 12-9:2> p
d="_chre'=""ctl00_cieIx=8"5&Page5&a78'>
d="_chre'=""ctl00_cieIx=8"5&Page5&a78'>اهم اقدامات بهداشتی انجام شده 000 برگزار شد 7tlمهr :a d/blsp r ا>4f2 7> 45 (ا >4a 0< "c t ؈ 7tl2" ا>o b at> 7 b ٨ t at il lb ؈ abr r dاا lb t >)-یh= 0 t p r pا>4f2 >-ی؈> 7ی /r >4ab> 7ۈ pا>4f2 il
د l؁a 2 ۈ p="c 7 برion:ioد p=" r p="c 7 برion:ioد ر0> r 0xr p="c 7 برion:ioد ر0> r HSR p="c 7 برion:ioد 0 at> 0x t a d B4 a د 'ا 2 0x P/ 0h=8r t آ رآ7 7 برion:ioد lb l2"آ برion:ioد B4 a د B4 a د 0lع،l t id/h=80 d/ d/ ر r رع،l برion:ioد 0lع،l t ر/h=80 d/d/ ر r غlرع،l برion:ioد B4 a t> t: # tر> t> t:t idsp h= برion:ioد B/ dsp 2" idaط برion:ioد B/ dsp 2" a 0 d r برion:ioد B a t2" hآa d d r t>o i (sp > ap )0/رion:ioد B4 a B/ dsp 2" a 0 d r برion:ioد B/ dsp 2" a 0 d r برion:ioد <رای سلامabsd rowsp یdp " target="_selfر س؈ر معاو /r معاو /rعاو /r> 7tl2" ا>o /r> dsp 2"Porta سال aر absd h=" ;Page ش؄ال/rعاو /r> 7tl> dsp 2"Porta inn 7deh /rعاو س > id t tl00_porta 93_pnlContrad7d80 0 سه شور غbMe7d80u(this);" onmou"ShowSubMenu(this);">د B>اove="شر7" td Page ش؄ttiage ر><0"c ;" onmoudnt="ShowSubMenu t 0a 07>اcٲporta _barta / 122> ><0 >ی: 175px; ia <: 18d> ; at - >ی: d> ; at -0 : solidss=tl>/targ ب؈رخ 6/7deh7d888888خ 6/7d888888خ 6/7d7d7d888888 888888/r>get=7d88888/r>geت 8888/r>ge ست 8888 8888 /rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr>get=7d888>geت 888 888f" > 8888f" dsp 2"DownCertMe7d8888>get=7d888>geت 88>ge ست rrr44 #fآ٪ rrr44444444 rrr444447d7d88 rrr rrr t dsp 2"Fooغt "ovو t غMe7drrr ت rrr t=7drrrrrrr8f"t dsp 2"Fooغ"ovو t غM lb ؈ abr r dا=7d888> ت 8888> dlsp r ا>>>8888 rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr r> id t tl00_FooغLink_pnlContrad7d80"t p r غMat ؈ abt>< r dاt><0 >ی: 85%bMe7d80 ت 888> dl tge 4480 >ی: 32%bMe7d8888> ل="ر سال< ب؄0u(this);" onmou"ShowSubMenu(this);">د ت 514d="_rgetanlشt-a u"S>/tar 7tl؄0u(this);" onmou"ShowSubMenu(this);">د /tar 7tl؄0u(this);" onmoudarman="ShowSubMenu(this);">د د د gtar 7tl؄0u(this);" onmoudarman="ShowSubMenu(this);">د ro>رgetــ_setia؄etنـــــet" tar 7tl؄0u(this);" onmou"ShowSubMenu(this);">د د g ب؄>get=7d> dl tge 4480 سه شور غb >ی: 2%bMe7d8888>>اove="480"c ;" onmou"ShowSubMenu t 0a 093/home/B-H-Fooغ-Vغ-Line2> ><0 >ی: 3> ; ia <: 18d> ;s=tl>/et=7d> dl tge 4480 سه شورra ی: 32%bMe7d8888> ب؄80u(this);" onmouasatid="ShowSubMenpJ bMetaw-al1 00d="_rgetrget= 7tl؄0u(this);" onmoustaff="ShowSubMenpJ rod h>رt- row < t-a u"Sr>gtar 7tl؄0u(this);" onmougallery="ShowSubMenpJ u"1t="d=" row < t-a u"S>gtar 7tl؄0u(this);" onmou1490.behdasht.govMen/=3" th>o63"od خگوeteta1490>gtar 7tl؄0u(this);" onmou"ShowSubMenu(this);">د د د د egeM"St" tMetaaر=iad ر=د >egoaIoM"as u"o 7" arga rget= 7tl؄0u(this);" onmou"ShowSubMenu(this);">د gtar 7tl؄0u(this);" onmou"ShowSubMenu(this);">د elfrgetowspaw-a3"panlabsp;gtarg ب؄>/et=7d> dl tge 4480 سه شور غb >ی: 2%bMe7d8888>>اove="480"c ;" onmou"ShowSubMenu t 0a 093/home/B-H-Fooغ-Vغ-Line2> ><0 >ی: 3> ; ia <: 18d> ;s=tl>/et=7d> dl tge 4480 سه شورra ی: 32%bMe7d8888> ب؄80u(this);" onmouitsm="ShowSubMenu(this);">د ;s=tthis);" onthy="ShowSubMenpJ u"1t="d=" row < t-a u"S>gtar 7tl؄0u(this);" onmou1490.behdasht.govMen/=3" th>o63"od خگوeteta1490>gtar 7tl؄0u(this);" 4; 00_cد" tar 7tl s);"et=st'=st="ShowSubMenpJ u"1t="d=" row < t-a u"S>gtar 7tl؄0u(this);" onmou1490.behdasht.govMen/=3" th>o63"od خگوeteta1490>gtar 7tl؄0u(this);" 5; ia <: 18d> ;s=tl s);"etontsoli="ShowSubMenpJ u"1t="d=" row < t-a u"S>gtar 7tl؄0u(this);" onmou1490.behdasht.govMen/=3" th>o63"od خگوeteta1490>gtar 7tl؄0u(this);" 4رgetــ_setia؄etss);"et888barta / 122> ><0 >ی: 175px; ia <: 18d> ; at -(this);" 4رgetــ_setia؄etssnob 7tl؄0u( > >یreonmrgtataPorsp;o63"od خگور lasgta iioo63"od خگ54"1tا0ubMl؄ a3"pa u"1t="d=" row);" 4رgetــ_setia؄etssl؄0u(" th>o63"od خگ5471t hpah="="dی: 175px;d="ای Po ط la row);" 4رgetــ_setia؄etssmai_rgetrget= 71tؾ t="eta" : helfr>gtar 7tl؄0u(this);" onmoudـ_setia؄etssrgetrget= " th>o63"od خگ4 onmou"ShowSubMenuMe7ar 7tl؄l؄ wSubbMetؾ 0u(this);" onmoud"ShowS490.behdasht.govMeshtــ shttargetoshtکetetosu"S>gta=7d888>geت 88>ge ست rrr44 #f" 4; 00_cد" tar 7tl s);"et=st'=st="ShowSubMenpJ u"1t="d=" roHo < t-a u"S>gtar 7tl70 onm0u(this)2onmou14900.beh=7d888>geت 88>ge ست rrr44 #f" n/= la(thifa 2n/= la(thifa 2_setia؄etssrgetrget= 1towlid=ar 7tl؄0u(th_setia؄etssrgetrget= 1 4; 00_cد" tar 7tl s);"et=st'=st="ShowSubMefd=" r/Seperator.gid> 888>ge 7tl8888> dlsp r1888>0u(t>8888 rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr);" on_setia؄etssrgetrget= " th>o63"od خگ5 u;d=l2" ar 7tl؄0u(th/n/=th/n/=thn/= la(thifa 2n/= la(thifa 2_setia؄etssrgetrget= 1 4; 00_cد" tar 7tl s);"et=st'=st="ShowSubMefd=" r/Seperator.gid> 888>ge 7tl8888> dlsp r1888>0u(t>8888 rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr0u(th_setia؄etssrgetrget= 1 u(th/n/=th/n/=thn/= la(thifa 2n/= la(thifa 2_setia؄etssiaطd=ia3" tar1" ح 888>ge 7tl8888> dlsp r1888>0u(t>8888 rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr0u(th/n/=th/n/=thn/= la(thifa 2_setia؄etssd=ia3" tar1 u(thn/= la(thifa 2_setia؄etssceetacrtl؄0u(1t;d=oM"8888>r 7tl؄0u(th/n/=th/n/=thn/= la(thifa 2n/= la(thifa 2_setia؄etssrgetrget= 1 4; 00_cد" tar 7tl s);"et=st'=st="ShowSubMefd=" r/Seperator.gid> 888>ge 7tl8888> dlsp r1888>0u(t>8888 rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr0u(th_setiatl s);"et=st'=s1 u(th/n/=th/n/=thn/= la(thifa 2n/= la(thifa 2_setiatl hdasht.govMen/=3" th>o63"od خگوetet3"paar 7tl؄0u(this/n/=th/n/=thn/= la(thifa 2n/= la(thifa 2_setiatl t.govMen/=31 4; 00_cد" tar 7tl s);"et=st'=st="ShowSubMefd=" r/Seperator.gid> 888>ge 7tl8888> dlsp r1888>0u(t>8888 rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr0u(th_setiatl s);"et=st'=s1 u(th/n/=th/n/=thn/= la(thifa 2n/= la(thifa 2_setiatl s);"et=st'=s3" th>o63"od خگ229onmouAction=ViewFormet;d=oM"8888>;d=ove=" u"=" row/n/=th/n/=this);" onm"ShowS490.be u"S>gtbe u"S>gtbe onm="S onm=="Sm== sht.govMe= s.go0u(this);" onmoe= m"ShowSrgeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 4; 00_cد" dlsp 3" 7> 8ar ../App_ThembMes);"e9301/imخssiat-icee-a u8888his 9);" oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesu"S">د Siat="_onmoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesu"S">د Siat="_ت 8onmoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees4; 0elabsd TodayVVCCtrl1_todayvisihow8ar App_ThembMe" th>oSkin/imخssiatr du(this)absmiddle0u(this);;" o lعr 7rge888> ove=eol9t>"pa: 17bebr;" oees4; 0elabsd TodayVVCCtrl1_todayvisiho(th8ar App_ThembMe" th>oSkin/imخssiatr-cha(te3 du(this)absmiddle0u(this);;" o lعr 7rge888> ove=oet=tl ؄9t>"pa: 16 o eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee u"S>gteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee u"S>gteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee"ShowSrgeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesu"S">د Siat="_onmoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesu"S">د Siat="_ت 8onmomomo= m="Seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee"Sesu"S"elabsd CopyRlsp t="_seetbMeta Paanu"S"is);" onmouww=7d888>geت 88>ge ست rrr44 #f" n/= 888>gecolor:#ffff0044 "ShowS n/= la(thifa 2n/= la(thifa Copyeta14 @2019&quo490KAUMSh/n/=th/n/=th/n/=this);" onm2n/= 888>gecolor: #3399cc 2n/= la(thifa 2n/= la(thifa 2_setiatl s);"et=st'=et؄ wSubbMetؾ "S>8> ioن"ShowS row/n/=th/n/=th/n/=th/0.be u"S>gtbe u"S>gtbe onm="S onm=="Seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee u"S>gteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee u"S>gteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee"ShowS"S onu"S">د Siat="_4 #feeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenu"S">د Siat="_ت 84 #f on4; 00_cد" dlsp 3"19th8ar ../App_ThembMes);"e9301/imخssAdd_Friend-128 d8888hiss);>د autorrrrrr1);;"m==="Se2_setiajavascript:AjaxC tetae88 u" t <: 18d>"Seeeeeeeeeeeeeeeeeeee#f onscript la(tuخajavascriptthiypaت 8/javascriptt>"S varhisfNamگ = absd fdfgorm1_txtYourNam"S"SvarhisfEmai_گ = absd fdfgorm1_txtYourEmai_"S"SvarhisfFriendNamگ = absd fdfgorm1_txtFriendNam"S"SvarhisfFriendEmai_گ = absd fdfgorm1_txtFriendEmai_"S"S on/script>"S onu"S"elaDivTad> >د HiddenElembntthrrrrre 7tl32rrrrbackground-color:#fffrrrrrrrrreta14: #e7e6e7 thi= 8rrrrr"Seeeerrrrrrr;" : #e7e6e7 thi= 8rrrrrerrrrrrrlef4: #e7e6e7 thi= 8rrrrrerrrrrrrbottom: #e7e6e7 thi= 8rrrrrt>"Seee "Seee "Seee 2_setiajavascript:Cha(teCssCد ('DivTad','HiddenElembnt')44 "Seee n4; 0elabsd fdfgorm1_Imخl018ar imخssdelete_16.jpdrrrrrrhis);;" o 18d>"Seeeeeeeeeeeesht.goveeeeeeeeeeees.gorrrrreis)ectionetetl; ت 88>ge سeta144 "Seee 8> tetae88 u" t <: 18t.goveeeeeeeeeeees.gorrrrre 7tl38884 "Seee n4; 0elabsd fdfgorm1_Imخ1);8ar imخssletrrr_32.jpdrrrrrrhis);;"18t.goveeeeeeee18tــ 18tکetـ 1is);" o enu"S"elaDivTadMessخ);cد HiddenElembntt" o en u"S>gteeeenu"S"elaDivTadL="S="S);cد HiddenElembntt" o eeeeenu"S"rrrrreت 88>ge ست rrr44 #feeeeeeeeeeeen4; 0elabsd fdfgorm1_4; L="S="S);8ar imخssl="S="S.gid> rrrrrrhis);;"#feeeeeeeen u"S>gteeeen u"S>gteeeenu"S0elaDivTadForme;cد VisietElembntt" o eeeeenu"S"cد DivAdminAddEditForme" o eeeeeeeeegedatorta Pa "ShowS"ShowSPa 18t.goveeeeeeeeeeeeeeeeeeees.gocد TdFormFielda Pa gedatorta Pa Pa 18t.goveeeeeeeeeeeeeeeeeeees.gocد TdFormFielda Pa gedatorta Pa 18t.goveeeeeeeeeeeeeeeeeeees.gocد TdFormFielda Pa gedatorta Pa Pa 18t.goveeeeeeeeeeeeeeeeeeees.gocد TdFormFielda Pa ge سlef444 #feeeeeeeeeeeeeeee teta" onclick;" eturn AjaxC gteeeeeeeen u"S>gteeeen u"S>gtn u"S>gt onm=gt onm==gteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen u"S>gteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen u"S>gtgtgt18t.govm==18tــ==18tکetـ 18t.gov ov 18tــ ـ 18tکetـ gtgt gt gt gt gt gt