توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

8:19:37 AM 1399 / 11 / 09
 
اخبار معاونت

پنجمین، ششمین و هفتمین جلسه شورای آموزشی(کمیته ارزیابی برنامه ها) در آذرماه و دیماه 99 برگزار شد

با هدف ارتقای سطح آگاهی و دانش همکاران؛

پنجمین، ششمین و هفتمین جلسه شورای آموزشی(کمیته ارزیابی برنامه ها) در آذرماه و دیماه 99 برگزار شد

دوره آموزشی« اجرای گام چهارم بسیج ملی ( طرح شهید حاج قاسم سلیمانی و روش تشخیص سریع آزمایشگاهی COVID-19(1)»  بمدت6 ساعت آموزش حضوریویژه گروههای هدف پزشک، بهورز، کاردان/ کارشناس آزمایشگاه ، مراقب سلامت ، بهیار ، پرستار و مامای شاغل در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه و دوره آموزشی« اجرای گام چهارم بسیج ملی ( طرح شهید حاج قاسم سلیمانی و روش تشخیص سریع آزمایشگاهی COVID-19(2)»بمدت3ساعت آموزش حضوریویژهکارشناسان فنی ستادی مصوب گردید.

  • دوره آموزشی غیرحضوری« بسته آموزشی ویرویس پاپیلومای انسانی HPV(1) و (2)»بمدت6 ساعت آموزش شغلی  ویژه گروه هدفبهورز، مراقب سلامت ، بهیار ، پرستار و مامای شاغل در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه و کارشناسان فنی مرتبط واحدهای ستادی معاونت ، شبکه و مرکز بهداشت و مربیان مرکز آموزش بهورزی دانشگاه از طریقبرگزاری آزمون الکترونیک  مصوب گردید.لازم به توضیح است این عنوان آموزشی بدلیل تفاوت در سرفصلهای آموزشی در دو فرم مجزا به تفکیک گروههای هدف تعیین شده مصوب گردید.
  • دوره آموزشی غیرحضوری« تغذیه در برنامه تحول سلامت (2)» بمدت 9ساعت  ویژه گروه هدفکارشناس تغذیه،  پزشک، بهورز، ، مراقب سلامت ، بهیار ، پرستار و ماما، مدیر و مربی  و کارشناسان فنی ستادی شاغل در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه مصوب گردید.لازمبهتوضیحاستعنوانآموزشی« تغذیه در برنامه تحول سلامت (1)» در سال 98 مصوب و اجرا شده است.
  • دوره آموزش حضوری« برنامه ساماندهی غربالگری سندرم داون(1)» بمدت6 ساعت ویژه گروه هدفپزشکان  و مامای شاغل در حوزه معاونت بهداشتیو معاونت درمان و کارشناسان فنی مرتبط  ستادی ، مدیر و مربی مرتبط مرکز آموزش بهورزی حوزه معاونت بهداشتی  مصوب گردید.هم چنین « برنامه ساماندهی غربالگری سندرم داون(2)» بمدت 3 ساعت ویژه گروه هدف بهورز، کاردان/ کارشناس آزمایشگاه ، مراقب سلامت ، بهیار ، پرستار و مامای شاغل در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه مصوب شد.
  • دوره آموزشی حضوری« کاهش ناراحتی اسکلتی عضلانی در کارهای اداری(1)»ویژه گروه هدفکاردان/ کارشناس بهداشت حرفه ای با امتیاز 6 ساعت آموزش شغلی و دوره آموزشی « کاهش ناراحتی اسکلتی عضلانی در کارهای اداری(2)»ویژه گروه هدفسایر نیروهای حوزه معاونت بهداشتی با امتیاز 6 ساعت آموزش عمومی  بصورت غیر حضوری و از طریق آزمون الکترونیک مصوب گردید.
  • دوره آموزش حضوری« آشنایی با نرم افزار  ADOBE CONNECTجهت برگزاری و شرکت در کلاس آموزش مجازی»ویژه گروه هدفکلیه نیروهای فنی و غیر فنی حوزه معاونت بهداشتی بمدت 2 ساعت آموزش عمومی مصوب گردید.
  • دوره آموزش حضوری «  آزمون جامع بازآموزی برنامه های سلامت روان »ویژه گروه هدف کارشناسان سلامت روان

          با امتیاز6 ساعت آزمون  تئوری و 24 ساعت آزمون عملیمصوب گردید.

  • دوره آموزش حضوری « پیشگیری از بیماریهای ناشی از حمل دستی  بار در کارگران(1)»ویزه گروه هدف کاردان/ کارشناس بهداشت حرفه ای بمدت 6 ساعت از طریق برگزاری آزمون  و «پیشگیری از بیماریهای ناشی از حمل دستی بار درکارگران (2)»  بمدت 6 ساعت  بصورت ارائه تکلیف عملی مصوب گردید.

                                    دوره آموزش بدو خدمت ویزه نیروهای جدیدالورود برگزار گردید.

هماهنگی و برنامه ریزی لازم بمنظور برگزاری دوره آموزش  تخصصی بدو خدمت 5 نفر از پزشکان جدیدالورود  از تاریخ 17/10/ 99لغایت 22/10/99 انجام و این دوره ها با همکاری کارشناسان  واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان کاشان برگزار گردید.

 

 

 

 

ساعت : 14:1 -  روز  : سه شنبه  - 23 /  10 / 1399 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :257

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر