توصیه های بهداشتی: ما می توانیم الگوی خود مراقبتی برای فرزندان مان باشیم.،داشتن خانه و خانواده ای سالم، ایمن و بانشاط نیازمند خودمراقبتی است،باخودمراقبتی،در هزینه های بهداشتی درمانی خود و خانواده صرفه جویی کنیم،خودمراقبتی به ما کمک میکند تا با قدرت ،سبک زندگی مان را تغییر دهیم و سالم و هدفمند زندگی کنیم،فرد سالم، خانواده سالم، دوستان سالم، همکاران سالم با  خود مراقبتی ،خود مراقبتی یعنی ارتقای  سلامت با تدبیر و امید.

10:48:16 AM 1399 / 07 / 05
 
اخبار معاونت

چهارمین جلسه شورای آموزشی کمیته ارزیابی برنامه ها برگزار شد

چهارمین جلسه شورای آموزشی کمیته ارزیابی برنامه ها برگزار شد

در این جلسه ، دوره های آموزشی بشرح ذیل مورد ارزیابی و تصویبقرار گرفت هم چنین مصوبات جلسه مذکور جهت اخذ مجوز برگزاری دوره  برای کمیته سرمایه انسانی ،  اعضای کمیته ، کارشناسان مسئول واحدها و کارشناسان مجری برنامه ارسال گردید.

1-دوره آموزشی« بسته ها و دستورالعملهای باروری سالم(1)»  بمدت6 ساعت آموزش تئوریویژه گروههای هدف پزشک، بهورز، مراقب سلامت ، بهیار ، پرستار و مامای شاغل در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه طبق لیست تاًیید شده واحد و کارشناسان فنی ستادی مرتبط معاونت،شبکه ، مرکز بهداشت و مربیان مرکز بهورزی و دوره  آموزشی« بسته ها و دستورالعملهای باروری سالم(2)»بمدت6 ساعت ویژهسایر اعضای گروههای هدف ذکر شدهبصورت آزمون غیرحضوری  مصوب گردید.

2-دوره آموزش غیرحضوری«ملاحظات برنامه سلامت  میانسالان در گام دوم همه گیری کووید 19 (1)»بمدت6 ساعت آموزش شغلی  ویژه گروه هدفبهورز، مراقب سلامت ، بهیار ، پرستار و مامای شاغل در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه و کارشناسان فنی مرتبط واحدهای بهداشت خانواده، پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر و غیر واگیر از معاونت ، شبکه و مرکز بهداشت و مربیان مرکز آموزش بهورزی دانشگاه و دوره  آموزشی« ملاحظات برنامه سلامت میانسالان در گام دوم همه گیری کووید 19(2)» بمدت4ساعت آموزش عمومیویژهکلیه پرسنل دانشگاه از طریقبرگزاری آزمون الکترونیک  مصوب گردید.

3-دوره آموزش « مداخله کوتاه مدت پس از ترخیص بیماران اقدام کننده به خودکشی »بمدت6 ساعت  ویژه گروه هدفکارشناس سلامت روان شاغل در حوزه معاونت بهداشتی  مصوب گردید.

4-دوره آموزش « مدیریت بیماران در معرض خطر خودکشی ویژه پزشکان عمومی» بمدت6 ساعت ویژه گروه هدفپزشکان شاغل در حوزه معاونت بهداشتی  مصوب گردید.

5-دوره آموزشی« پیشگیری اولیه از خودکشی» ویژه گروه هدفمراقبین سلامت و بهورز با امتیاز 6 ساعت آموزش شغلی بصورت غیرحضوری و از طریق آزمون الکترونیک مصوب گردید.

ساعت : 9:27 -  روز  : دو شنبه  - 3 /  6 / 1399 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :35

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر